วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมองแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง"
          พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๓

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสมหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ - ๑ ต่อ ๑๒๓ (ที่มา : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่

วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ คู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ประดับแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการหรือสาธารณชน และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่คู่สมรสและวงศ์ตระกูล (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญา บัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมภูติอนันต์ กองบังคับการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้บรรยายพิเศษประวัติและแนวทางการรับราชการให้ แก่ผู้เข้ารับการฝึกในโอกาสนี้ด้วย
         การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นรุ่นที่ ๒๗ โดยมี นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับกรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชาชีพทหารเรือและเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มี คุณสมบัติเป็นนายทหารเรือที่ดี มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สำหรับหัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทหารเรือ, วิชาการทหารราบ, วิชาพลศึกษาและการบรรยายพิเศษ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยราชการของกองทัพเรือ และการฝึกปฏิบัติ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : รร.นร.)

ลาวพร้อมร่วมมือปราบปรามยาเสพติดบริเวณแม่น้ำโขง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์สรายงานว่า ลาวพร้อมส่งผู้แทนมาประจำศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) ที่ ลาว ไทย เมียนมา และจีน ร่วมกันจัดตั้ง เพื่อป้องกันและปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดบริเวณแม่น้ำโขง ซึ่งเข้าสู่การดำเนินงานระยะที่ ๒ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การลาดตระเวนทางน้ำและทางบกตามลำน้ำโขง การสืบสวนและปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดน และการติดตามบุคคลตามหมายจับ (ที่มา : ขว.ทร.)