วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย..."
          พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทาน ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔

รัฐบาลขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" ๑๖ สิงหาคม นี้ และชวนคนไทยสวมเสื้อสีฟ้า

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ สวมเสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เส้นทางลานพระราชวังดุสิต ไปยัง กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิตรวมเป็นระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
         กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางจากลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด
         ขอเชิญข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" สามารถติดตาม รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom.com และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ สามารถไปสมัครได้ที่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ (ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ความรับผิดชอบ"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ความรับผิดชอบ"
         พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ไว้ว่า หมายถึง การยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน ลักษณะของผู้มีความรับผิดชอบนั้นแบ่งประเภทได้ดังนี้
            ๑. รับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรู้จักป้องกันและขจัดปัญหาที่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์ ทั้งทางกายและทางใจ ทางกาย ได้แก่ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยหลัก ๕ อ. ได้แก่ อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ และออกกำลังกาย ทางใจ ได้แก่ การไม่เครียด ไม่โกรธ ไม่พยาบาท และรู้จักทำจิตใจให้ผ่องใส
            ๒. รับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง การแสดงออกถึงความมีจิตสำนึกมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการงานทั้งของตนเองและของผู้ร่วมงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
            ๓. รับผิดชอบต่อเวลา หมายถึง การรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเป็นคนตรงต่อเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า "เวลาเป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ไม่ได้ เราจึงต้องใช้เวลาอย่างดีที่สุด" และพุทธพจน์ที่ว่า "วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้ เราทำอะไรอยู่" ที่ทรงมุ่งเตือนให้พุทธศาสนิกชนไม่ประมาทมัวเมาในวัยและชีวิต เพราะเวลาผ่านไป ย่อมไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้
            ๔. รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและ อยู่รอบตัว ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ เป็นต้น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อกันอย่างเหมาะสม
               หากคนเรามีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบซึ่งเป็นหนึ่งในประมวล จริยธรรมกองทัพเรือ ๑๑ ประการ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพันด้วย ความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลของการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข อีกด้วย (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
          การแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
         ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ www.marines.navy.mi.th/register_run หรือไอดีไลน์ marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

กรมสวัสดิการทหารเรือ แจ้งการเสนอขอทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมทหารผ่านศึกษาเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
         ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และทุนให้การผ่านศึกเกาหลี รวมทั้งบุตร - หลาน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี หากมีทหารผ่านศึกที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๘๘ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อม ความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชน..."
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการปาฐกถา เรื่อง "ศรชล : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๕๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี นายกกรรมการราชนาวิกสภา และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานการจัดปาฐกถา
         การปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งการปาฐกถาในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของกองทัพเรือ โดยมีผู้แสดงปาฐกถา ผู้ร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็น ผู้บริหารจากหน่วยงานสำคัญ และเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สำหรับผู้ร่วมอภิปราย จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ
         การปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล.ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ในครั้งนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผ่านระบบดาวเทียมกองทัพเรือไปออกอากาศในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๕ น. จนเสร็จสิ้นการปาฐกถา (ที่มา : ราชนาวิกสภา)

กองทัพเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารและบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ ๑๕ ธนาคาร ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ - ๗ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
         กรมบัญชีกลางและธนาคาร ๑๕ แห่ง ร่วมกันขยายช่องทางการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์และ บริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวก เพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ จึงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อลดเอกสารและลดขั้นตอนการทำงานของผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

การแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กองเรือยุทธการ จะจัดการแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณอ่าวดงตาล หน้าสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดลงทะเบียนแข่งขัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
          การแข่งขันเรือใบรายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ใช้กฎกติกาของสหพันธ์แล่นใบนานาชาต(ISAF) ปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ และข้อปฏิบัติของเรือแต่ละประเภท และข้อปฏิบัติในการแข่งขันโดยมีเรือใบที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เรือใบ OK เรือใบ LASER เรือใบ Optimist และ Windsurf สำหรับ การคิดคะแนนใช้ระบบแต้มน้อย (The Low Point Scoring System) จากการแข่งขัน ๔ เที่ยว คิดคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน ๓ เที่ยว โดยไม่ตัดเที่ยวทางไกล โดยมีรางวัลสำหรับเรืออันดับที่ ๑ - ๓ ของแต่ละประเภท
         สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ที่ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๗๔๗๕๖ และ จ่าเอก ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๓๕ ๕๖๕๖ ค่าสมัครคนละ ๕๐๐ บาท (ที่มา : คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กร.)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย..."
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของ สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงถวายสักการะในวันบริพัตร ระหว่าง ๑๐ - ๒๖ มิถุนายน ศกนี้

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะดำเนินการฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงปืนถวายสักการะในการจัดงานวันบริพัตร ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๔๕๕๘ ด้วยกระสุนซ้อมรบในพื้นที่บริเวณหน้า กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๘ กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         จึงขอแจ้งการฝึกซ้อมยิงปืนดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่มา : ฐท.กท.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ระหว่าง ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนับเรือประมงทุกลำที่จอด ณ ท่าเรือ แดปลา ตรวจเอกสาร อุปกรณ์การทำประมง แรงงานลูกเรือ และอื่น ๆ ตามที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ กำหนด โดยในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ได้รับการจัดชุดเฉพาะกิจ ฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๒ ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีกำลังพล จำนวน ๔ นาย โดยเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ที่มา : ทรภ.๓)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ศกนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
         สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘ ๓๐๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๐ - ๒๑ หรือทางเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน www.thaimarinecoop.com (ที่มา : สอ.นย.)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว"ก" ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมทะเลบางส่วนในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔,๙๔๐.๕๕ ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลาปิดอ่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับ ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
         มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เมื่อปี ๒๕๕๗ ชาวประมงสามารถจับปลาทูได้สูงถึงวันละ ๑ ล้านกิโลกรัม โดยทั้งปีที่ผ่านมาสามารถจับปลาทูได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
         สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่ผ่านมาสามารถจับปลาทู ได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
        สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล
          ส่วนเครื่องมือทำการประมงที่ยกเว้นให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ได้ ได้แก่ เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้เนื้ออวนไนลอนชนิดไม่มีปมหรืออวนมุ้งพลาสติก ขนาดช่องตา ๑.๕ มิลลิเมตร หรือ อวนไนลอนสีแดง (ด้าย ๓) เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ที่มีขนาดช่องตาไม่ต่ำกว่า ๓.๘ เซนติเมตร ความยาวอวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร ที่ใช้กับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๐ เมตร และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ระบุห้ามตามประกาศนี้และประกาศอื่นๆ รวมทั้งการทำประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการซึ่งกระทำโดยทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
           จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวประมงร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย (ที่มา :กรมประมง)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเคร่งครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการให้เที่ยงตรงครบถ้วนตามแบบแผนและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้นย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน และเหตุผลที่จำทำให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้ ก็ต้องเป็นเหตุผลตามความจริงแท้ที่ได้พิสูจน์เห็นจริงแล้วด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลำเอียง และความหลงผิดตามอารมณ์"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี
         กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการทหารเหล่าทัพอื่น ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลภาคเอกชนซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการ พลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือบรรลุผลโดยการสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่าง ๆ กับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ ความสำคัญของทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และงานสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดการอภิปรายและสัมมนาเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน
         การเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกองทัพเรือและบุคลากรจากหลาย ภาคส่วนได้อย่างแน่นแฟ้น รวมทั้งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ทำให้มีทัศนคติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015)

พลเรือตรีหญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Bolld Donor Day 2015) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับบริจาคโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต,โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อวันผู้บริจาคโลหิต โลก เพื่อเป็นการขอบคุณ
(ที่มา : กพ.ทร.)

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ใน ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต

คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุน ของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" กำหนดระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และ ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรม และ พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
         จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรม "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.runlah.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือสหรัฐฯ - กองทัพเรือเกาหลีใต้ฝึก Silent Shark 2015

กองทัพเรือสหรัฐฯ และ กองทัพเรือเกาหลีใต้ เข้าร่วมการฝึกปราบเรือดำน้ำ Silent Shark 2015 บริเวณเกาะกวม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีเรือดำน้ำชั้น Los Angeles และเรือลาดตระเวน USS Shiloh (CG ๖๗) ของกองทัพเรือสหรัฐฯ เรือดำน้ำเกาหลีใต้ และอากาศยานอีกหลายลำเข้าร่วม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในการเฝ้าติดตามและปราบเรือดำน้ำ และเพื่อรักษาเสถียรภาพในน่านน้ำแปซิฟิกฝั่งตะวันตก (ที่มา : ขว.ทร.)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "เพราะความรู้ความคิดอันกว้างขวางนั้น หากมิได้ใช้โดยเหมาะสมถูกต้องแล้ว ก็ให้ผลดีได้ไม่มากนัก หรืออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังให้มาก ขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคง ที่จะสร้างสรรค์และอบรมกำลังกายกำลังใจ อันสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง นำความรู้ความคิดของตน ๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากันให้พร้อมเพรียง ประสมประสานความรู้ความคิดนั้นด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ แล้วนำออกใช้ให้ได้ผล กล่าวคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่อง ส่งเสริมจุดที่ดีให้มั่นคงยิ่งขึ้น"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐเกาหลี ภริยา และคณะ

วันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Jung, Ho-sub ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและกอง ทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย พร้อมวงโยธวาทิต และจัดเลี้ยงอาหาร ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ในโอกาสนี้ด้วย
(ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ใน ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งในปีนี้ กำหนดให้มีการแสดง จำนวน ๒ รอบ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนสื่อมวลชนได้เข้ารับชมการแสดง ส่วนในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาทอดพระเนตรการแสดง โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ในครั้งนี้ มี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดงาน และ พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัติ รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
        สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวี เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยและเพื่อให้การแสดงดนตรีในแนวเพลงคลาสสิคได้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า "กาชาดคอนเสิร์ต" ทั้งนี้ การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต กำหนดจัดแสดงขึ้นเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งที่ ๔๒ นี้ กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น โดยช่วงแรกเป็นการ บรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่หาฟังยาก ประกอบด้วย เพลง Festive Overture ของ Shostakovich เพลง Meditation from Thais (เดี่ยวไวโอลิน โดย จ่าเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ) และ เพลง Symphony No.๙ in E minor,Op ของ Dvorak
         ส่วนในช่วงที่สองเป็นการขับร้องบทเพลง อันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยในปีนี้ มีแนวความคิดในการจัดเพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และมีความสุขกลับคืนมา ซึ่งการแสดงในช่วงที่สอง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ ฝันเพื่อชาติจากราชนาวี เป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาร้อยเรียง แสดงถึงความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรักความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ
ประกอบด้วย เพลงความฝันอันสูงสุด พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ เพลงฝันบรรยาย (เนื่องจากความฝันอันสูงสุด) พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เป็นการนำเนื้อหาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดมาประพันธ์ บรรยายถึงความยากลำบากในการทำความฝันให้เป็นจริง ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) และ กิตตินันท์ ชินสำราญ และ เพลงรัก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
         องก์ที่ ๒ ปวงประชา เปรมปรีดิ์ นาวีสุขสันต์ เป็นการนำเพลงที่มีความสนุกสนานมาร้อยเรียง เพื่อแสดงถึงความสุขของประชาชนภายในชาติ ที่ปรากฏภายหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประกอบด้วย เพลง Way Back Into Love ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลงเหมือนเคย ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) เพลง Let It Go ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลง The Power of Love ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลงรักเธอจริง ๆ และ เพลงรักเธอประเทศไทย ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) เพลง Looking Through your Eyes ขับร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลง A Whole New World (เพลงประกอบภาพยนตร์ Aladin ) ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลงชัยชนะ ขับร้อง โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ ปิดท้ายด้วย เพลงเมดเลย์ทหารเรือ จำนวน ๓ เพลง ร่วมขับร้องโดย นักร้องรับเชิญทุกคน
         การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย สามารถบริจาคเงินสดโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ (กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ เชิญชวนผู้ขับรถแท็กซี่ ร่วมกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ระหว่าง ๙ - ๑๑ มิถุนายน นี้

กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้ บริการด้วยรถแท็กซี่ พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้อง การของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ณ บริเวณประตู ๓ - ๔ ชั้น ๑ อาคาร ผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการบริการที่ดี และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (ที่มา : ขสมก.)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชาต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถจะนำความเจริญมาสู่ตน และประเทศชาติสมดังความปรารถนา"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

วันนี้ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๖.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร
        การประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ในครั้งนี้ ภายในได้จัดเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง "ก้าวต่อก้าวเพื่ออนาคตไทย" ชุด "สำนึกไทยไม่โกง", การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุด โตไปไม่โกง และปิดท้ายด้วยการกล่าวเจตนารมณ์ ฯ ของผู้เข้าร่วมพิธี ฯ และทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกัน (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
          การแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ / www.marines.navy.mi.th/register_run หรือ ไอดีไลน์ / marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำ มาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรกคือ การรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สามคือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์"

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและการขอรับสิทธิกำลังพลที่จะเกษียณอายุพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล และภาคใต้

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ ณ อาคาร นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรจากกรมการเงินทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, กรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และกรมสวัสดิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก (ที่มา : กพ.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ชาวนากับก้อนหิน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ชาวนากับก้อนหิน"
        มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่ชาวนาคนหนึ่งกำลังตัดฟืนอยู่ที่หลังเขา เขาได้พบทางเล็ก ๆ สายหนึ่งโดยบังเอิญ ด้วยความสงสัยเขาจึงได้เดินเลาะไปตามทางนั้น ซึ่งคดเคี้ยวไปมาจนถึงยอดเขา เป็นที่ราบโล่ง ทุ่งหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งอยู่เต็มไปหมด บรรยากาศสงบสงัดและทัศนียภาพงดงามยิ่งนัก เขาเดินต่อไปได้อีกครู่หนึ่งก็พบสระน้ำแห่งหนึ่ง น้ำใสจนสามารถมองเห็นปลาว่ายไปมาได้อย่างชัดเจน ที่ริมสระมีหินหลากสีสันจำนวนมากส่งประกายระยิบระยับ งดงาม ชาวนาคนนั้นเคยได้ยินคนเล่าถึงเรื่องอัญมณี แต่ไม่รู้จริง ๆ ว่าอัญมณีที่ว่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เขาคาดคะเนว่า หินที่งดงามเหล่านี้คงจะเป็นอัญมณีเป็นแน่ ในที่สุดก็เลือกเอาหินที่สวยที่สุดก้อนหนึ่งนำกลับบ้าน วันรุ่งขึ้น เขาได้นำหินก้อนนั้นไปให้เจ้าของร้านอัญมณีดู เจ้าของร้านอัญมณีพินิจพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้ว บอกเขาว่า "นี่เป็นอัญมณีที่ล้ำค่าหายากชนิดหนึ่ง แกขายให้ฉันก็แล้วกันฉันให้ราคา ๑ หมื่นเหรียญ" ชาวนาได้ยินคำพูดนั้นแล้วตอบว่า "ตอนนี้ฉันยังไม่ขายหรอก พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันอีกทีก็แล้วกัน" พอกลับถึงบ้านก็ชักชวนญาติพี่น้องขึ้นเขาไปขนก้อนหินลงมาได้มา ๒ กระสอบใหญ่ แล้วเข้าไปในเมืองด้วยกระหยิ่มใจว่าคราวนี้จะต้องร่ำรวยมหาศาล แต่พอเจ้าของร้านอัญมณีเห็นหินเหล่านั้นกลับยิ้มอย่างเย็นชา พลางบอกกับเขาว่า "หิน ๒ กระสอบใหญ่นี้ ฉันให้ราคา ๑ เหรียญ เอาไหม"
         จากเรื่องเล่านี้ทำให้ได้แง่คิดทางธรรมว่า "สิ่งดีที่มากเกินก็อาจทำให้ดูด้อยค่า" เพราะโดยทั่วไปคนเรามักตัดสินใจให้ค่านิยมเรื่องต่าง ๆ ด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการ คือ ด้วยเหตุผลและด้วยอารมณ์ ตัวอย่างเช่น อาหารแม้มีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ค่อยมีใครอยากรับประทาน ตรงกันข้าม อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพอประมาณ แต่มีรสชาติอร่อย ผู้คนกลับนิยมชมชอบ เป็นต้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนทั้งหลาย เราจึงต้องคำนึงถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งให้มาก ๆ เช่นกัน จะคิดแต่เพียงว่าเราเป็นฝ่ายถูก เพียงเท่านั้นไม่ได้ต้องมีศิลปะในการนำเสนอ รู้จังหวะจะโคน รู้กาลเทศะ บางครั้งเรื่องดี ๆ แต่เสนอมากไป พูดมากไป อาจถูกแปลเจตนาผิด หวังดีเลยกลายเป็นประสงค์ร้าย หรือถูกมองเป็นของไร้ค่าไปเหมือนเรื่องชาวนากับก้อนหินนี้ก็เป็นได้ (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ในกิจกรรมคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ        (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 เพื่อยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 เป็นการฝึกผสมทางเรือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโด นีเซีย โดยการฝึกผสม SEA GARUDA ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพให้มีการฝึกปีเว้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๘ ที่มี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการฝึกมี พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 และมี นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม ฯ โดยมีนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสังกัดกองเรือยุทธการเข้าร่วมการ ฝึก ทำการฝึกในพื้นที่อ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาในการฝึก ๑๓ วัน มีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การยิงอาวุธประจำเรือ การรับ-ส่งสิ่งของในทะเล และการฝึกประลองยุทธ์
         การจัดกำลังกองทัพเรือไทย ประกอบด้วยเรือและอากาศยาน ได้แก่ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงสุโขทัย รวมทั้งอากาศยานอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนกำลังกองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วย เรือฟริเกต จำนวน ๒ ลำ เรือ KRI USman Harun และ KRi Sultan Hasanudin รวมทั้งอากาศยานอีกจำนวนหนึ่ง
          การฝึกผสม SEA GARUDA 2015 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกทั้งสองประเทศ ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญในยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี รวมทั้งเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองกำลังทางเรือทั้งสองประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของมิตรประเทศทั้งสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีพิธีปิดการฝึกวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. บนเรือหลวงมกุฎราชกุมาร (ที่มา : ยก.ทร.)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่ออำลาและแนะนำคนใหม่

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Dang Thanh Tien ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ พันเอก Nguyen Hong Diep ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำกรุงเทพ ฯ คนใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมรับเยี่ยมคำนับ
        การที่กองทัพเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหาร ฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรือเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

ราชนาวิกสภา จัดปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" เพื่อเผยแพร่การปรับบทบาท เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ใน ๑๙ มิถุนายน นี้

ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยผู้ร่วมอภิปรายมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกองทัพเรือและผ่านทางสถานี วิทยุเสียงจากทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
           ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาหัวข้อดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ราชนาวิกสภา)