วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันครูแห่งชาติ

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วันครูแห่งชาติ" เพื่อให้ผู้เป็นศิษย์มีครูได้หาโอกาสนำมาลัยดอกไม้ไปกราบครูอาจารย์แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
        วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็น "วันครูแห่งชาติ" ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ โดยถือเอาวันที่พระราชบัญญัติครูได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ เป็นเกณฑ์กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาตามพุทธภาษิตที่ว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กะตัญญูกะตะเวทิตา การแสดงความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายคนดี
          คำว่า ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ มาจากคำว่า ครุ (คะ - รุ) ในภาษาบาลี ที่แปลว่า "หนัก หรือตระหนัก" หมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักมากไม่น้อยกว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคมผู้เป็นครูจะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจอบรมศิษย์ไม่น้อย ไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตเรานอกจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" แล้ว การที่เราจะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาค หน้าด้วย นอกจากนั้น ผู้เป็นครูยังต้องยึดมั่นและตระหนักในจรรยาบรรณ ๑๐ ประการ คือ
          ๑. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
          ๒. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
          ๓. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่
          ๔. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
          ๕. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
          ๖. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง
          ๗. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
          ๘. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม
          ๙. ประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
          ๑๐. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน
          วันครูแห่งชาติปีนี้ สมควรที่ผู้เป็นศิษย์มีครูทั้งหลายจะได้หาโอกาสนำมาลัยดอกไม้ไปกราบครู อาจารย์ที่ท่านเคยพร่ำสอนเรามา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แล้วน้อมนำปฏิปทาจรรยาบรรณของท่านเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน ก็จะทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง แล้ววันครูปีนี้ก็จะเป็นวันที่มีคุณค่า มีความหมายมิใช่เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปโดยไร้ความสำคัญ (ที่มา : ยศ.ทร.)

คัดเลือกบุคคลไปศึกษาหลักสูตร Naval Staff College จำนวน ๒ นาย

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะทำการสอบคัดเลือกบุคคลไปศึกษาหลักสูตร Naval Staff College ตามที่กลาโหมสหรัฐอเมริกาเสนอ จำนวน ๒ ที่ ระยะเวลาอบรมประมาณ ๔๗ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงมิถุนายน ๒๕๕๘ โดย รับสมัครผู้ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก - นาวาตรี (พรรคนาวิน) และไม่อยู่ในระหว่างการรับราชการชดใช้ทุนหรือผูกพันตามสัญญาใด ๆ ทั้งนี้ นับวันชดใช้ทุนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติให้เข้ารับการศึกษา ฯ ในหลักสูตรใด ๆ หรืออนุมัติให้สมัครรับทุนไปศึกษา ฯ หลักสูตรใด ๆ หรืออนุมัติให้ไปราชการใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว และผู้ได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ฯ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบรับทุนอื่นใดหรือสมัครไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ก่อนการเดินทางไปศึกษา หรือจนกว่าหลักสูตรจะถูกยกเลิก และกรณีหลักสูตรถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไว้หมดสิทธิ์ไปศึกษา ฯ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ
        กำหนดสอบภาษาอังกฤษ PT ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ และสอบวิชาความรู้พื้นฐาน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ขอบเขตการสอบวิชาความรู้พื้นฐาน หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย และหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร
         ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อให้ หน่วยต้นสังกัด ส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือฟิลิปปินส์รับมอบปืนเรือจากบริษัท Bushmaster ของสหรัฐฯ

 เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือฟิลิปปินส์จะได้รับ ปืนกล Mk-38 MOD2 Bushmaster ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร จากสหรัฐฯ เพื่อติดตั้งบนเรือฟริเกตชั้น Gregorio del Pilar (ชั้น Hamilton) BRP Ramon Alcaraz เพื่อเสริมอำนาจการยิงของปืนใหญ่เรือ Oto Melara ทั้งนี้ ปืน Mk-38 MOD2 พัฒนาจากMk-38 M242 สามารถควบคุมได้จากระยะไกล มีอัตรายิงเร็ว ๑๘๐ นัดต่อนาที พิสัยยิง ๒ กิโลเมตร ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตั้งระบบปืนนี้ที่ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์ (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ ขอเชิญเที่ยวงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มกราคม นี้

 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ เป็นต้นมา กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันสดุดีวีรชนนักรบผู้กล้าหาญทหารเรือไทยและจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือไทย ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็น แบบอย่างในการป้องกันประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่ อนุสาวรีย์เรือธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง มี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน
         สำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๘ กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวทุกปี โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคทะเลและภาคบก โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบในการดำเนินการภาคทะเล จัดเรือหลวงให้การสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ลำ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๗ กระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
        ส่วนภาคบก จะเป็นการจัดงานสมโภชน์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือการจัดนิทรรศการ การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทะนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม นี้ ที่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกองทัพเรือ (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความว่า
        "ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิด เสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่ละสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ"