วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗

 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ แจ้งการจัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีประเภทการประกวด จำนวน ๖ ประเภท ได้แก่
         - ประเภทหน่วยงานที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
         - ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารหรือตำรวจ
         - ประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีเงินเดือนรวมกันน้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน
         - ประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีเงินเดือนรวมกันมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน
         - ประเภทประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ
         - ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
         ขอเชิญชวนหน่วยส่งผลงานเข้าประกวด โดยแจ้งรายชื่อและประเภทของผลงานให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือทราบภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๐ (ที่มา : กพร.ทร.)

รับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัคร ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) Master of Science Program in Maritime Administration/แขนงวิชาการขนส่งทางทะเล Maritime Transportation/แขนงวิชาทรัพยากรทางทะเล Maritime Resource/แขนงวิชาความมั่นคงทางทะเล Maritime Security
         ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี - นาวาเอก พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรคพลาธิการ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับ ๒.๘ หรือเทียบเท่า
         ผู้สนใจสมัครขอรับทุน กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๕๐๖ (ที่มา : ยศ.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 วันนี้ (๕ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก งดให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะและบางใหญ่ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใน ๘ และ ๙ มีนาคม นี้

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กล จังหวัดนนทบุรี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๘ และ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงของดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาบางใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เจ้าของรถยังคงสามารถเลือกใช้บริการชำระภาษีรถในวันดังกล่าวได้ ณ ห้างสรรภสินค้าบิ๊กซี ในสาขาอื่น ๆ ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก สุขาภิบาล ๓ บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สำโรง บางบอน สุวินทวงศ์ และศรีนครินทร์ หรือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา และศูนย์การค้าพราไดซ์พาร์ค เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เพียงนำหลักฐานการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง สำหรับรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่อายุการใช้งานเกิน ๗ ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย ทั้งนี้ จะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ และเจ้าของรถจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทันที เช่นเดียวกับการชำระภาษีรถที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป, บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด, มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบุคลิกดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี, มีส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร, นับถือศาสนาพุทธ, ว่ายน้ำเป็น และเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย
        หลักฐานการสมัคร สำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย
        สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างทำการฝึกจะได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่ง หลังการฝึกจบยังไม่ได้รบการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินรายได้รายเดือน ๑๑,๘๐๐ บาท, ทดลองงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี ก่อนการบรรจุ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ่งผู้ได้รับการบรรจุ, มีสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป, ได้รับพระราชทานเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย, ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรตามความรู้ความสามารถ และอื่น ๆ
          สนใจสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓
(ที่มา : หน่วยทหารมหาดเล็กฯ)

การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกกองทัพเรือ ๕๗

วันนี้ (๕ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบสถานการณ์การฝึกและแนวทางการปฏิบัติในห้วงการฝึก ฯ
         การฝึกปัญหาที่บังคับการ เป็นการฝึกทดสอบแนวความคิด การตัดสินใจตามกระบวนการวางแผนทางทหาร การฝึกในขั้นนี้จะทำการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ โดยในห้วงแรกจะเริ่มปล่อยสถานการณ์ทั่วไปและพัฒนาสถานการณ์จากภาวะปกติจน เกิดภาวะขัดแย้ง เน้นการฝึกเกี่ยวกับกระบวนวางแผนทางทหาร และการเตรียมการก่อนเกิดสงคราม จากนั้นในห้วงต่อมาจะทำการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้กำลัง, การอำนวยการยุทธ์, การควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ, การใช้กำลังตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก, การปฏิบัติด้านยุทธการตามสาขาปฏิบัติการและขีดความสามารถของกำลังรบ, การปฏิบัติด้านกำลังพล ด้านข่าวกรองทางทหาร ด้านส่งกำลังบำรุง สาขาต่าง ๆ ด้านการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านกฎหมายสงคราม รวมทั้งทดสอบเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ ตัดสินใจ
          ทั้งนี้ การฝึกปัญหาที่บังคับการ แบ่งเป็น ๒ ห้วง ประกอบด้วย ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ มีนาคม ทำการฝึกระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. และระหว่าง ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ทำการฝึก ๒๔ ชั่วโมง โดยเน้นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ โดยกองอำนวยการฝึกจะดำเนินการควบคุมการฝึก ติดตามสถานการณ์ และผลการปฏิบัติของหน่วยรับการฝึก รวมทั้งรับทราบข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะผ่านระบบ VTC และระบบสารสนเทศ ซึ่งในห้วงการฝึกปัญหาที่บังคับการ จัดให้มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น กรรมการป้อนสถานการณ์ตามลำดับเหตุการณ์หลัก, กรรมการหน่วยเหนือ/หน่วยข้างเคียง/หน่วยรอง, กรรมการข้าศึกสมมติ เป็นต้น โดยกรรมการจัดทำสถานการณ์จะส่งปัญหาไปให้หน่วยรับการฝึก ซึ่งหน่วยรับการฝึกจะประเมินสถานการณ์ และแจ้งแนวความคิดตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ สำหรับกรรมการข้าศึกสมมติจะวางแผนโดยอ้างอิงจากหลักนิยมและกำลังรบฝ่ายตรงกันข้าม รวมทั้งจะอำนวยการยุทธ์ในลักษณะเสมือนจริง (ที่มา : ยก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วย"
         พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒