วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
          ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

เปิดรับกำลังพลเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม

กองทัพเรือ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ตามแนวทางให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ ๑ ชั้นยศ ตามมติสภากลาโหม โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม จะต้องมีอายุราชการเหลืออย่างน้อย ๑ ปี และครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
          ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมตามแนวทางโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำหรับใบลาออกเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ให้ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายใน ๕ วันทำการ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน และห้ามใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิด ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี มีผลบังคับใช้ ๓ ปี

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔,๙๔๐.๕๕ ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลาปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยประกาศดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับมากเกินควร และเพื่อให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป และห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัด ๘ จังหวัดดังกล่าว ในระยะเวลาที่กำหนด ๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีผลบังคับใช้ ๓ ปี
         สำหรับเครื่องมือทำการประมงต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกที่ใช้ปรกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก, เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือกล ล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล
         การประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวตัว ก จะส่งผลให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ ส่งผลให้มีมูลค่ากลับคืนสู่ชาวประมงเพิ่มขึ้น กรมประมง จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมประมง)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา


กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องเจ้าพระยา ใน ๒๖ มิถุนายน นี้

 กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศพส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
         องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ใช้คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ช่วยปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด" ในส่วนของกองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ - หอประชุมกองทัพเรือ, การนำเยาวชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ, การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ "ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด" โดย พระอาจารย์ วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และการมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
          การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกและอุดมการณ์ของเยาวชน ชุมชน และประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน "สุรสีห์ระลึก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒