วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจ

ตามที่กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ และการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณซอย สุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น จำวน ๗ อาคาร มีห้องพัก อาศัยรวม ๓๑๓ ห้อง พื้นที่ใช้สอย ๓๓ ตารางเมตร นั้น ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่าง ส่งมอบอาคารให้กับกองทัพเรือจึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์เช่าที่พักอาศัยในโครงการดังกล่าว สามารถเสนอความต้องการถึงกรมสวัสดิการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อจองสิทธิเช่าพักอาศัย ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรุณายืนยันความต้องการเช่าพักอาศัย ให้กรมสวัสดิการทหารเรือ ทราบด้วย หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทสุเมธ ละม่อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๖๙(ที่มา : สก.ทร.)