วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วยพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงานกองทัพเรือ


กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ ชั้น ๑ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของกองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ(ที่มา:กพร.ทร.)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและวิชาชีพผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา สมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙(ที่มา :สถาบันการบินพลเรือน)