วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่า งานในหน้าที่ของตนนั้น เป็นงานหนักเปี่ยมไปด้วยความยากลำบาก มากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูงเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์ กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอ ในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัด ถึงเหตุการณ์ความเป็นเป็นไปของประเทศและขอโลก จักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำ ทั้งทหารทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสรเสรี มีความผาสุก สงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑

กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

 วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่เข้าพบตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าพบในครั้งนี้ด้วยการดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี(ที่มา: กพร.ทร.)

กรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน”

 กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมการจัดหางาน หรือตึก สีลูกกวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สมัครงานและสัมภาษณ์งาน กับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง โดยมีบริษัทชั้นนำร่วมรับสมัครงานกว่า ๒๐ บริษัท รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานว่างกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน โปรแกรมเมอร์ พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะแนวอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองการปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งนาฬิกาปลุกด้วยผ้าลูกไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๖๐ หรือ สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข ๑๖๙๔(ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

มาเลเซียเรียกร้องให้ ASEAN ผนึกกำลังกันต่อต้านการก่อการร้าย


ในการประชุมสุดยอด ASEAN ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญได้แก่การลงนามในคำประกาศ เริ่มการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โอกาสนี้ ดาโต๊ะเซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุมและประณามการก่อการร้ายในเมืองหลวงของฝรั่งเศสและมาลี รวมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก ASEAN ร่วมกันต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและมุสลิมนิยมความรุนแรงอนึ่ง ที่ประชุมสามารถบรรลุแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยจะกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงผลักดันปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) และการรับรองระเบียบปฏิบัติ (CoC) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ มีการลงนามในอนุสัญญา ASEAN ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เป็นฉบับแรกของภูมิภาคด้วย      (ที่มา : ขว.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : สอ.วด)

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ความสำคัญของวันลอยกระทง


มีคำคมที่กล่าวกันว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” หากถามว่า อะไรเป็นลายของไทย คำตอบที่ถูกต้องก็คือ “วัฒนธรรมประเพณีไทย” นั่นเอง เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นลายของไทยการลอยกระทง จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประการหนึ่ง ซึ่งประชาชนคนไทยได้อนุรักษ์และสืบสานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จวบจนถึงปัจจุบัน ประเพณีการลอยกระทง มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ๆ ดังนี้๑. เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดียและบูชาพระมหาจุฬามณี อันเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีของพระพุทธเจ้า ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์๒. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่น้ำที่ได้ใช้อุปโภคมาทั้งชีวิต และขอขมาโทษที่มนุษย์ได้ล่วงเกินด้วยการทิ้งสิ่งปฏิกูลโสโครก ลงในแม่น้ำ ทำให้น้ำสกปรก๓. เพื่อลอยบาปเคราะห์ ทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้พ้นออกไปจากตัว ฝากไปกับกระทงนั้น๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศิลปะอันเกิดจากการประดิษฐ์กระทง และเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เช่น มีการประกวดนางนพมาศ เป็นต้น๕. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและความรื่นเริงสนุกสนาน ของคนในท้องถิ่น นั้น ๆ เช่น มีการแข่งเรือและประกวดโคมไฟ เป็นต้น๖. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปดังนั้น วันลอยกระทงปีนี้ จึงสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป ดังคำขวัญที่ว่า อยากให้ไทยคงเป็นไทย อย่าทำลายวัฒนธรรม การทำลายวัฒนธรรมคือการทำลายชาติ และการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติ”(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)