วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกอง หนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่        
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
          - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับจังหวัดตราด จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ เป็นต้นมา กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันสดุดีวีรชนนักรบผู้กล้าหาญทหารเรือไทยและจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือไทย ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็น แบบอย่างในการป้องกันประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่ อนุสาวรีย์เรือธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง มี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน
         สำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๘ กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวทุกปี โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคทะเลและภาคบก โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบในการดำเนินการภาคทะเล จัดเรือหลวงให้การสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ลำ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๖ กระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
         ส่วนภาคบก จะเป็นการจัดงานสมโภชน์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือการจัดนิทรรศการ การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทะนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม นี้ ที่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ที่มา : กพร.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : วพร.ทร.)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง

วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางไปส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือ ตอนล่าง
         การน้อมเกล้า ฯ ถวายปลากะตักและปลาทูแห้ง โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นการดำเนินการโดยกองทัพเรือร่วมกับกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราด, สมาคมการประมง จังหวัดตราด, สมาคมการประมงสมุทรสาคร, สมาคมประมงสมุทรสงคราม, สมาคมประมงเรือลากคู่ จังหวัดสมุทรสงคราม, และสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ในปีนี้ เป็นปีที่ ๑๘ โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ดำเนินการรับปลากะตักและปลาทูแห้งจาก อำเภอเมือง จังหวัดตราด, อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดพิษณุโลก ,อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ปลากะตักแห้ง จำนวน ๘,๒๐๐ กิโลกรัม, ปลาทูแห้ง จำนวน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม, น้ำพริกปลากะตัก จำนวน ๒๒๔ กิโลกรัม, น้ำปลาขวด จำนวน ๑๐๐ โหล และเกลือไอโอดีน จำนวน ๑,๔๐๐ กิโลกรัม โดยจะมีพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและปลาทูเค็มพระราชทานให้กับโครงการ ฯ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๒๗ ความว่า
         "สติ คือ ความรู้ระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใด ๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ ถูกจุด และถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหลักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต"