วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ นำบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดย สำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี จะนำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์
และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทต่าง ๆ โดยมีตำแหน่งอัตราว่างงานจำนวนมาก ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
         ขอเชิญทหารกองประจำการที่จะครบกำหนพดปลดฯ และมีความประสงค์จะหางานทำหลังปลดประจำการแล้ว และข้าราชการที่กำลังหางานทำให้กับบุคคลภายในครอบครัว เข้าร่วมฟังข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คพท.)

แจ้งหน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือสังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือที่จะครบเกษียณอายุราชการ พร้อมทะเบียนบ้าน เพื่อจัดทำบัญชีและดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ สังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือ ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมกำลังพลทหารเรือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิกำลังพล จึงขอแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ ทำหน้าที่ และช่วยราชการ พร้อมทะเบียนบ้าน ส่งถึง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ในกรณีที่ทะเบียนบ้านของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ไม่ได้ระบุวัน เดือนเกิด ขอให้ดำเนินการทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/sctr ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือเอก พิฑูรย์ ศรีโภคา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ หมายเลขโทรสาร ๕๕๒๓๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
         หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
        ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือมาเลเซียจะประจำการ UAV บนเรือ LCS เพียง ๒ ลำ

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากการเปิดเผยของ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิส บิน ฮัจซี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซีย จะประจำการอากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบปีกหมุน บนเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ship - LCS) ได้ไม่ครบจำนวนตามแผน โดยจะประจำการได้เพียง ๒ ลำเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ทั้งนี้ มาเลเซียจะรับมอบเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๐ และจะรับมอบเรืออีก ๕ ลำ ในทุก ๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม


สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำการฝึกยิงปืนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ในการฝึกกองทัพเรือ ๕๗

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำการฝึกยิงปืนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ในการฝึกกองทัพเรือ ๕๗ และการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : กปช.จต.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "เมื่อกองทัพของชาติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คอยปรับปรุงสมรรถภาพให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะมีมาก็ยิ่งทำให้ประชาชาติ มีความวางใจ ทำมาหากินได้ด้วยความสงบสุข หมดความระแวงภัยต่ออิสรภาพและอธิปไตย"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวันกองทัพบก ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐