วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบ้านเมือง
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน ๓๐ กันยายน นี้ เท่านั้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ และ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๙๘๑ คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ ๒๔๙,๒๔๕ คน ผู้รับบำนาญ ๑๘๘,๖๔๙ คน และผู้รับเบี้ยหวัด ๘๗ คน
        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๒๒,๐๖๘.๙๙ ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๑๒๙.๘๖ ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๙๓๙.๑๒ ล้านบาท
          สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ กบข.สายด่วน ๑๑๗๙ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปช่วยปฏิบัติงานที่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑

สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๑ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในตำแหน่งหัวหน้าธุรการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สนใจแจ้งรายชื่อและตำแหน่งให้กรมสารบรรณทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สบ.ทร.)

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ด้านนราธิวาส - กลันตัน และร่วมพิธีปิด ณ เมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย ด้านนราธิวาส - กลันตัน เดินทางเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย และร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่ เรือต.๙๙๖ และ เรือ ต.๑๑๒ โดยมี นาวาโท พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ายุทธการ หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกผสม ฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
         ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกผสม ฯ โดยมี พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะ ณ มณฑลทหารเรือเขต ๑ กวนตัน ประเทศมาเลเซีย (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึก WP MCMEX ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WP MCMEX) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณช่องแคบสิงคโปร์และน่านน้ำเกาะบินตันของอินโดนีเซีย โดยมีเรือรบ ๑๓ ลำ ยานใต้น้ำ ๕ กลุ่ม และกำลังพลกว่า ๘๐๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เปรู เกาหลีใต้ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มยุทธนาธิปัตย์และเข็มนภยาปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ
         ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๕๘ นาย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๘๕ นาย (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

 วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง และแถลงข่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ๗ หน่วยงาน ร่วมลงนามและแถลงข่าว
          ตามที่กรมประมงได้พัฒนาระบบ "Fishing Info" เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง ใบอนุญาตทำการประมงและแรงงานประมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออกท่า (Port in 3 Port out) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้น ในการนี้ กรมประมงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกับผู้บริหาร ทั้ง ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ฯ และแถลงข่าวบทบาทของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ (ที่มา : กรมประมง)

ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ใน ๒๗ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
        การจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ภูมิสารสนเทศ, การเสวนา "เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง", ชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบเฝ้าตรวจรายงานเชิงบูรณาการ, ชมเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น Sniper Rife, รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘, รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย, UAV ประเภทต่าง ๆ และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท พร้อมทั้งชมการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยของกองทัพเรือ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ชมนิทรรศการ และการสาธิตผลงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : สวพ.ทร.)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
         กองทัพเรือ จัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับ เคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางให้หน่วยต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ จะมีเวทีปัญญา "ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยเครื่องมือจัดการความรู้" โดยทีมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่มา : สปช.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
          กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ ฯ ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ การแสดงโดดร่มจากกองทัพเรือ และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป (ที่มา : กปช.จต.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน (ที่มา : ฐท.กท.)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง
พระบรมราโชวาทของ           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
         การประชุมผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการ หลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (SOM) จากการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การรับทราบแนวทางในการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ปล้นเรือสินค้าไทยในทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละกา พร้อมกับกำหนดนโยบาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การทบทวนแผนการพัฒนายกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแนวทางในการเปลี่ยนผ่าน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้แก่ ศรชล. โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
(ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ อัตรา

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๓๗ อัตรา โดยเปิดรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
        คุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ วิชาบัญชี/การบัญชี, คหกรรมศาสตร์ และบรรณารักษ์ศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และรับเฉพาะเพศชาย ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
        สำหรับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสำรวจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการพิมพ์, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร และหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร (ถ้ามี), สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา, หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา ออกโดยสภาวิศวกร, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ สด.๙, สด.๔๓, สด.๘, หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดให้สมัครสอบได้ และหลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
         จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑ เว้นวันหยุดราชการ
          - อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
          พื้นที่สัตหีบ
          - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๐ ๐๒๖๕
          - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
           สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชมแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ชมการแสดงดนตรี กลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.
         การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน (ที่มา : ฐท.กท.)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นสถานรักษาโรคทางตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากถึง ๔๐๐ รายต่อวัน และเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตารุนแรง โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โรคต้อหินชนิดรุนแรง โรคติดเชื้อกระจกตา เป็นต้น อีกทั้งห้องตรวจที่มีไม่เพียงพอต่อจักษุแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคอยนาน และมีความแออัดในพื้นที่ตรวจอย่างมาก ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้แสงสว่างอีกครั้ง
          โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจักษุ ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น มีความทันสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านวิชาการและการวิจัย มีห้องตรวจ ๒๓ ห้อง ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ๙ ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุมทางการแพทย์สำหรับการจัดประชุมวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากร และที่สำคัญจะมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคาร
          ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ประชาชนร่วมกันสร้าง สามารถบริจาคสมทบทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว" ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๖ - ๓ หรือธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๗ - ๑ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๔๑๙๕๙๕, ๐๓๔ - ๔๑๙๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๔ หรือ ๑๕๐๔ หมายเลขโทรสาร ๐๓๔ - ๔๑๙๕๒๖ (ที่มา : รพ.บ้านแพ้ว)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒

ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ ใน ๑๐ สิงหาคม นี้

นาวาอากาศเอก Jaspreet Singh ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร จะเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น.
         การรับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย เพื่ออำลาในโอกาสที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่และแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับ หน้าที่ของผู้ช่วยทูตทหารอินเดียคนใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรืออินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสนับสนุนเตรียมการ ก่อนจะมีการจัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ฯ (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๘๕๔๑)

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" ในงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๑๙ สิงหาคม ศกนี้

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" /งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "ความรู้นานาสาระกับกฎหมายใกล้ตัว" โดย อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
และการให้ความรู้ "รักษ์ฟันอย่างถูกวิธี" โดย นาวาเอกหญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกำลังพลหญิง การออกบูธเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพฟรี และบูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" และงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ สมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๖ สิงหาคม นี้ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร สัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา เป็นพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้อัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ ศาสนสถานฐานทัพเรือสัตหีบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้น และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดให้มีเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์เทศน์มหาชาติประยุกต์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ที่ นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ ๔๓๗๙๕๖ หมายเลขโทรสารภายใน ๗๑๓๑๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "กองทุนจัดสร้างหอพระ ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ" ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๐๒ - ๗ - ๒๑๗๑๙ - ๓ (ที่มา : ฐท.สส.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.
        การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ที่มีความสนใจทางด้านดนตรี เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)