วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความ เจริญและความสำเร็จของการงาน"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

ขอเชิญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๙ มีนาคม ศกนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูและป้องกันสุขภาพแก่ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เดินรับบิณฑบาต เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๔๐ ๒ ๓๑๖๘๐ ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๑๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือร่วมออกโรงทาน ติดต่อที่หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๑ สอบถามการบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ (ที่มา : พร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กำลังพลและเรือหลวงชลบุรี โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ทัพเรือภาคที่ ๓
         การจัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการ ฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออัน ดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

สมาคมภริยาทหารเรือ รับสมัครบุตร - ธิดาของสมาชิก เข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร - ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ มีอายุครบ ๑๐ ปี และไม่เกิน ๑๔ ปี คือเกิดในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๗ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา, สำเนาทะเบียนสมรสบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนา, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) ที่มีอายุบัตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี, ใบรับรองแพทย์ และใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน ส่งถึงสถานที่รับสมัครภายในเวลาที่กำหนด
          ผู้สนใจนำบุตร - ธิดาสมัครเข้าโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ และพื้นที่สัตหีบ สมัครได้ที่ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ในโรงพยาบาลสิริกิติ์ บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๐๓๔ ๑๖๒๐ และกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๖๓ ๗๕๙๖, ๐๓๘ ๓๓๔ ๒๗๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

มาเลเซียรับมอบเครื่องบินลำเลียง Airbus A400M เครื่องแรก

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอก ตัน ศรี ดาโต๊ะ ศรี ชุลกิฟลี บิน โมฮัมหมัด ซิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย รับมอบเครื่องบินลำเลียง Airbus A400M เครื่องแรก จากบริษัท Airbus Defence and Space ที่เมือง Sevil สเปน ทั้งนี้ จะนำเครื่องบิน Airbus A400M จัดแสดงในงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ ปี ๒๐๑๕ (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 - LIMA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ขว.ทร.)