วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้"
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง และขยายระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพะยัง พร้อมทั้งให้พิจารณาขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ทางฟากจังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพะยังเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้น
         ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม สรุปความว่า ให้รีบดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำพะยัง และให้พิจารณาดูว่าพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงค์ว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่ ให้ดำเนินการปลูกป่าโดยทำเป็นอุทยานเล็ก ๆ เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับป่าไม้ เพราะหากไม่ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นั้น ราษฎรก็จะบุกรุกป่าและทำลายพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ เอ จนหมดและน้ำที่ออกมาก็ให้พิจารณาว่าจะนำไปช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ เอ ในการบำรุงรักษาป่าให้เกิดความชุ่มชื้นได้มากเพียงใด ตัวอย่างเช่น โครงการลำตะคองพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติยังทำได้เพราะทำแล้วได้ประโยชน์มาก โครงการนี้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่โครงการทั้งฝั่งจังหวัดมุกดาหารและฝั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้การบริหารจัดการผันน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดตั้งศูนย์บริการและประสานงานโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่อง มาจากพระราชดำรโดยมีบุคลากรด้านการเกษตรประจำศูนย์เพื่อบริหารราษฎรประจำใน พื้นที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและส่งเสริมด้านการตลาด และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ราษฎร โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เป็นแกนนำในการขยายผลการมีส่วนร่วมในชุมชน (ที่มา : กพ.ทร.)ิ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทและแนวทางแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ก่อนเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การเดินทางของคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ในครั้งนี้ เป็นการเดินทาง ไปราชการ ณ ต่างประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูต ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพ เรือ (ที่มา : สลก.ทร.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี
        โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ให้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา
(ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการ กองทัพเรือ จะเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลในสังกัด โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม ณ ภายในพระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
         สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี นาวาเอก บัญชา บัวรอด เพื่อ สลก.ทร. เลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๖๗ - ๓ (ที่มา : สลก.ทร.)