วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกัน ที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย โดยไม่ชักช้า แลที่จะต้องร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติ ให้ยืนยงมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทย ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือ และจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ ตามที่ปรารภปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี(ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี รับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ที่มา: กพ.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ คน โดยผู้สมัครงานจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ทั้งเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาใบรับรองการศึกษา ปี ๑ – ๕ หรือล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ และแพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหารสนใจสมัครเข้าเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Srkhospital.com ส่งได้ที่ E-mail : HRC69823@gmail.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาโทหญิง นันทิรา ธีรเนตร และ คุณศันษนีย์ มีไม่จน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗ ในเวลาราชการ(ที่มา : พร.)

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งปรับปรุงคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดสารพิษ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในราคากิโลกรัมละ ๖๕ บาท ณ ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน ร้านเกษตรนาวีบุคคโล ร้านเกษตรนาวีบางนา และร้านเกษตรนาวี ทุ่งมหาเมฆ โดยบริการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปผู้สนใจสั่งจองผลเมล่อนญี่ปุ่นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๖ ๘๕๓๓ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๒ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)(ที่มา : สก.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาฯ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษา และอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศนอกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นนายสัญญาบัตรชั้นยศเรือโท ถึง นาวาโท (กล.ก./ยย.ป.)โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ จะต้องรับราชการในตำแหน่งประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (เว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี และมีผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับ ๒.๘ หรือเทียบเท่า เป็นผู้ไม่เคยรับทุนกองทัพเรือไปศึกษาในระดับเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใด ๆ อนุมัติให้สมัครรับทุนไปศึกษา อนุมัติให้ไปราชการ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว ผู้ที่เคยไปศึกษาระดับปริญญาโดยทุนของกองทัพเรือ หรือทุนอื่น ๆ ผู้ที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมารับราชการในกองทัพเรือแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการ บรรจุให้ปฏิบัติงานที่ กองออกแบบกลจักร กรมแผนช่าง กรมอู่ทหารเรือ กองออกแบบ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แผนกออกแบบ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือกำหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (PT) ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานตัวเวลา ๑๒.๐๐ น. และสอบภาควิชาการ ณ ห้องเรียน โรงเรียนช่างอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมอู่ทหารเรือ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผู้เข้าสอบรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.)ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์สอบคัดเลือก เสนอรายชื่อพร้อมรายละเอียด (ยศ ตำแหน่ง พรรค – เหล่า ) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมอู่ทหารเรือ ภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘(ที่มา:อร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราต้องรู้จัก ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำ มาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือ ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัด รอบคอบประกอบด้วยความคิด พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจ

ตามที่กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ และการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณซอย สุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น จำวน ๗ อาคาร มีห้องพัก อาศัยรวม ๓๑๓ ห้อง พื้นที่ใช้สอย ๓๓ ตารางเมตร นั้น ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่าง ส่งมอบอาคารให้กับกองทัพเรือจึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์เช่าที่พักอาศัยในโครงการดังกล่าว สามารถเสนอความต้องการถึงกรมสวัสดิการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อจองสิทธิเช่าพักอาศัย ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรุณายืนยันความต้องการเช่าพักอาศัย ให้กรมสวัสดิการทหารเรือ ทราบด้วย หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทสุเมธ ละม่อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๖๙(ที่มา : สก.ทร.)

ขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้คนขับ “โดรน”

 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เพื่อความเรียบร้อยการถวาย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ตามเส้นทาง และพื้นที่จัดกิจกรรมฯ จึงขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้ คนขับ หรือ โดรน (Drone) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ตลอดเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมฯ ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ภายในรัศมี ๙ กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตลอดระยะ ความสูง ๓,๐๐๐ ฟุต จากพื้นดิน ทั้งนี้ การใช้ โดรน (Drone) จะต้อง ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐(ที่มา : พร.)
โรง พยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐
     (ที่มา : พร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3691#sthash.iTPO01Ux.dpuf

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี เพศชายต้องผ่านการ ตรวจเลือกทหาร กองประจำการ และหมดข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม ประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำ พิพากษาของศาล และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นผู้สมัครต้องนำ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร (๒นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรง ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความ สามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ถ้ามี) และสำหรับผู้สมัครเพศชายต้องนำใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัด เลือกทหารกองประจำการมาแสดงผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอยู่รับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ต่อสัญญาจ้างทุกปีงบ ประมาณ เว้นแต่ทางราชการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทำความผิดที่ถือว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗      ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและ ธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๓๖๒๔ หรือที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๗ ต่อ ๖๖๐๑๕ และที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๕๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th ในหัวข้อข่าวและประชาสัมพันธ์(ที่มา:ยศ.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงาน ทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้อง ไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจ เห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริงพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

 ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติหลักการให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรับสมัครกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกำลังพลกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ จะต้องลาอุปสมบทตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗(ที่มา : กพร.ทร.)

บทความแนวความคิดทางธรรม เรื่อง แก้โฉลกสีวิถีพุทธ

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่องแก้โฉลกสีวิถีพุทธในหมู่คนไทยที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน มีคนจำนวนหนึ่งนิยมเขียนข้อความบอกสีรถของตน ให้ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น “รถคันนี้สีน้ำเงิน” หรือ“รถคันนี้สีแดง” ทั้ง ๆ ที่รถคันนั้นสีขาวหรือ สีเขียว เป็นต้นในแง่โหราศาสตร์ คตินิยมดังกล่าว เจ้าของรถมิได้เขียนบอกเพื่อหลอกคนอื่น แต่จงใจเขียนบอกเพื่อหลอกตัวเอง เป็นการแก้เคล็ดสีรถให้ถูกโฉลกตามคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดมีตามมาได้ คติความเชื่อดังกล่าวสามารถแก้เคล็ดหรือแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงหรือไม่ คงยากที่จะยืนยัน แต่ในแง่จิตวิทยา กล้ายืนยันได้ว่า สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความไม่สบายใจและเสริมขวัญกำลังใจให้เจ้าของรถคันนั้นได้อย่างมาก ทั้งยังสอดรับกับพุทธวิธีแก้ปัญหา ที่สอนให้เลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายใน คือ ตัวเอง แทนการเลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายนอก ในกรณีนี้ คือ ต้องไปจ้างทำสีรถใหม่ทั้งคัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรือไม่ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ โดยเลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่ารถแพงขึ้น ต้องรอเวลารับรถนานกว่าปกติแล้ว ยังมีข้อจำกัดในทางการเงินเป็นตัวแปรสำคัญอีกด้วยการเขียนข้อความบอกสีรถให้ผิดจากความเป็นจริง เพื่อหลอกความรู้สึกตัวเองเช่นนี้ มีอุปมาว่า นักแก้ปัญหาร้อนแดดที่ดี จะเลือกแก้ปัญหาที่เกิดจากอากาศร้อนเพราะแสงแดด ด้วยการหาหมวกใส่ ใช้ร่มกั้น หรือไม่ก็อาศัยเงาไม้เป็นร่ม ซึ่งแก้ไขได้ง่ายกว่าการยอมทนฝืนยืนร้อนอยู่กลางแดด และอ้อนวอนให้ใครก็ได้ช่วยขึ้นไปดับดวงอาทิตย์ให้ที ซึ่งนอกจากจะเป็นการคิดแก้ปัญหาที่สาเหตุใหญ่ภายนอกที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว ยังไม่นับเนื่องในแนวทางแก้ปัญหาที่ดีตามวิถีพุทธอีกด้วย เพราะการใช้รถอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ก็ย่อมตกอยู่บนความทุกข์เดือดร้อนอย่างแน่นอน ไม่ว่ารถคันที่ขับอยู่นั้นจะสีอะไร(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ที่เรียนสำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นที่รับรองยกย่องว่า นอกจากจะมีความรู้ดี มีความสามารถสูงแล้ว ยังได้รับการฝึกอบรมบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยอีกด้วย ระเบียบวินัยนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะทหาร เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นทหารแล้วต้องมีวินัย ทหารจะต้องถือวินัยอย่างเคร่งครัด ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ กล่าวคือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีของทหารศึกษา และต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะทำการทุกอย่างที่พิจารณาเห็นชัดแล้วว่าถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ให้จริงให้จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบและด้วยความสุจริตจริงใจ โดยมุ่งถึงผลอันพึงประสงค์ของการนั้นเป็นสำคัญ จึงขอให้ทหารทุกนายได้สำนึกตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก ระมัดระวังกายใจให้มั่นอยู่ในวินัยเสมอทุกเมื่อ จักได้เป็นทหารที่แท้ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
ผู้ ที่เรียนสำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นที่รับรองยกย่องว่า นอกจากจะมีความรู้ดี มีความสามารถสูงแล้ว ยังได้รับการฝึกอบรมบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยอีกด้วย ระเบียบวินัยนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะทหาร เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นทหารแล้วต้องมีวินัย ทหารจะต้องถือวินัยอย่างเคร่งครัด ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ กล่าวคือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีของทหารศึกษา และต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะทำการทุกอย่างที่พิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ให้จริงให้จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบและด้วยความสุจริตจริงใจ โดยมุ่งถึงผลอันพึงประสงค์ของการนั้นเป็นสำคัญ จึงขอให้ทหารทุกนายได้สำนึกตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก ระมัดระวังกายใจให้มั่นอยู่ในวินัยเสมอทุกเมื่อ จักได้เป็นทหารที่แท้ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป
     พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3669#sthash.T23ArFiT.dpuf

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม(ที่มา: กพร.ทร.)
วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือ”
     กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม
     (ที่มา: กพร.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3670#sthash.sNTvbcsG.dpuf

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญร่วมงานสโมสรสันนิบาต

 
กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ดำเนินการ แจกจ่ายบัตรเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ของข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับพลเรือตรีขึ้นไป ที่มีตำแหน่งหลักในระดับผู้บริหารประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า พร้อมคู่สมรส โดย กรมสารบรรณทหารเรือจะดำเนินการส่งบัตรเชิญให้ที่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่กองทัพเรืออนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin(ที่มา : สบ.ทร.)
 กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ดำเนินการ แจกจ่ายบัตรเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ของข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับพลเรือตรีขึ้นไป ที่มีตำแหน่งหลักในระดับผู้บริหารประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า พร้อมคู่สมรส โดย กรมสารบรรณทหารเรือจะดำเนินการส่งบัตรเชิญให้ที่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่ กองทัพเรืออนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin
     (ที่มา : สบ.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3671#sthash.sXLnAAB2.dpuf

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนากรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐาน ที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการสนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ตั้งแต่วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารเรือ www.ordn.navy.mi.th , ทาง พี เคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ(ที่มา : สพ.ทร.)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่า งานในหน้าที่ของตนนั้น เป็นงานหนักเปี่ยมไปด้วยความยากลำบาก มากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูงเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์ กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอ ในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัด ถึงเหตุการณ์ความเป็นเป็นไปของประเทศและขอโลก จักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำ ทั้งทหารทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสรเสรี มีความผาสุก สงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑

กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

 วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่เข้าพบตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าพบในครั้งนี้ด้วยการดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี(ที่มา: กพร.ทร.)

กรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน”

 กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมการจัดหางาน หรือตึก สีลูกกวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สมัครงานและสัมภาษณ์งาน กับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง โดยมีบริษัทชั้นนำร่วมรับสมัครงานกว่า ๒๐ บริษัท รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานว่างกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน โปรแกรมเมอร์ พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะแนวอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองการปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งนาฬิกาปลุกด้วยผ้าลูกไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๖๐ หรือ สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข ๑๖๙๔(ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

มาเลเซียเรียกร้องให้ ASEAN ผนึกกำลังกันต่อต้านการก่อการร้าย


ในการประชุมสุดยอด ASEAN ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญได้แก่การลงนามในคำประกาศ เริ่มการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โอกาสนี้ ดาโต๊ะเซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุมและประณามการก่อการร้ายในเมืองหลวงของฝรั่งเศสและมาลี รวมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก ASEAN ร่วมกันต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและมุสลิมนิยมความรุนแรงอนึ่ง ที่ประชุมสามารถบรรลุแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยจะกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงผลักดันปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) และการรับรองระเบียบปฏิบัติ (CoC) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ มีการลงนามในอนุสัญญา ASEAN ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เป็นฉบับแรกของภูมิภาคด้วย      (ที่มา : ขว.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : สอ.วด)

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ความสำคัญของวันลอยกระทง


มีคำคมที่กล่าวกันว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” หากถามว่า อะไรเป็นลายของไทย คำตอบที่ถูกต้องก็คือ “วัฒนธรรมประเพณีไทย” นั่นเอง เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นลายของไทยการลอยกระทง จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประการหนึ่ง ซึ่งประชาชนคนไทยได้อนุรักษ์และสืบสานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จวบจนถึงปัจจุบัน ประเพณีการลอยกระทง มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ๆ ดังนี้๑. เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดียและบูชาพระมหาจุฬามณี อันเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีของพระพุทธเจ้า ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์๒. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่น้ำที่ได้ใช้อุปโภคมาทั้งชีวิต และขอขมาโทษที่มนุษย์ได้ล่วงเกินด้วยการทิ้งสิ่งปฏิกูลโสโครก ลงในแม่น้ำ ทำให้น้ำสกปรก๓. เพื่อลอยบาปเคราะห์ ทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้พ้นออกไปจากตัว ฝากไปกับกระทงนั้น๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศิลปะอันเกิดจากการประดิษฐ์กระทง และเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เช่น มีการประกวดนางนพมาศ เป็นต้น๕. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและความรื่นเริงสนุกสนาน ของคนในท้องถิ่น นั้น ๆ เช่น มีการแข่งเรือและประกวดโคมไฟ เป็นต้น๖. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปดังนั้น วันลอยกระทงปีนี้ จึงสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป ดังคำขวัญที่ว่า อยากให้ไทยคงเป็นไทย อย่าทำลายวัฒนธรรม การทำลายวัฒนธรรมคือการทำลายชาติ และการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติ”(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทำ คำที่พูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำหรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๗ จำนวน ๑๑๖ นาย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง คณะนักศึกษาฯ ได้ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ฟังบรรยายสรุป มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ ในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.(ที่มา : ยก.ทร.)

รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ ไปปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน ๒ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักบริหารงานทั่วไป ชั้นยศเรือเอก ในระดับชำนาญงาน และชั้นยศจ่าตรีถึงเรือโท ระดับปฏิบัติงาน มีกำหนด ๑ ปีผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสายงานส่งกำลังบำรุง มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติ เสื่อมเสียในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในระบบ GFMISได้ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะสมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๑๐(ที่มา: กพ.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในช่วงเทศกาล วันลอยกระทง

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่ให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเน้นจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้และจุดต่อรถและเชื่อมต่อที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเน้นตรวจสอบสภาพความ มั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ประกอบการต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภททำหน้าที่ขับรถ และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นอกจากนี้ ยังเน้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและพฤติกรรมฉวยโอกาส เอาเปรียบประชาชน เช่นการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง การใช้ความเร็วเกินกำหนด การเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หากพบเห็นการให้การบริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท มีพฤติกรรมดังกล่าว แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมกำลังพลทหารเรือ งดให้บริการทำบัตรประจำตัว

กรมกำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : กพ.ทร.)
 กรม กำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : กพ.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3654#sthash.SiFPWT0c.dpuf

กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์


กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีอันดีงามของไทย กระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศโดย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขบวนเรือประดับไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวชมสีสันของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว(ที่มา:กพร.ทร.)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ในชีวิตของคนเราแต่ละคนต้องผ่านพบเรื่องราวและเหตุการณ์หลากหลายมากมาย        มาตั้งแต่เกิด หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหาที่ต้องนำมาขบคิดหาเหตุผล ความกระจ่างจริง เพื่อยุติแก้ไขประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ ย่อมสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นเป็นความรู้ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักนำมาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้ถูกถ้วนพอเหมาะพอดี ด้วยความเพ่งพินิจโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด”พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯการทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดฝึกอบรมอาชีพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) จัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันละ ๘ หลักสูตรหลักสูตรละ ๑๙๙ บาทสมาชิก ฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ” สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๖ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๒๕๗ และ ๕๓๓

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๖ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงแจ้งมายัง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยการลาดตระเวนร่วมฯ ประกอบด้วย เรือหลวงชลบุรี และอากาศยาน การจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม ระหว่างกอทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ เพื่อประชุมพิจารณาแผนการลาดตระเวนร่วมฯ และแลกเปลี่ยนนายทหารสังเกตการณ์บนอากาศยานของกองทัพเรืออินเดีย (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๔๖๕๗)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง" ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมี       รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุดมเกียรติ นนทแก้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัยด้านความมั่นคง และเป็นผู้ประสานงานและประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในการสนับสนุนทุนการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรบริหารโครงการที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรยายจะเสริมประเด็น "แนวคิดการเสนอขอทุนวิจัยด้านความมั่นคง" ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอทุนวิจัยกับ สกว.ขอเชิญชวนข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง       ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๗๖ (ที่มา :สวพ.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นทหารก็คือ ความมีวินัย วินัยนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะทำให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประพฤติตนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในส่วนรวมวินัยนั้นจะทำให้หน่วยงานสังคม ตลอดจนชาติบ้านเมืองมีความแข็งแกร่งสามารถปฏิบัติการต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่าง วินัยจึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเป็นปรกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม ถ้าทหารทุกนายจะได้ศึกษาเรื่องวินัยให้กระจ่าง รักษาวินัยให้เคร่งครัด และใช้วินัยในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความเจริญรุ่งเรืองในงานของตน และส่วนรวมคือ ประเทศชาติก็จะมั่นคงดำรงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระได้ตลอดไป” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ย้ายที่ตั้งเข้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๔ ระหว่าง ๑๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กำหนดย้ายที่ตั้งหน่วยเข้าพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๔ พื้นที่พระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี กองทัพเรือมีนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กองบัญชาการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๘ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธบัญญัติ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรสืบไป (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมเยียนผู้นำทางทหารราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และหารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำทางทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยตามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ที่มา : ยก.ทร.)
พล เรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำทางทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยตามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ที่มา : ยก.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3574#sthash.maphLRNs.dpuf

ญี่ปุ่นจะยกปัญหาทะเลจีนใต้ขึ้นหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่า จะนำประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เข้าหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการประชุม G-20 ที่ตุรกี การประชุม APEC ที่ฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่มาเลเซีย ซึ่งจีนและสมาชิก ASEAN จะเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ ในการใช้หลักนิติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
“งานราชการ ทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3561#sthash.B4LQ5K9v.dpuf

กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสม KAKADU 2016 ณ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย

กองทัพเรือ จัดกำลังพลจำนวน ๒ นาย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม KAKADU 2016 ระหว่างวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียการฝึกผสม KAKADU เป็นการฝึกผสมทางทะเลในลักษณะพหุภาคีของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน่านน้ำออสเตรเลีทำการฝึกปีเว้นปี โดยมีกองทัพเรือ ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทรรศนะในการปฏิบัติการทางทะเล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและการที่กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมวางแผน กำหนดขอบเขตการฝึกและสนับสนุนการฝึกต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์การฝึก (ที่มา : กกฝ.สปก.ยก.ทร.)

พิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๓๖ น.  พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘       ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ เนื่องในการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘ เป็น   ผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ฯ กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง  ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ มี กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีกลุ่มหน่วยกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๘ หน่วย และชนิดการแข่งขันกีฬา มีจำนวน ๓๓ กีฬา สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ การแสดงมิติคอนเสิร์ต ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานมอบให้ประธานในพิธี ฯ จากนั้น ประธานจะกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน ฯ มีการเชิญธงกีฬานาวีขึ้นสู่ยอดเสา พิธีธงลง การแสดง “สีสันทหารเรือ” การแสดงจุดไฟกระถางคบเพลิง พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้นักกีฬาอาวุโสและนักกีฬายอดเยี่ยม และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล (๗ คน) รอบชิงชนะเลิศ (ที่มา : สลก.ทร.)

แจ้งปิดเส้นทางการจราจรทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอแจ้งการปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ตั้งแต่เส้นทางประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก กรมช่างโยธาทหารเรือ จะนำบริษัทบางแคแทรกเตอร์เซอร์วิส จำกัด เข้ามาดำเนินการซ่อมทำผิวการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะปิดเส้นทางจราจรในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. และในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สลก.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๕๓ อัตรา


โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จำนวน ๕๓ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิการศึกษาตามภาคบังคับ, คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร, คุณวุฒิการศึกษา, การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูปผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๘๓๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๓๐ หรือดูได้ที่ www.pinklao.go.th (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปรกติสุขอยู่ได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ และคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีกันดี และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทหารนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลดีเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการต่อสู้ป้องกัน เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือสนับสนุนกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญผาสุกแก่ประชาชน ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับวันจะสลับซับซ้อนยากจะเข้าใจยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในภาวการณ์เช่นนี้ หากคนไทยเราประพฤติตนปฏิบัติงานโดยขาดจิตสำนึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้ว ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของชาติ ทหารในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง จะต้องตั้งสติให้มั่น ทำความเห็นความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วร่วมกันใช้ความรู้ความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงด้วยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบด้วยความเป็นไทย ทั้งในความคิด จิตใจและการกระทำ โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย จักได้เป็นตัวอย่างชักนำคนไทยทุกคนทุกฝ่าย ให้มีจิตสำนึกในชาติ พร้อมใจกันที่จะร่วมมือร่วมงานกัน เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐

เรือฟริเกต HMAS Stuart ของออสเตรเลียเยือนมาเลเซีย


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากกระทรวงกลาโหมมาเลเซียว่า เรือฟริเกต HMAS Stuart  ของกองทัพเรือ ออสเตรเลีย พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๘๘ นาย เยือนท่าเรือโกตากินะบะลู รัฐซาบาห์ มาเลเซีย  เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง เป็นเวลา ๓ วัน ภายหลังเข้าร่วมสวนสนามและฝึก Nichi Ghou Trident  ที่ญี่ปุ่น  เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และได้เข้ารับการส่งกำลังบำรุงที่เมืองจ้านเจียงของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓


สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๕๓๓ ทุน และกำหนดพิธีมอบทุน ใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ นันทอุทยานสโมสร

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๕๓๓ ทุน ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ โดยสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษา พร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือทางโทรสารหมายเลข ๕๕๐๘๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) (ที่มา : สอ.วด.)