วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
           พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนทุกพรรคเหล่าและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ - ๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไปหรือเป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕, บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด, มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง, บุคลิกลักษณะ ท่าทางที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร, นับถือศาสนาพุทธ และว่ายน้ำเป็น
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)
        สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย อาทิ ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่ง, ได้รับเงินรายได้รายเดือนละ ๑๑,๘๐๐ บาท, ทดลองงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี, มีสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับ ข้าราชการทหารทั่วไป, ได้รับพระราชทานเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี, ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร ตามความรู้ความสามารถ เป็นต้น
        ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ สมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓ (ที่มา : กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เปิดอบรมหลักสูตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ รุ่นที่ ๑

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย สำนักงานเจ้าท่าสาขาเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เปิดอบรมหลักสูตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทหารกองประจำการมีอาชีพนายท้ายเรือตามลำน้ำโขงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕ คน ได้แก่ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ ๔ นาย ประชาชนไทย ๑๑ คน ประชาชนลาว ๑๐ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคำขวัญ ว่า"พัฒนาคน สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน" (ที่มา : นรข.)

กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
         โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
          ขอเชิญผู้ที่สนใจตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

กองทัพเรือเมียนมาติดตั้งอาวุธนำวิถี C-802 บนเรือฟริเกต UMS Kyansittha

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือเมียนมาติดตั้งอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ C-802 จำนวน ๒ แท่น แท่นละ ๔ ท่อยิง พิสัยยิง ๑๒๐ กิโลเมตร บนเรือฟริเกต ชั้น Aung Zeya ชื่อ UMS Kyansittha หลังจากติดตั้งปืนขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ระบบป้องกันระยะประชิด (CIWS) แบบ AK-630 แล้ว และมีแผนจะติดตั้งอาวุธนำวิถีพื้น - สู่ - อากาศ TY - 90 พร้อมกับประจำการเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Z-9C บนเรือด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘

การประชุมเตรียมการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และรับการตรวจความพร้อม

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ตรวจความพร้อม หลังการประชุมเตรียมการขั้นสุดท้าย ซักซ้อมการปฏิบัติ ของการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ที่มา : ยก.ทร.)

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และเปิดสายด่วน ๑๖๙๖ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและเดินทาง
         ขณะนี้กองทัพเรือ โดย นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกหลังแล้ว ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่าได้ตื่นตระหนก นาวิกโยธินพร้อมช่วยเหลือท่านในทันที หากประสบเหตุใดๆ ให้แจ้งไปยังสายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กองทัพเรือจะประสานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าช่วยเหลือท่านทันที (ที่มา : กพร.ทร.)

กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ พร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยเรือไทยและเรือบริษัทไทยทุกพื้นที่ทุกเวลา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Tash Force 151) นำโดย กองทัพเรือไทยปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดและเฝ้าตรวจสถานการณ์ความปลอดภัย ทางทะเลในพื้นที่ High Rish Area - HRA และ Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจควบคุมเรือรบและอากาศยานจากประเทศต่าง ๆ พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เรือสินค้า เรือน้ำมัน เรือประมงสัญชาติไทยหรือเรือของบริษัทไทยที่เดินเรือในพื้นที่ High Rish Area (ตั้งแต่คลองสุเอช อ่าวเปอร์เซีย จนถึงแลต 10S ลอง 78E) สามารถติดต่อนายทหารเวรกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ได้ที่หมายเลข +๙๗๓ ๑๗๘๕ ๖๙๒๙ เพื่อดำรงการสื่อสารและแจ้งเหตุโจรสลัด การปล้นเรือ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กองทัพเรือไทย ดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและเรือบริษัทไทย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา (ที่มา : ศปก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ตั้งหน่วยตรวจสอบมาตรค่าโดยสารและติดสติ๊กเกอร์รถแท็กซี่ก่อนใช้ค่าโดยสารใหม่

กรมการขนส่งทางบก เริ่มให้รถแท็กซี่ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพทยอยเข้าปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยตรวจสอบมาตรค่าโดยสารและติดสติ๊กเกอร์ก่อนใช้ค่าโดยสารใหม่ ข้อความว่า "ผ่านการตรวจยกระดับและปรับจูนมิเตอร์" ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำไปติดที่กระจกหน้ารถบริเวณมุมบนด้านซ้าย ก่อนนำรถออกให้บริการในอัตราค่าโดยสารใหม่ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ณ ที่ทำการบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายมาตรค่าโดยสาร และอาคารคลังสินค้า ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง
       สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ในระยะที่ ๑ นั้น ระยะทาง ๑ กิโลเมตร แรก ๓๕ บาท เท่าเดิม ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑ - ๑๐ กิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๕๐ สตางค์ กิโลเมตรที่ ๑๐ - ๒๐ กิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑ บาท กิโลเมตรที่ ๒๐ - ๔๐ กิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท กิโลเมตรที่ ๔๐ - ๖๐ กิโลเมตรละ ๘ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท เพิ่มจากเดิมกิโลเมตรละ ๒ บาท แต่หากกรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ ๒ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมนาทีละ ๕๐ สตางค์ สำหรับกรณีการเรียกรถแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้างให้เรียก เก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก ๒๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม ส่วนการเรียกรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดที่จัดไว้เฉพาะสามารถเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่า โดยสารอีก ๕๐ บาท เป็นอัตราเดิม
       หากพบเห็นแท็กซี่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ขับรถประมาท พูดจาไม่สุภาพ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณา ให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรมไม่เคลือบแฝง ไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้าย อาจกลับกลาย เป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้
         พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สื่อมวลชน และเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ
         กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มัสยิดต้นสน, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓, บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
        โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ โดยน้อมรับแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตาก จังหวัดนราธิวาส ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และโอกาสเรียนรู้วัฒนา ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (ที่มา : กพร.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
        โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้ชื่อย่อว่า "มฝท.มชด.๒/๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึง จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมี นาวาเอก นาวี กุลอารีมิตร หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกและประเมินผลการฝึก กำลังที่ร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงตากใบ เรือ ต.๙๒ เรือ ต.๒๒๕ และ เรือ ต.๒๒๖
        การฝึกทบทวนหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน มีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังพลของเรือที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติราชการ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เน้นหนักในหัวข้อ การเดินเรือและการเรือ, การป้องกันความเสียหาย, กฎหมายทางทะเล, การตรวจค้น/การตรวจเยี่ยมเรือ, การยิงอาวุธประจำกาย และการฝึกยิงอาวุธประจำเรือในทะเล (ที่มา : กฝร.กร.)

จีนจะเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าตรวจทางทะเลเพิ่มขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า จีนจะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าตรวจชายฝั่งทะเล ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานีดาวเทียม สถานีเรดาห์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าตรวจและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังทางทหารและบทบาทของจีนที่เพิ่มขึ้น ในภูมิภาค รวมถึงการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็จะสำเร็จผล ทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ คือ คิดก็เป็นระเบียบ ทำก็เป็นระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงานสามารถนำวิชาความรู้และความชำนาญทุก ๆ ประการไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัยให้เจริญสวัสดีทุกเมื่อ
       พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ใน ๒๖ ธันวาคม นี้

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ตามคำเชิญจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยในกองทัพเรือและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล, หน่วยราชการที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และหน่วยรับผิดชอบรองในแต่ละแนวทางการดำเนินการ, หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรมหาชน, องค์กรอิสระ และภาคประชาชนทั่วไป
         การประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้าใจในสาระสำคัญของแผนความ มั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนความมั่นคง ฯ ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำแผนความมั่นคง ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
          รูปแบบการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงฯ จะมีการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง ความสำคัญของทะเลและชี้แจงภาพรวมของแผนความมั่นคงฯ, การอภิปรายกลุ่มเรื่อง "แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างไร" โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย ได้แก่ นายพรชาต บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (มิติความมั่นคง), ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ชุมพร ปัจจุสานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ ชาติทางทะเล (มิติด้านกฎหมาย), รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (อจชล.) (มิติความยั่งยืน), ดอกเตอร์ ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มิติความมั่งคั่ง) และ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์และความมั่น คงของชาติทางทะเล (มิติความมั่นคง)
         การที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล นับเป็นโอกาสดีที่กองทัพเรือจะได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงทิศทางการดำเนินการตามแผนความมั่นคง ฯ และแสดงบทบาทนำที่ชัดเจนในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
        การซื้อระเบียบการรับสมัคร ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
        - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
        - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
       - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
       - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
       - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
       - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
        หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
        การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ พร้อมให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ภายใต้แนวความคิด "SLOW DOWN SAVE YOUR LIFE ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย" โดยเน้นมาตรการตรวจจับความเร็วเป็นมาตรการหลักในการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘
         นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงาน ขับรถบนถนนสายหลักทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๑ จุด ที่จังหวัดลำปาง กำแพงเพชร พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และระยอง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย เช่น ที่ปัดน้ำฝน กระจกรถ ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เป็นต้น ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ สมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ความอ่อนเพลีย และความพร้อมของตัวรถ รวมทั้งจัดตั้ง "ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔" (เฉพาะกิจ) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้ และสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
         หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยหรือขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ที่ หมายเลข ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)

ญี่ปุ่นเตรียมส่งมอบเรือตรวจการณ์ให้อินโดนีเซียเพื่อต่อสู้กับโจรสลัด

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า ญี่ปุ่นเตรียมส่งมอบเรือตรวจการณ์ให้อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบ ปรามโจรสลัด ตามที่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หารือกับประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ระหว่างการประชุม APEC ที่จีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเห็นพ้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อต้านโจรสลัดและเพิ่มขีดความ สามารถทางทะเลแก่ประเทศในภูมิภาคเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน (ที่มา : ขว.ทร.))

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวนี้ก็คือ ระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด
         พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

พิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ฯ
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้ มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ กำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพล ประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม ๒ หลักสูตร และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ อีกจำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
       โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม นี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

วานนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
        ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัด อบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เพื่อทบทวนความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลที่ผ่าน การอบรม รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ (ที่มา : ทรภ.๑)

อินโดนีเซียให้ความสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางทะเล

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียแถลงระบุว่า อินโดนีเซียเป็น maritime nation โดยให้ความสำคัญในการควบคุมน่านน้ำ เพิ่มการตรวจการณ์ทางทะเล และจะจัดการกับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงช่วยเหลือและสนับสนุนชาวประมงอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความปีติปลื้มใจนั้นนำไปสู่ความสุข คือ มีความสุขที่ได้ทำอะไรที่ดี ที่ชอบ เมื่อมีความสุขในสิ่งที่ดีที่ชอบ จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใส เมื่อจิตใจผ่องใส ก็จะเห็นอะไรที่ถูกต้อง เมื่อเห็นอะไรที่ถูกต้องแล้วก็เห็นความจริงที่แท้ ความจริงที่แท้มีอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือความสุจริต หมายความว่า การที่ทำอะไรที่เกิดความปีติยินดีนั้น นับว่าเป็นทางที่จะทำให้แต่ละคนมี ความสุขความเจริญได้
        พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานกรรมการหาทุนสร้างพระคัมภีร์นำคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม นี้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีเรือรัตนวาปี และสถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
         การตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่สถานีเรือรัตนวาปีและสถานีเรือ เชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ของประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือและคณะในครั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่ที่กองทัพเรือกำหนด ทั้งนี้ ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะของแม่น้ำโขงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพังทลายของที่ดิน รวมทั้งปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปที่ดินในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบ ร้อยตามลำแม่น้ำโขง และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กบ.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Jean-Claude Le ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอโครงการพัฒนากำลังรบให้แก่กองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมรับการเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุมหารือและเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการฝึกอบรมอาชีพให้ แก่ทหารกองประจำการในพื้นที่สัตหีบ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ, ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๓ จังหวัดชลบุรี และ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร, หลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘
        นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้เตรียมความพร้อมใน การจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมใช้งาน และจัดบริการเดินรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" พร้อมกันนี้ ขอให้พนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องขับรถติดต่อกันไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และต้องหยุดพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถขับระต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
        หากประชาชน "พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครอง ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำ ทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับหัวหน้าจัสแมกไทยฝ่ายทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พันเอก Desmond Walton1 หัวหน้าจัสแมกไทยฝ่ายทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมต้อนรับ ฯ และในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก Manuel Triano ผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ใน ๑๗ ธันวาคม นี้

ขอ เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่พระราชวังเดิมและบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๕.๑๕ น. กำหนดลงทะเบียน เวลา ๑๓.๑๕ น. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุขใน โอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพ.ทร.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดใน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่ม
       ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บนบก ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔ - ๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz เรือของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีเครื่องรับ - ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่าง ๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัยให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ทันที (ที่มา : ทรภ.๒)

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษปรับและตักเตือนผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว โดยแสดงพฤติกรรมเอนเบาะนอน และใช้เข่าบังคับพวงมาลัยรถทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ปลอดภัย แล้ว ทั้งนี้ ยังได้กำชับไปยังผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่ให้กวดขันวินัยและพฤติกรรมของ ผู้ขับรถในสังกัดให้เหมาะสมด้วย
       นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยการส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการขนส่งทางบก หมายเลข ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง, ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application ชื่อว่า "ร้องเรียนรถสาธารณะ" ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ Android หรือผ่านทาง facebook ชื่อ "กตส.กรมการขนส่งทางบก" อีกทั้งยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง LINE ID ในชื่อ "1584dlt" หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก
       ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ระบุรายละเอียดของรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจน ได้แก่ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ใช้ในการใช้บริการ หรือถ่ายวิดีโอคลิปที่สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร้องเรียนได้เร็วขึ้น (ที่มา : ขสมก.)

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ชีวิตของแต่ละคนจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดสำหรับให้มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเราคิดสักหน่อยว่าเรามีร่างกายที่จะต้องอุ้มชูตนเอง คือหมายความว่าทุกวันนี้เราจะต้องหาอาหารมาเลี้ยง ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงร่างกายนี้เป็นเวลาหนึ่ง ก็ทำให้ ร่างกายซูบผอมและอ่อนเพลียลงไป ไม่มีทางที่จะทำงานทำการใดๆ หรือแม้จะทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานคือเล่นสนุกอะไรก็ตาม ก็ไม่ได้ทั้งนั้น คิดอะไรก็ไม่ออก ดำเนินชีวิตไม่ได้ ถ้าไม่มีอาหาร ถ้ามองดูในแง่นี้ เพียงอาหารที่มาใส่ท้อง ก็เป็นกิจการที่กว้างขวางอย่างมากมาย ทีนี้พูดกันว่าคนเราต้องทำมาหากิน ดูเป็นของที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไม่ทำมาหากินก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ หรือมีชีวิตก็แร้นแค้น และทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารใจอีก ถ้าคนเราไม่มีอาหารใจ ไม่ขวนขวายหาความรู้ จะไม่สบายใจ และจะไม่เป็นคนที่เจริญ ฉะนั้น ทุกคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ และมีชีวิตอยู่อย่างดี ก็ต้องอุ้มชูให้อาหารแก่ตาและหาทางที่จะมีอาหารของใจด้วย
         พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๐ ทุน ณ ห้องพิไชยญาติ อาคารนันทอุทยานสโมสร ในการนี้ ได้นิมนต์ พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล มาบรรยายธรรมแก่ผู้ได้รับทุนฯและผู้ร่วมพิธี ฯ ในโอกาสนี้ด้วย
         กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทวิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด ดำเนินโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีการรับสมัครและทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะในครั้งนี้ เพื่อรับทราบภารกิจการจัดและการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพเรือ อีกทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้ให้การต้อนรับและการรับรองอย่างสมเกียรติ โดยจัดให้มีการถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ๑๗ ธันวาคม นี้ ที่ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะจัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อเป็นการสันทนาการแก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน และแสดงขีดความสามารถของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ บริเวณลานเสาธงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การรับชมการแสดงดนตรีจากวงหัสดนตรีผสมเครื่องสาย และการแสดงประกอบเพลง นอกจากนี้ ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายในราคาต้นทุน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ชมดนตรีในสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ฐท.กท.)

เรือดำน้ำลำที่ ๓ ของเวียดนามที่สั่งต่อจากรัสเซียส่งถึงอ่าวคัมรานห์แล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า อู่ต่อเรือแอดมิรัลตีของรัสเซียนำเรือดำน้ำนครไฮฟอง (HQ-184) ส่งถึงอ่าวคัมรานห์ของเวียดนามแล้ว โดยเรือดำน้ำดังกล่าวเป็นเรือชั้นกิโลรุ่นปรับปรุงลำที่ ๓ จากจำนวน ๖ ลำตามสัญญาจัดหาเมื่อปี ๒๕๕๒ ทั้งนี้ มีกำหนดจะส่งมอบอีก ๓ ลำภายในปี ๒๕๕๙ โดยเรือนครดานังซึ่งเป็นลำที่ ๔ อยู่ในระหว่างการทดสอบใต้ทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น เข้าใจว่าคนนั้น หรือบุคคลอื่นจะรู้สึก ต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจ ของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเรา ฉะนั้นเป็นการยืนยันว่า การปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเรา และปรารถนาดีต่อเรา อันนี้เองที่เป็นความสุข"
        พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก"

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียว ในโลก" ณ หอดุริยางค์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ฯ
         สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลงและ ขับร้องในการแสดงคอนเสิร์ต จำนวน ๙ ครั้ง และการประกวดวงดนตรีบิ๊กแบนด์แจ๊สระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราช นิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์อัครศิลปินทางการดนตรีสากล และการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ขจรขจายไปทั่วทั้งประเทศ และการที่กองทัพเรือร่วมและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของกองทัพเรือให้สาธารณชนได้รับทราบ (ที่มา : กพร.ทร.)

เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมฯ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคมนี้

กองทัพเรือ และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         วันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่จะถึงนี้นับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เป็นวาระคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงความ เสียสละ ความกล้าหาญ มาจนทุกวันนี้
         สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๒๗๗ ทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ พระชนมายุ ๓๔ พรรษา พงศาวดารเรียกพระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา
        ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย ทางราชการร่วมกับประชาชนจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยา ภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี และได้กำหนดเอาวันที่ ๒๘ ธันวาคมเป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอเชิญประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีเปิดการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนผู้ที่มีเรือใบบังคับวิทยุนำเรือมาร่วมการแข่งขันเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และองคมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
         และในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานโครงการหลวง จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙
        การจัดงาน "เทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนหลวง ร.๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ, การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระอัจฉริยะภาพการทรงเรือใบ และการบรรยายพิเศษของ พลโท หม่อมราชวงศ์ สมชนก กฤดากร นักแล่นใบอาวุโส เพื่อนำรำลึกถึงพระอิจริยภาพในกีฬาทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        ในส่วนของการแข่งขันเรือใบ ฯ จะจัดขึ้นบริเวณสระน้ำ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพ ฯ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเแผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบให้ ปรากฏแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการจัดการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งใช้รหัสการแข่งขันว่า "Suan Luang Rama 9 Regatta" ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา ๑๑.๐๐ น.
         สำหรับการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ จะมีนักเรือใบบังคับฯ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๗๐ ลำ ทั้งนักกีฬาไทยและต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ อิตาลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเฉพาะนักแข่งเรือใบบังคับ ฯ ระดับมือ ๓๕ ของโลก และแชมป์ของมาเลเซีย/สิงคโปร์ รวมถึงทีมเรือใบบังคับวิทยุของโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นชมรมเรือใบบังคับวิทยุที่มีจำนวนเรือมากที่สุดในประเทศไทยมาร่วมแข่งขันด้วย จำนวน ๑๐ ลำ จากจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ลำ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทดิวิชั่น ๑ หรือผู้ที่เล่นมานาน ประเภท นวก. หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่น และประเภทนักเรือใบอาวุโส ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยใช้กติการการแข่งขันของสหพันธ์เรือใบนานาชาติ ปี ๒๐๑๓ ในการตัดสิน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเรือใบเยาวชนประเภทออพติมิสเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๘ ลำ รวมถึงนักกีฬาจากหมวดเรือใบเยาวชน ซึ่งได้รับรางวัลแชมป์โลก เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
         ขอเชิญชวนผู้ที่มีเรือใบบังคับวิทยุประเภทใด ๆ สามารถนำเรือมาร่วมการแข่งขันเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ พลเรือตรี สมาน สุขวิบูลย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๕๓ ๗๔๕๗ และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันได้ที่บริเวณริมสระน้ำสวนหลวง ร.๙ โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ สามารถติดตามชมได้ ทางสถานีโทรศัพท์ TNN 2 ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการฝากส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘

 กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการฝากส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน
        ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระส่งบัตรอวยพรในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๘ การปฏิบัติที่ผ่านมา ประสบปัญหาที่ไม่สามารถจัดส่งบัตรอวยพรให้ถึงผู้รับตามความประสงค์ได้ เนื่องจากผู้ส่งบัตรจ่าหน้าเพียงชื่อ นามสกุล แต่มิได้ใส่สังกัดของผู้รับ จึงไม่สามารถจัดส่งบัตรอวยพรให้ได้และมีบัตรอวยพรตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่จะฝากส่งบัตรอวยพร จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน สำหรับผู้ที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ขอได้กรุณาจ่าหน้าชื่อ นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมกับติดดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อย
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สบ.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานดำเนินงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
         กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน การ ดูแลรักษาป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดงดนตรีและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้ เคียงร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. (ที่มา : กปช.จต.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ฯ โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ, กล่าวถวายพระพร นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราช
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประกอบพิธีรับขวัญโค จำนวน ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินและสูจิบัตรกรรมสิทธิ์โค - สุกร ให้แก่ผู้รับมอบ
         กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ในครั้งนี้ เนื่องจากศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ มีกิจการการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่ายมาโดยตลอด ซึ่งต้องมีการฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคและสุกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ยากจนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปโดยได้รับความร่วม มือจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและกำลังพลของกองทัพเรือที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ (ที่มา : สก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ในชีวิตทุกวันๆ ก็ได้มีโอกาสเข้าโรงเรียน ก็หาความรู้ แล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นชีวิตของตัวเองและของคนอื่น ขอให้ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้น เป็นอาหารสมอง และเมื่อได้รับอาหารแล้ว ให้ไปพิจารณา คือไปไตร่ตรอง ไปคิดให้ดี ถ้าทำเช่นนี้แล้ว ทุกคนจะสามารถที่จะสร้างตัวเองให้แข็งแรง เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่ตนเอง สร้างบ้านเมือง สร้างท้องที่ของตัว สร้างตนเองให้เจริญตามที่ทุกคนต้องการ"
         กระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะเยาวชนชายหญิงจากถิ่นทุรกันดารใน เขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ รวม ๒๔ จังหวัด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ในชีวิตทุกวันๆ ก็ได้มีโอกาสเข้าโรงเรียน ก็หาความรู้ แล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นชีวิตของตัวเองและของคนอื่น ขอให้ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้น เป็นอาหารสมอง และเมื่อได้รับอาหารแล้ว ให้ไปพิจารณา คือไปไตร่ตรอง ไปคิดให้ดี ถ้าทำเช่นนี้แล้ว ทุกคนจะสามารถที่จะสร้างตัวเองให้แข็งแรง เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่ตนเอง สร้างบ้านเมือง สร้างท้องที่ของตัว สร้างตนเองให้เจริญตามที่ทุกคนต้องการ"
        กระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะเยาวชนชายหญิงจากถิ่นทุรกันดารใน เขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ รวม ๒๔ จังหวัด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ฯ โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ, กล่าวถวายพระพร นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราช
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประกอบพิธีรับขวัญโค จำนวน ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินและสูจิบัตรกรรมสิทธิ์โค - สุกร ให้แก่ผู้รับมอบ
         กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ในครั้งนี้ เนื่องจากศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ มีกิจการการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่ายมาโดยตลอด ซึ่งต้องมีการฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคและสุกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ยากจนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปโดยได้รับความร่วม มือจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและกำลังพลของกองทัพเรือที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ (ที่มา : สก.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานดำเนินงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
         กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน การ ดูแลรักษาป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดงดนตรีและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้ เคียงร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. (ที่มา : กปช.จต.)