วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘ กำลังพลของหน่วยรับการฝึก พร้อมแขกรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
          ในการนี้ ในช่วงเช้า ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และตรวจแถวกองทหารเกียรติ พร้อมกับกล่าวเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จากนั้น ชมการฝึกสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเยี่ยมชม STATIC DISPLAY การแสดงผลงานวิจัย
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี เป็นการบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒, ทัพเรือภาคที่ ๓, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, กรมสรรพาวุธทหารเรือ, กรมพลาธิการทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารเรือ, การการขนส่งทหารเรือ, กรมอุทกศาสตร์, กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และมี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ
          แนวทางการฝึกกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามโครงสร้างและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ ในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" คือ หน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ ได้นำปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา นำมาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งขอบเขตการฝึกครอบคลุมทั้งในส่วนของการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึก, ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก โดยห้วงระยะเวลาการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม การฝึกด้วยเครื่องจำลองยุทธ์ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน และการฝึกภาคสนาม/ทะเล ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ศกนี้ (ที่มา : ยก.ทร.)

ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ และเยี่ยมชมและหารือการฝึก

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเจ้าของเรือไทยมาให้คำแนะนำบริษัทเรือและแนว ทางการปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดให้ทหารกองประจำการสมัครงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการเดินเรือ พาณิชย์
         การจัดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีความรู้ในสาขาการเดินเรือและการช่างกลเรือ และอยู่ในวาระใกล้จะปลดประจำการ ได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้น และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการฝึกอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ และรับฟังการบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยจัดฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมกับเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรช่างตัดผม (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายในงานมีบริการสุขภาพฟรี โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนุกสนานไปกับตลาดนัด ดารามากกว่า ๕๐ ร้าน และประมูลของรักดารา เพื่อนำรายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และชมการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star ช่อง ๓ กับ ทีม Navy Star VIP โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น.
        จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมการแสดง Mini Concert พร้อมรับประทานอาหาร ฟังเพลง จิบไวน์ แบบบรรยากาศในสวนอังกฤษ โดยมีศิลปิน ก้อง สหรัถ, นก KPN, แกรนด์ The Star
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาใบละ ๒๕๐ บาท, บัตรชมการแสดง Mini Concert & Dinner ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย ๐๔๐ - ๒ - ๓๑๖๘๐ - ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ (LINE ID) pinklaocharity หรือ Email : pinklaodonation@nmd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๗๖, ๐๘๔ ๖๙๙ ๘๘๕๗ (ที่มา : พร.)

อินเดียจะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์และเรือฟริเกตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า อินเดียจะใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในการสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ จำนวน ๖ ลำ และเรือฟริเกต จำนวน ๗ ลำ เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามจากปากีสถาน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างฐานอุตสาหกรรมเพื่อการ ป้องกันภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วานนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางโดยอากาศยานกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
         การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ ผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ที่มา : ขว.ทร.)

๒๓ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือโท ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา

กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และสำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
         ผู้ที่สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๒๑, ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ (ที่มา : กง.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึง ๑๐ มีนาคม นี้

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
        - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
       - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
       - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
       - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
       - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

สหรัฐ ฯ สับเปลี่ยนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่งที่ประจำการในสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเรือตรี ชาร์ลส์ วิลเลียมส์ ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงสหรัฐฯ พื้นที่แปซิฟิกตะวันตก แถลงว่า กองทัพเรือสหรัฐ ฯ มีแผนหมุนเวียนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (LCS) ที่ประจำการในสิงค์โปร์จาก ๑ ลำ เพิ่มขึ้นเป็น ๔ ลำ ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Fort Worth เข้าสับเปลี่ยนกับ USS Freedom ที่เสร็จสิ้นภารกิจระยะเวลา ๘ เดือนแล้วโดย USS Fort Worth จะปฏิบัติหน้าที่ในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาว ราคาตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง ราคาตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ
          สนใจติดต่อซื้อเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ ฯ ได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือสั่งซื้อได้ทาง E-mail : welfare@opm.go.th และทางธนาณัติ โดยเปิดรับการสั่งซื้อตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opm.go.th (ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๕ ใน ๒๒ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ โดยทีมสโมสรฟุตบอล "ราชนาวี" จะพบทีม "โอสถสภา เอ็ม ๑๕๐" ณ สนามราชนาวี กิโลเมตร ๕ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. (ที่มา : สโมสรฟุตบอลราชนาวี)

ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายในงานมีบริการสุขภาพฟรี โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนุกสนานไปกับตลาดนัด ดารามากกว่า ๕๐ ร้าน และประมูลของรักดารา เพื่อนำรายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และชมการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star ช่อง ๓ กับ ทีม Navy Star VIP โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น.
         จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมการแสดง Mini Concert พร้อมรับประทานอาหาร ฟังเพลง จิบไวน์ แบบบรรยากาศในสวนอังกฤษ โดยมีศิลปิน ก้อง สหรัถ, นก KPN, แกรนด์ The Star
          ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาใบละ ๒๕๐ บาท, บัตรชมการแสดง Mini Concert & Dinner ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย ๐๔๐ - ๒ - ๓๑๖๘๐ - ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ (LINE ID) pinklaocharity หรือ Email : pinklaodonation@nmd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๗๖, ๐๘๔ ๖๙๙ ๘๘๕๗ (ที่มา : พร.)

กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ มี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดตั้งกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนของระบบสื่อสารและการควบคุมบังคับบัญชาการ และ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก โดยกำหนดขั้นตอนการฝึก ณ บริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ ดังนี้
         - ทำการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับระบบการรับ - ส่งข่าว โดยเป็นสถานการณ์ฝึกเมื่อเกิดภาวะขัดแย้ง เน้นการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังการต่อต้านการก่อการร้าย การข่าวกรองทางทหาร และการส่งกำลังบำรุง
         - การฝึกปัญหาที่บังคับ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ
         - การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การประชุมเตรียมการฝึก, การวางแผนการฝึก, การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน และการฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ เป็นการฝึกระหว่างหน่วยกำลังที่จะเข้าร่วมฝึก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และการฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถระดับหน่วยกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         - จากนั้นเป็นการสัมมนาสรุปผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
        การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี ในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับกรอบการฝึกกองทัพเรือในปีนี้ ใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศมาเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผนที่ใช้ในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ จนได้เป็นคำสั่งยุทธการกระดับกองทัพเรือ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ และ/หรือกำลังพลเฉพาะกิจ ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนหรือคำสั่งในเรื่องที่ต้องการ ทดสอบ รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก เตือนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางและห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการตรวจสอบและควบคุมผู้ขับรถโดยสารรถสาธารณะทุกประเภท "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" หากตรวจพบพนักงานขับรถแอลกอฮอล์เกิน ๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันทีเพื่อความปลอดภัย และจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เก็บค่าโดยสารผู้ให้บริการ และนายตรวจ จะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมพิจารณา ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
         ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสอบ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร รวมถึงตั้งจุดตรวจบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัย หากพบเห็นการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานีขนส่ง หรือพบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถหรือขณะขับ ขี่ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"
        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญา บัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้รับ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่าง ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๔๐ น. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Jaafar ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
         การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือมาเลเซีย ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ จะเข้าร่วมแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ที่มา : ขว.ทร.)

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ เปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ จะเปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพเรือและเยาวชนทั่วไป อายุ ๗ - ๑๗ ปี ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๑๖ วันทำการ ดังนี้
         - เทนนิส เปิดสอน ๑ รอบ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
         - ว่ายน้ำ เปิดสอน ๒ รอบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         ค่าใช้จ่ายในการสมัคร บุตรกำลังพลกองทัพเรือ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ส่วนเยาวชนทั่วไป เป็นเงินจำนวน ๘๐๐ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง สุวรรณา อุมาลี หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๕๘๘ (ที่มา : กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.)

กองกำลังทางเรือผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองทราย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น กิจกรรมหนึ่งในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ ได้แก่ การซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด และทาสีอาคาร รั้วกำแพงของโรงเรียน พร้อมกับมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการ ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้แก่นักเรียน กิจกรรมออกกำลังกายให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬา (ที่มา : กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕)

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม

วันนี้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นข้าราชการและครอบครัวกองทัพเรือที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘๐ คน เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ
        ทั้งนี้ คณะบุคคลที่มีความสนใจจะเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมถึง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยโบราณสถานในพระราชวังเดิมเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗, ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๗๒๙๑ หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๒๕ กุมภาพันธ์ นี้

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ มี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดตั้งกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนของระบบสื่อสารและการควบคุมบังคับบัญชาการ และ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก โดยกำหนดขั้นตอนการฝึก ณ บริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ ดังนี้
          - ทำการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับระบบการรับ - ส่งข่าว โดยเป็นสถานการณ์ฝึกเมื่อเกิดภาวะขัดแย้ง เน้นการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังการต่อต้านการก่อการร้าย การข่าวกรองทางทหาร และการส่งกำลังบำรุง
          - การฝึกปัญหาที่บังคับ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ
          - การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การประชุมเตรียมการฝึก, การวางแผนการฝึก, การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน และการฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ เป็นการฝึกระหว่างหน่วยกำลังที่จะเข้าร่วมฝึก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และการฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถระดับหน่วยกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         - จากนั้นเป็นการสัมมนาสรุปผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี ในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับกรอบการฝึกกองทัพเรือในปีนี้ ใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศมาเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผนที่ใช้ในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ จนได้เป็นคำสั่งยุทธการกระดับกองทัพเรือ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ และ/หรือกำลังพลเฉพาะกิจ ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนหรือคำสั่งในเรื่องที่ต้องการ ทดสอบ รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
         กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
         ส่วนการสอบรอบสอง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
         การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗) มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
        จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
        - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
        - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
        การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม
         กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๑๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๒๕
(ที่มา : วพร.ทร.)

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันได้"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓

เจ้ากรมยุทธการทหาร และ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO)

วานนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร /ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ และ พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) ของกองกำลังทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ ณ บริเวณฝูงบิน ๑๐๓ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
         การฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) เป็นอีกสาขาหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา อันมีผลสืบเนื่องจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ อาทิ ภัยจากโรคระบาด อุทกภัย เป็นต้น โดยจำลองสถานการณ์การฝึก ฯ ดังกล่าว มีอากาศยานแบบ C 130 ของกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น จำนวน ๑ ลำ แบ่งออกเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพและชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ สำหรับการฝึกครั้งนี้ ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) จัดแบ่งออกเป็นฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานต้อนรับลงทะเบียน ฐานตรวจค้นอาวุธ ยาเสพติด ฐานคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดกรองประชาชน ฐานการรักษาพยาบาล ฐานการขนส่งและส่งกลับ โดยในปีนี้
         ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกด้วย ทั้งนี้ ในการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหาจะทำให้หน่วยต่าง ๆ ที่ร่วมการฝึก ฯ สามารถมองเห็นภาพของการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป (ที่มา : กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๕)

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ เปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ จะเปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพเรือและเยาวชนทั่วไป อายุ ๗ - ๑๗ ปี ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๑๖ วันทำการ ดังนี้
        - เทนนิส เปิดสอน ๑ รอบ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
        - ว่ายน้ำ เปิดสอน ๒ รอบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร บุตรกำลังพลกองทัพเรือ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ส่วนเยาวชนทั่วไป เป็นเงินจำนวน ๘๐๐ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง สุวรรณา อุมาลี หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๕๘๘ (ที่มา : กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานการกุศล "PINKLAO Charity 2015" เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานการกุศล "KINKLAO Charity 2015" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. โดยมี พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
        การจัดงานการกุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนางานบริการทางการแพทย์ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก
         - การจัดตลาดนัดดาราบริเวณรอบ ๆ หอพักแพทย์และลานข้างสระน้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
         - จัดแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star กับทีม Navy Star ที่สนามกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
         - จัดงานเลี้ยง Inter Table Dinner และ Mini Concert บริเวณสนามหน้าอาคาร กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น.
นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ และให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
          ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศลดังกล่าวได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : พร.)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุมเข้มรับนโยบายรัฐบาลป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวไทย ประกาศปิดอ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที
        กรมประมง ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ของทุกปี บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยาย พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ "ปลาทู" ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นจะ ต้องดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน
สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ได้แก่
          ๑. เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น)
          ๒. เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
          ๓. เครื่องมืออวนติดตามทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง ยกเว้น เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่วางเครื่องกลางลำไม่มีเก๋ง ขนาดความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร หรือการใช้เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์เพลาใบจักรยาว และเครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลและเครื่องมือกว้าน ช่วยในการทำการประมงโดยใช้อวนที่มีขนาดความลึกอวนไม่เกิน ๗๐ ช่องตาอวน ความยาวอวนตั้งแต่ ๔,๐๐๐ เมตร ลงมา ในขณะทำการประมงแต่ละครั้ง ทำการประมงในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี
         ๔. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง
         ๕. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำหนดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงปลากะตัก
         ๖. เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า ๑๔ เมตรขึ้นไป
         หากชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ
          นอกจากนี้ มาตรการปิดอ่าวไทยในปี ๒๕๕๘ ยังเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผ0ลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมศุลกากร ในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย จากการปิดอ่าวในปีที่ผ่านมา พบว่ามีความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี และประชาชนมีสัตว์น้ำบริโภคตลอดไป
         จึงขอแจ้งให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศปิดอ่าว ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ที่มา : กรมประมง)

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจ
        การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย (ที่มา : ยก.ทร.)

๑๓ กุมภาพันธ์ นี้ ขอเชิญชมการสัมภาษณ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เรื่อง อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางช่อง ๑๑

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘) เวลา ๒๑.๐๐ น. ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ชมการสัมภาษณ์ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ซึ่งการสัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ จะทำให้คนไทยได้รับทราบเข้าใจถึงการแบ่งเขตแดนทางทะเล อำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยทางทะเล ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การกำหนดเส้นฐานตรง/อ่าวประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีปของประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญทางทะเล มูลค่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อีกทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลของไทย (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๕ ใน ๑๔ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ โดยทีมสโมสรฟุตบอล "ราชนาวี" จะเป็นทีมเปิดสนามนัดแรกกับทีมเจ้าบ้าน "สโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด" ณ สนามกีฬากองทัพบก ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น.
(ที่มา : สโมสรฟุตบอลราชนาวี)

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือ

 วันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตที่ดิน ได้แก่ ที่ดินที่ตั้ง กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขงเขตเชียงราย และสถานีเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และที่ดินที่ตั้ง สถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         การเดินทางไปตรวจที่ดินของประธานกรรมการตรวจที่ดินกองทัพเรือ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่กองทัพเรือ
         กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ ประกอบการพิจารณาก่อนเสนอกองทัพเรือเห็นชอบหรืออนุมัติ และพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของกองทัพเรือ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ และการเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อได้รับทราบสภาพที่ดินอย่างแท้จริง นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพที่ดินในอนาคต (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ อัตรา

 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์,สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา, มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะ แต่ละตำแหน่ง), ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ, ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ, ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ, ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
         เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก), หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน, สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.๘, สด.๔๓ หรือ สด.๓ เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย), หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี), สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี) และอื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การยื่นใบสมัครดังนี้
          - ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น ๔ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
         - ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ ๔๗/๔๓๓ หมู่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นสำคัญ
        - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๔, ๑๑๓๓ (ที่มา : สปท.)

กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย
          การจัดโครงการรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้ ตระหนักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิ คุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันทหาร มีจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสามัคคี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและเป็นแนวร่วมในการต่อต้านและยับยั้งปัญหายาเสพ ติดต่อไป
          ในการนี้ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวาณิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บำรุงขวัญให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ และเยี่ยมเยียนสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

๑๒ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุมกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ มีการจัดงานประชุมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุม กองทัพเรือ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.)

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

โครงการหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคาร โลก ซึ่ง นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายและได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ โดยให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ โดยให้พิจารณาการปลูกตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ และควรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา ทดลองให้ครอบคลุมทุกด้าน
        ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รวบรวมได้ ๓๐ ครั้ง โดยในระยะแรกหน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ สำนักงาน กปร.ปัจจุบันมีหน่วยงานมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ
         หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้างฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกันแน่นยาว หยั่งลึกในดิน มีช่อดอกตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน
         ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกซึ่งเหมาะแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนี้ แตกหน่อรวมเป็นกอเบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง แตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุมการแพร่ขยายได้ มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไป และส่วนที่เจริญต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดีในสภาพต่าง ๆ (ที่มา : กพ.ทร.)

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน โดยมี นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ฯ ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
        กองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นกำลังพลกึ่งทหาร เป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่สนับสนุนทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ จวบจนปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของภารกิจ สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
        กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานและมอบเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนประเภทต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบรางวัลให้กองร้อยอาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น (ที่มา : กพ.ทร.)

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดรถจักรยานไว้สำหรับบริการกำลังพลกองทัพเรือ ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยเตรียมรถจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ไว้คอยให้บริการ คิดค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๑๐ บาท หลักฐานการเช่ารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข กับ กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดต่อขอใช้บริการรถจักรยานได้ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมประมง เตรียมประกาศ ปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุมเข้มรับนโยบายรัฐบาลป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวไทย เตรียมประกาศปิดอ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที
        กรมประมง ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ของทุกปี บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยาย พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ "ปลาทู" ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นจะ ต้องดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน
        สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ได้แก่
         ๑. เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น)
         ๒. เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู หรือด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
         ๓. เครื่องมืออวนติดตามทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง ยกเว้น เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่วางเครื่องกลางลำไม่มีเก๋ง ขนาดความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร หรือการใช้เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์เพลาใบจักรยาว และเครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลและเครื่องมือกว้าน ช่วยในการทำการประมงโดยใช้อวนที่มีขนาดความลึกอวนไม่เกิน ๗๐ ช่องตาอวน ความยาวอวนตั้งแต่ ๔,๐๐๐ เมตร ลงมา ในขณะทำการประมงแต่ละครั้ง ทำการประมงในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี
         ๔. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง
         ๕. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำหนดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงปลากะตัก
         ๖. เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า ๑๔ เมตรขึ้นไป
         หากชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ
         นอกจากนี้ มาตรการปิดอ่าวไทยในปี ๒๕๕๘ ยังเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล. ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมศุลกากร) ในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย จากการปิดอ่าวในปีที่ผ่านมา พบว่ามีความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี และประชาชนมีสัตว์น้ำบริโภคตลอดไป
       จึงขอแจ้งให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศปิดอ่าว ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ที่มา : กรมประมง)

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ"
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เสนาธิการทหารเรือ เดินทางไปบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้ติดตาม เดินทางไปบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น ณ โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
        การเดินทางไปบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ประเทศญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง ประชาคมอาเซียนและการแผ่อิทธิพลของจีนที่มีผลกระทบต่ออาเซียนและในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารเรือ ได้เข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น และผู้บัญชาการทหารเรือกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการส่งออกยุทโธปกรณ์ของ ประเทศญี่ปุ่น (ที่มา : สน.เสธ.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และสามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในส่วนภาค รัฐและเอกชนโดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(ที่มา : วพร.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
       หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
        - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
        - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
       - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
       - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)