วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี เศรษฐ์ คุ้มปรีดี ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ

 ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี เศรษฐ์ คุ้มปรีดี นายทหารพ้นราชการ ณ ศาลา ๕ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร (ที่มา : ศปก.ทร.)

อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนเป็นรากฐาน

 ตั้งแต่วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๕๗) ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการทำบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมให้แก่นายทหารสัญญา บัตรและบัตรประจำตัวพนักงานราชการที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงมีความจำเป็นต้องงดทำบัตรประจำตัวที่กรมกำลังพลทหารเรือในช่วงวันดัง กล่าว
        จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ณ กองบังคับการกรมการขนส่งทหารเรือ โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ พิธีปลูกต้นไม้ที่ระลึก และพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย
         กรมการขนส่งทหารเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๔๖ ภายใต้ชื่อ "กองพาหนะ" มี หลวงพลพิฆาฎ ชื่อเดิมว่า แว ไวณุนาวิน เป็นผู้บังคับการกองพาหนะ ท่านแรก และได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากองพาหนะให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยหลายครั้ง จาก "กองพาหนะ" เป็น "กองพันพาหนะ", "กองยานพาหนะทหารเรือ", "หมวดเรือเล็ก" จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๒๘ จึงใช้ชื่อว่า "กรมการขนส่งทหารเรือ" มาจนถึงปัจจุบัน และได้ถือเอาวันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยในปีนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ มีอายุครบรอบ ๑๑๑ ปี ปัจจุบันมี พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
         กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มีอายุและประวัติความเป็นมายาวนาน มีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยทหารขนส่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธการ กิจการพลเรือน สวัสดิการ การฝึกหัดศึกษา การรักษาความปลอดภัย การข่าว การแพทย์การพลาธิการ การส่งกำลังบำรุงสายขนส่ง การจัดพาหนะ ทั้งยวดยานทางบกและเรือในแม่น้ำ เพื่อสนับสนุนกิจการพิเศษของกองทัพเรือ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยการจัดรถยนต์พระที่นั่งและเรือพระที่นั่ง เพื่อเป็นพระราชพาหนะในโอกาสที่มีการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่กองทัพเรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
          สำหรับด้านความมั่นคง กำลังพลทหารขนส่งได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนใต้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เมื่อประสบภัยพิบัติร้ายแรง และการที่กิจการขนส่งของกองทัพเรือดำเนินมาจนถึง ๑๑๑ ปี ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจน เป็นรากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่ง (ที่มา : ขส.ทร.)

มาเลเซียและสิงคโปร์ฝึกผสมทางเรือ MALAPURA

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลาโหมสิงคโปร์ แถลงว่า กองทัพเรือมาเลเซียและสิงคโปร์ ฝึกผสมทางเรือ รหัส MALAPURA ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ บริเวณช่องแคบมะละกา โดยมีกำลังพลจากทั้งสองประเทศรวม ๗๐๐ นาย พร้อมด้วยเรือฟริเกต RSS Steadfast เรือคอร์เวต RSS Victory เรือตรวจการณ์ RSS Dauntless ฮ.S-70B Seahawk จากกองทัพเรือสิงคโปร์ และเรือฟริเกต KD Lekiu เรือคอร์เวต KD Kasturi เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KD Terengganu จากกองทัพเรือมาเลเซีย เข้าร่วมการฝึก โดยมีการฝึกปัญหาที่บังคับการที่ฐานทัพเรือชางงีและฐานทัพเรือลูมุต นอกจากนี้ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิซ บิน ฮัจญี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และ พลเรือตรี อึง ชี เป็ง ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายเครื่องหมายการฝึกผสมทางเรือ MALAPURA ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติทหารเรือผู้บัญชาการ

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสวัสดิการของศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัครเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภททีม ๓ คน ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถชำระค่าสมัครหรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี "ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ" หมายเลขบัญชี ๐๗๙ - ๒ - ๓๑๙๕๘ - ๔ โอนเงินแล้วกรุณาส่ง FAX ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ หรือทางอีเมล์ nsscthailand@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/activity/310157.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประมวล ศรีชำนาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ (ที่มา : ศยร.ยศ.ทร.)

การจัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ใน ๖ และ ๗ มีนาคม นี้

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดย สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ๕ กำหนดจัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีบริษัทชั้นนำจำนวนมากกว่า ๒๐ บริษัท มาประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และรวมถึงผลัดที่ ๒/๕๕ ที่มีความสนใจจะสมัครงาน หลังจากปลดประจำการแล้วจะได้มีงานทำ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานโดยตรง ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         ขอเชิญชวนข้าราชการที่กำลังจะหางานทำให้กับบุตร หลาน และบุคคลภายในครอบครัว เข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คพท.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ เข้าพบ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม ฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวโอวาทให้แก่คณะเยาวชนในโอกาสนี้ด้วย
        กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกอง ทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๔/๕๗ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การทำงาน"

 "ข้าราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกัน ที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้า และที่จะต้องร่วมกับชาวไทยทุคนในอันที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติให้ยืนยงมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทย. ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ตามที่ปรารภปรารถนา"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔