วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาจากกองทุนน้ำใจไทย ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น.พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือและเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้ เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ร่วมกับ พลเรือเอก วัลลภ หังสวนัส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ ให้แก่กำลังพลและทายาทที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ฯ จากหน่วยต่าง ๆ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        กองทัพเรือจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทย ฯ เพื่อมอบให้กับกำลังพลกองทัพเรือที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ และทายาทกำลังพลผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมการขนส่งทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนน้ำใจไทย ฯ ให้แก่บุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน อธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่ได้รับผล กระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (ที่มา : สก.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สัปดาห์กีฬานาวี" ประจำปี ๒๕๕๗

 พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สัปดาห์กีฬานาวี" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
        กองทัพเรือ จัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ให้กำลังพลของกองทัพเรือ ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ สื่อสามัคคี สนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา และเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พัฒนากีฬา ในทุก ๆ ด้าน เพื่อก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเภทกลุ่มกีฬาทหารเรือไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ รู้จัก เช่น กายบริหารราชนาวี วิ่งสามขา วิ่งม้าโรมัน อุ้มหมูใส่เล้า วิ่งวิบาก กรรเชียงบก เรือกรรเชียง และกลุ่มกีฬาเกี่ยวกับทหาร ระหว่างการจัดการแข่งขัน "สัปดาห์กีฬานาวี" ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมการแข่งขันทุกรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ที่มา : สลก.ทร.)

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๗

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพและคัดเลือกสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการ ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         การจัดโครงการบรรยายลักษณะงานสาขาอาชีพต่าง ๆ การสำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี มีศักยภาพในสังคมภายหลังจากปลดประจำการ ไปแล้ว โดยจะมีการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพช่างในสาขาต่าง ๆ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ ซึ่งการดำเนินการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือ (ที่มา : คพท.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพา กันยอมรับ และสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดา สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้ามาท่วมทั่วไปหมด จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น
         ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่า ชั่วเสื่อมเราต้องฝืน ต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะเราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่า เป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ"
          พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓