วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๖

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ

พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ และมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทานเพลิงศพณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงแจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : ศปก.ทร.)

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕ค๙ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ปกครองส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดี อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึง มีพัฒนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครผู้ปกครองสนใจร่วมส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดีเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรืที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org(ที่มา:รพ.จุฬาลงกรณ์)

การเลื่อนปลดประจำการของทหารกองประจำการ

กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ทหารกองประจำการที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยตรวจสอบทหารกองประจำการในสังกัดที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นไป) หากมีความประสงค์สมัครใจรับราชการ ในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ กรุณารวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขาดหนีราชการและการลงทัณฑ์ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องเข้ารับราชการในกองประจำการต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดปลดฯ และจะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการได้ต่อเมื่อได้อยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดฯ แล้ว(ที่มา : กพ.ทร.)