วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานส่วนรวมของชาตินั้น ประกอบขึ้นด้วยงานสําคัญ ๆ หลายฝ่าย ซึ่งต่างก็มีความสําคัญ อยู่ด้วยกัน และต้องดําเนินพร้อมกันไปอย่างสอดคล้องกัน ท่านจะทํางานฝ่ายใดก็ตาม ควรที่สุด ที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างของงานอื่น ๆ ทุกฝ่ายด้วย ทั้งต้องทราบ ด้วยว่า งานของแต่ละฝ่ายนั้น มีขอบเขตและความประสานสัมพันธ์กันอย่างไร จักได้สามารถประสานงานและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่าง ถูกต้อง ตรงจุดสําคัญที่สุด จักได้ทราบตระหนักว่า ทุกคนทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกัน มิใช่ต่างฝ่ายต่างทํา และเมื่อสามารถปฏิบัติงานทุกด้าน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกันโดยตลอดแล้ว ก็จะบรรลุถึงจุดประสงค์ที่คนไทยทุกคนต้องการคือความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกปลอดภัย และความมั่นคงเป็นอิสระ เทียมบ่าเทียมไหล่กับนานาประเทศทั่วไปในโลกพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯลฯ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๐

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการประเมินความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างบ่งชี้ว่าอาจพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น จะได้เตรียมปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจด้านเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด พบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของข้าราชการขั้นต้นถึงร้อยละ ๔๘.๖๖ และพบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นสูงร้อยละ ๒๕.๙๒ จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพลอาสาสมัคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีภายในเดือนเกิด ณโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อมของกำลังพล กองทัพเรือด้านสุขภาพที่ดี (ที่มา : พร.)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “MU-UCL Dual Master Degree" สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และสาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ และเปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๔๓๓๓ และ ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๙ หรือทาง E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th(ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล)

ขอเชิญสมาชิกราชนาวิกสภา ร่วมคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ"

สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยคณะกรรมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ได้เชิญชวนนายสัญญาบัตรซึ่งเป็นสมาชิก ราชนาวิกสภา ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ (HRMISS) โดยการเข้าสู่โปรแกรมการให้คะแนนคัดเลือก ดังนี้-ใช้ Web Browser เช่น Internet Exploer (IE) หรือ Mozilla Firefox เข้าระบบงานกำลังพลที่ URL (Uniform Resource Locator) http://hrmiss.navy.mi.th หรือ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ของตนเอง- เมนูการให้คะแนนคัดเลือกบทความดีเด่น จะอยู่ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว > คัดเลือกบทความดีเด่น- เมื่อคลิ๊กที่เมนูคัดเลือกบทความดีเด่น จะแสดงรายชื่อบทความ ผู้ใช้สามารถให้คะแนน โดยคลิ๊กที่ “เลือกลำดับ” (Drop Down List) ที่คอลัมน์ทางด้านขวาหัวข้อ “ลำดับที่เลือก” ในการเลือกลำดับ เมื่อเลือกตัวเลขลำดับใน Drop Down List แล้ว จะไม่แสดงตัวเลขลำดับที่เลือกนั้นอีก สามารถเปลี่ยนแปลงการให้ลำดับได้(ที่มา : สน.รนภ.ยศ.ทร.)

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ นำกุ้งมาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่าย คือ กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอยข้าราชการกองทัพเรือที่สนใจเลือกซื้อกุ้งชนิดต่างๆ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายกศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานฯ กรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒(ที่มา : กพร.ทร.)

เรียนรู้และฝึกฝนภาษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง คือ http://info.navy.mi.th/language/ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาประเทศมหาอำนาจ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ภาษาอังกฤษ ความรู้จากหนังสือ ALC คำศัพท์ ALC และ Test Yourself ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชุม Link to Websites (ภาษาอังกฤษ)ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาเขมร ศัพท์น่ารู้ในอาเซียน และ Link to Websites (ภาษาเพื่อนบ้าน)ภาษาประเทศมหาอำนาจ เป็น Link to Website (ภาษาจีน) ผู้ที่สนใจในการฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง สามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกฝนได้ที่เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/language/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำขึ้น(ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมการเงินทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยรับสมัครเพศชายหรือหญิงผู้สมัคร
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ- ไม่เป็นโรคที่สังคมพึงรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๖๕ ๐๙๒๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๗(ที่มา : กง.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ นางปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ/ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี(ที่มา : กปช.จต.)

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้สมัคร เป็นสตรีหรือชายโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๒ ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๒) มีสัญชาติไทย บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิดต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยเป็นรายวิชาชีพพื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพพยาบาลผู้สนใจประสงค์สมัครสอบคัดเลือก หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://nc-rtaf.thijobjob.com http://www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙(ที่มา :วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)

ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ต้องการให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการข่าว

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะเซอรี อามัดคามารุลซามาน บาดารุดดิน ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า หน่วยงาน รักษาความมั่นคงของมาเลเซียจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือ ด้านการข่าวระหว่างกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยในน่านน้ำมาเลเซีย จากภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธ โดยเฉพาะกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยให้หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ภัยคุกคามในน่านน้ำมาเลเซียภายใต้อำนาจของ MMEA ส่วนกองทัพเรือมาเลเซียให้จัดเรือรบ ๙ ลำ ออกปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำรัฐซาบาห์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง(ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วยพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงานกองทัพเรือ


กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ ชั้น ๑ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของกองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ(ที่มา:กพร.ทร.)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและวิชาชีพผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา สมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙(ที่มา :สถาบันการบินพลเรือน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นนายพลเรือและแสดงความยินดี

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๔๗ นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ มีนายทหาร สัญญาบัตรที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ซึ่ง กองทัพเรือพิจารณาอนุมัติประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร(ที่มา:กพ.ทร.)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดให้มีการลงนามระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จาก การทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการด้านประมง ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง เพื่อให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดมีมาตระฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การทำการประมงของไทยมีมาตรฐานสากล และมีความยั่งยืนตลอดไป(ที่มา:สลก.ทร.)

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕ค๙ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ปกครองส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดี อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึง มีพัฒนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครผู้ปกครองสนใจร่วมส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดีเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรืที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org(ที่มา:รพ.จุฬาลงกรณ์)

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๖

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ

พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ และมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทานเพลิงศพณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงแจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : ศปก.ทร.)

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕ค๙ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ปกครองส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดี อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึง มีพัฒนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครผู้ปกครองสนใจร่วมส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดีเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรืที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org(ที่มา:รพ.จุฬาลงกรณ์)

การเลื่อนปลดประจำการของทหารกองประจำการ

กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ทหารกองประจำการที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยตรวจสอบทหารกองประจำการในสังกัดที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นไป) หากมีความประสงค์สมัครใจรับราชการ ในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ กรุณารวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขาดหนีราชการและการลงทัณฑ์ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องเข้ารับราชการในกองประจำการต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดปลดฯ และจะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการได้ต่อเมื่อได้อยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดฯ แล้ว(ที่มา : กพ.ทร.)

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ ประกาศยกย่องชมเชยกำลังพลกองทัพเรือ

ด้วย เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี ได้ให้การช่วยเหลือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา จากเหตุการณ์พลัดตกน้ำทะเล เหตุเกิดที่บริเวณน่านน้ำในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ระยะประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๕๐ น. โดยนายสุเมธ ฯ ไปปฏิบัติราชการตามตามคำสั่งปฏิบัติการ “การตรวจเรือประมงพาณิชย์” ในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทางทะเล เดินทางไปกับเรือหลวงปัตตานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องการค้ามนุษย์ ได้ทำการตรวจเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ และเรือประมง ชัยนาวี ๑๗ นั้น ขณะที่นายสุเมธ ฯ ได้ก้าวข้ามจากเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ ไปยังเรือประมงชัยนาวี ๑๗ ที่จอดเทียบกันกลางทะเล เป็นช่วงที่คลื่นลมแรง ทำให้เรือมีอาการโคลงจนเป็นเหตุให้นายสุเมธ ฯ เสียหลักล้มศีรษะกระแทกกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ พลัดตกลงน้ำทะเลระหว่างช่องว่างของประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งยืนอยู่ใกล้เหตุการณ์ได้กระโดดลงไปช่วยเหลือในทันที และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นของเรือหลวงปัตตานีกับลูกเรือประมงในบริเวณที่เกิดเหตุได้เข้าช่วยเหลือขึ้นจากน้ำทะเลในเวลาต่อม นายสุเมธ ฯ มีแผลแตกบริเวณคาง มีอาการสำลักน้ำ เจ็บหลัง จึงได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น จากนั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ นำเรือ ต.๒๑๘ รับนายสุเมธ ฯ จากเรือหลวงปัตตานี นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จนกระทั่งอาการปลอดภัยการกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ การกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ตนเอง นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง      กองทัพเรือขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ เป็นผู้ประกอบ คุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป(ที่มา : สลก.ทร.)

สิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที่สถานศึกษาในประเทศหลายแห่ง ได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง /จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษา ในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงิน หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาในต่างประเทศ นั้น กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษ กับสถานศึกษาในต่างประเทศ มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศที่จัดหลักสูตร ต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป(ที่มา : สปช.ทร.)

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (สทป.) มีกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เพื่อผลิตนักบินภายนอก /ภายใน กระทรวงกลาโหม รองรับความต้องการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานภาคพลเรือน และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และ/หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก info.oper.navy.mi.th ประสานการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท สัจจา อินทโกสุม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๓๔ ๘๓๒๖ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๘๗๖ หรือประสานเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พิทักษ์ ประกรแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๑๗๑๘ E-mail: pitak.p@dti.or.th(ที่มา : ยก.ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอให้ผู้พักอาศัยอาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ แจ้งเหตุความจำเป็นในการ พักอาศัย

กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง (ปิดห้องทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน) ส่งคืนห้องพักอาศัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ทั้งนี้ หากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ มีความจำเป็นและประสงค์จะพักอาศัยต่อ ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อประกอบการพิจารณาในการพักอาศัยต่อไป และหากไม่แจ้งเหตุผลความจะเป็นจะถือว่าหมดความจำเป็นในการพักอาศัยฯ(ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย

กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญรับชมสารคดี เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และในวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลโดย- กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองพันทหารสื่อสาร
- กองทัพบก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ |- กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- กองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(ที่มา : กร.ทหาร)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาสำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน อื่น ๆ ของธนาคาร ที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และหมายเลข โทรศัพท์ ให้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ และหมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๘๘ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะเก็บเงินไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะนำเงินรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขอโอนเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป(ที่มา : สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด)

เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการและสวัสดิการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต ปิ่นเกล้า ชั้น ๓ กรุงเทพมหานครผู้มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมบริจาค สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ๐๘ ๑๖๔๙ ๕๙๖๙ นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ๐๘ ๙๐๖๗ ๙๔๑๔ นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๕๔๒ นาวาตรีหญิง ธนาภรณ์ ทับทิมอ่อน ๐๘ ๑๑๗๔ ๘๒๑๓ และ เรือเอกหญิง รัตนา ประณีตทอง ๐๘ ๙๒๔๕ ๒๙๒๕(ที่มา : สลก.ทร.)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคน กล่าวตามหลักความจริง คนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วย ชาติของเรานั้นมี ผืนแผ่นดิน และประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า “ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อม บริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ ก็ไม่มีสิ่งใดประสาน ยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้ จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือได้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙**พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแล่นใบอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมรักษ์ดวงตานาวี กิจกรรมค่ายเบาหวาน)**สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการอุปสมบทในอุทกสีมาเฉลิมพระเกียรติ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือ ต.๑๒ เฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดิน – วิ่ง – ปั่น ป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมดูแลเด็กไทยด้วยหัวใจนาวี กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยหัวใจ สร้างเด็กดีมีความสุข กิจกรรมต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม)(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


กองทัพเรือ จัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกองทัพเรือนำอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ และอากาศยาน รวมทั้งอมภัณฑ์ออกมาแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือ ได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงผลการงานช่วยเหลือประชาชนและโครงการปะการังเทียม นิทรรศการเต่าทะเล นิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การแนะแนวการเข้าโรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาในร่ม การแสดงตัวมาสคอตในเครื่องแบบทหารเรือ การเล่นเกมต่างๆ และแจกของรางวัลต่าง ๆโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือ และบริเวณลานสวนสนาม ประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวงสุโขทัย พร้อมทั้งออกเรือกับเรือหลวงกันตัง และเรือหลวงเทพา ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา เปิด ๒ รอบ เช้าและบ่าย และเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพาวุธ นิทรรศการเกี่ยวกับอุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ นิทรรศการสงครามนิวเคลียร์ – เคมี – ชีวะ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ การแนะแนวการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือ การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร การแสดงดนตรีสามสมอ การแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นกีฬาทหารเรือ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) ของนักเรียนนายเรือ การเดินแบบของชุดนักเรียนนายเรือและนักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของสุนัขทหาร การประกวดวาดภาพ การแสดงวงโยธวาธิต และการสาธิตการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของนักเรียนนายเรือกองเรือยุทธการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มีการแสดงการสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) การโดดร่ม การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การแสดงดนตรีสากล การจัดแสดงรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V – 150 และรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AAV พร้อมอาวุธประจำรถ การแสดงรถฮัมวี่ และการนำเด็กทัศนศึกษาโดยรถฮัมวี่ การแสดงอาวุธต่อสู้อากาศยาน แบบต่าง ๆ พร้อมระบบควบคุมการยิง การจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ และสนับสนุนการตรวจสุขภาพ การแสดงอาวุธปืนใหญ่ การแนะแนวเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการแสดงการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารระหว่างเครื่องบิน เฮลิคอบเตอร์ เรือปฏิบัติการพิเศษ เรือยาง และชุดปฏิบัติการพิเศษ การแสดงขีดความสามารถของเรือปฏิบัติการพิเศษ การชมเรือบริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการเต่าทะเล และการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร การแสดงกายบริหารประกอบอาวุธ และการแสดงดนตรีทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแสดงบริเวณท่าเทียบฐานตราด มีการจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก การจับของขวัญ การแจกรางวัล การแสดงดนตรี จัดแสดงเครื่องบินเล็ก และการแสดงร่มบิน (Paramotor) การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก การเยี่ยมชมเรือและอากาศยาน และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๒ หมวดบินทัพเรือภาคที่ ๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดงดนตรี ของวงดุริยางค์กองทัพเรือ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงยิงปืนฉับพลันของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ การแสดงนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือและหน่วยงานเอกชน การแสดงโดดร่มนักโดร่มกองทัพเรือ (หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) แจกของรางวัลอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา การแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือการแสดงดนตรีเปิดเยี่ยมชมเรือและออกเรือทัศนศึกษากับเรือหลวงคลองใหญ่ และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๒ เส้นทางท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาไปเกาะหนูเกาะแมวสถานีเรือสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๔ ชมนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือ แจกของรางวัลทัพเรือภาคที่ ๓บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต มีการแสดงดนตรี และการแสดงบนเวที การเยี่ยมชมเรือและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ ๓ การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารบริเวณฐานทัพเรือพังงา การเยี่ยมชมเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือการแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติการทางทหาร การแสดงการบิน การสาธิตการกระโดดร่ม การสาธิตและการให้บริการทางการแพทย์ การแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเด็กและเยาวชนการเล่นเกมส์และแจกของรางวัลและการสาธิตการดับเพลิงศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมาร์ บริเวณเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของที่ระลึก และการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบริเวณกองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี การแสดงบนเวที การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร และการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์บริเวณกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน มีการแสดงดนตรี การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร การแสดงอาวุธประจำหน่วย การแสดงโดดร่ม การแสดงชุดสุนัขทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill)กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงโดดร่ม การแสดงการบินผาดแผลงการแสดงความสามารถของสุนัขทหารการแสดงของเด็กเยาชนบนเวที และการนำเด็กเยาวชนเยี่ยมชมค่ายจุฬาภรณ์การจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็กการสาธิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการแจกอุปกรณ์การเรียน และแสดงของบุตรหลานข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์             หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ มีการแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงดนตรี ร่วมกับดารารับเชิญจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ บริษัทอาร์สยามและเอ็กแซ็ก การแสดงการเชียร์ประกอบดนตรี และเล่นเกมส์ต่าง ๆ การแจกของขวัญและของรางวัลอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ การเยี่ยมชมเรือหลวงบริเวณท่าเทียบเรือ กิจกรรมเต้นห่วงฮูลาฮูปประกอบเพลง การแจกของขวัญของรางวัล การนำชม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ ห้องนิทรรศการใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนนก สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การแสดงของหมวดสุนัขยาม การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ แพชูชีพ การแสดงนิทรรศการการประมง การแสดงของนักเรียน และการแจกของขวัญของรางวัลกรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมส์ กีฬากลางแจ้ง การประกวดวาดภาพระบายสี และการแจกของขวัญของรางวัลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บริเวณสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงชุดพารามอเตอร์ การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการแจกรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ราชการุณย์ สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) จัดบริเวณกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เขตเชียงราย เขตนครพนม เขตอุบลราชธานี และสถานีเรือมุกดาหาร มีการแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นิทรรศการการเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ การฉายวีดิทัศน์การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขง การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ และทางทหาร การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ แลกของรางวัล และการแสดงบนเวที และการสาธิตการปฏิบัติการพิเศษ

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้แล้วการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆต่อเนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเองคนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกันเพราอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

กองทัพเรือขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองการบินทหารเรือ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การเยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการพันธุ์เต่าทะเล และนิทรรศการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร สาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) และการโดดร่ม การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่ ปืนต่อสู้อากาศยาน รถฮัมวี่ และรถ หุ้มเกราะ การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพเรือ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่สัตหีบด้วย(ที่มา : กร.)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๗ มกราคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.เกียรติประวัติของการทหารเรือไทยสมควรจะต้องยกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารเรือในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อปรากฏว่ามีเรือรบต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยคราวใด พระองค์ก็มักหาโอกาสเสด็จไปเยี่ยมเยียนเรือรบเหล่านั้นเสมอ เพื่อจะได้ทรงทราบว่าเรือรบต่างประเทศเขาตกแต่งและจัดระเบียบเรือกันอย่างไร แล้วนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเรือรบของไทยในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำในเรื่องเรือสมัยใหม่ พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรก หลังจากได้รับพระทานบวรราชาภิเษก และทรงดำรงตำแหน่งนี้อยู่จนตลอดพระชนชีพ และควรถวายพระนามว่าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า สมควรได้รับการถวายพระเกียรติยศขั้นสูงสุดจากเราชาวกองทัพเรือ ตลอดไป(ที่มา : กพ.ทร.)

สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ ปรับราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศ

กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ จะปรับลดราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศขนาด .๓๒ นิ้ว และขนาด .๒๕ นิ้ว สำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าอาวุธปืนและจำหน่ายลูกปืนประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป้าชนิดต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ ติดต่อซื้อหรือใช้บริการได้ที่ สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๗๕๘๙ หรือที่เจ้าที่ฝ่ายสนาม โทร. ๐๘ ๓๐๖๕ ๗๑๘๖

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริง งานทุกอย่างหรือการอยู่ เป็นสังคมย่อมต้องมี ความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้น คือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

กองทัพเรือกับผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก”

กองทัพเรือ โดย กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบกลอยน้ำ” ขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัด คุ้มค่า พึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง“เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก” เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาของกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แต่คุ้มค่า เพราะวัสดุจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ และหน่วยเฉพาะกิจชายแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญ กำลังใจ และลดการสูญเสียกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้ทุกชนิด ลอยน้ำได้ โดยมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มการพยุงร่างกายในน้ำแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual น้ำหนักเบาเพียง ๔.๕ กิโลกรัม แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม ลอยตัวลักษณะหงายท้องทันทีเมื่อลงไปในน้ำ และที่สำคัญเสื้อเกราะลอยน้ำนี้ยังมีสัญญาณ ไฟกะพริบเพื่อบอกพิกัดในการขอความช่วยเหลือ ในภาวะที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทั้งกลางวันและกลางคืน มีอุปกรณ์เสริมแบบเสื้อชูชีพบรรจุ CO2 สามารถลอยตัวอยู่ในทะเลได้โดยไม่ต้องออกแรงการที่ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้คิดค้น ประดิษฐ์ เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้พัฒนามาจากกำลังพลโดยตรง ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ หาง่าย ราคาถูก หรือนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงแล้วเกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียกำลังพลได้อย่างดีและเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบ รางวัลเกียรติยศนาวี ให้กับ นาวาโท นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์เสื้อกันเกราะกันกระสุนลอยน้ำ ซึ่งเป็นรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา แจ้งว่า บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เสนอสิทธิพิเศษในการให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารข้าราชการในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดย บริษัท ไทย แอร์เอเชีย มอบส่วนลดพิเศษ ร้อยละ ๕๐ จากบัตรโดยสารของ ข้าราชการปกติ ให้แก่ ข้าราชการกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดยครอบครัวต้องมีนามสกุลเดียวกัน แม้มิได้เดินทางไปด้วยกัน รวมถึง ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้มีเส้นทางบินทีร่วมรายการ ๗ เส้นทาง ได้แก่ อู่ตะเภา – หาดใหญ่ อู่ตะเภา – อุดรธานี อู่ตะเภา – เชียงใหม่ อู่ตะเภา – หนานหนิง อู่ตะเภา – หนานขาง อู่ตะเภา – มาเก๊า และอู่ตะเภา – สิงค์โปร์ผู้สนใจใช้บริการสามารถซื้อบัตรโดยสารและสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินอู่ตะเภา และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่บริษัทกำหนดในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์(ที่มา:กร.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙คุณสมบัติของผู้สมัคร จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๓ อัตรา ได้แก่นักวิจัย นักพัฒนา เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทดสอบภาคสถิต เจ้าหน้าที่หล่อดินขับ เจ้าหน้าที่ผสมดิน เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน ช่างสีปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิคเครื่องมือกล เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการกำหนดเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๓ และ ๑๑๓๔ email : recruitment@dti.or.th

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

ตามที่ กองทัพเรืออนุมัติให้กำลงพล แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันก่อนวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ และแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หลังวันกองทัพไทย(ที่มา : กพ.ทร.)