วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม"
        พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

พิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕, พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบเกียรตินิยมบัตร เข็มสามสมอ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมให้โอวาทแก่นายทหารสัญญาบัตรใหม่ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
        การประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรติบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ มีผู้สอบความรู้ผ่านตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๗๐ นาย จำแนกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๕๐ นาย, สาขาอุทกศาสตร์ จำนวน ๒ นาย, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๕ นาย และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ นาย
         สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใหม่ที่มีผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และมีผลการเรียนยอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเกียรตินิยมบัตร ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้
         - สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ เกียรตินิยมบัตร อันดับ ๑ จำนวน ๗ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี บรรณสรณ์ พ่วงธานี คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒๒, ว่าที่เรือตรี วรัญญู ภู่ย้อย คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๑๐, ว่าที่เรือตรี วัชรวัชร์ พันธุพล คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๐๒, ว่าที่เรือตรี พิชิตชน นิยมจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๓๕, ว่าที่เรือตรี วรุณ งามขยัน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๙๘, ว่าที่เรือตรี ชัยณรงค์ เร้าเขตร์กิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๖๐ และว่าที่เรือตรี ศุภสันห์ สวนแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๒๐
         - สาขาวิชาอุทกศาสตร์ เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี สัณหณัฐ อิสมาแอล คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ๓.๖๙๙ และ ว่าที่เรือตรี วีรศรุต ถนอมวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๓๖๑
         - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี ธนาพล แสนทวีวัฒน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๘๗ และ ว่าที่เรือตรี ภาณุพงศ์ เชื้อฉ่ำหลวง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๔๔
         - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๑ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี ณัฐพงษ์ เนตรทิพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๘๓ (ที่มา : รร.นร.)

พิธีมอบรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" และมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเข็มเครื่องหมายฯ

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" และมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเข็มเครื่องหมายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือ ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลบทความดีเด่นที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ นาย รวม ๕ รางวัล ได้แก
         - บทความเรื่อง "Sea Power สมุททานุภาพ เนื้อหา - ความหมาย ทหารเรือไทย ควรให้รู้แจ้ง" เขียนโดย พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์ มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น รับรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากราชนาวิกสภา พร้อมโล่เกียรติคุณ
         - บทความเรื่อง "เรือดำน้ำ...ดาบของชาติที่ยังขาดหายไป" เขียนโดย พลเรือเอก สุริยะ พรสุริยะ มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๒ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ จากราชนาวิกสภา เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
          - บทความเรื่อง "เขี้ยวเล็บใหม่ใต้น้ำของกองทัพเรือสิงคโปร์ เรือดำน้ำ อาวุธที่ต้องคร้ามเกรง" เขียนโดย พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์ มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๓ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๒ จากราชนาวิกสภา เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
          - บทความเรื่อง "ระบบคุณธรรมกับการแต่งตั้งกำลังพลในกองทัพ" เขียนโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๔ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๓ จากราชนาวิกสภา เป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
         - บทความเรื่อง "ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ : การกลับมาอีกครั้งของพญาอินทรีย์" เขียนโดย นาวาเอก ไพฑูรย์ ชีชะนะ มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๕ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๔ จากราชนาวิกสภา เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
           สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเข็มเครื่องหมายมาก่อนและเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชนาวิกสภา มีจำนวน ๑๒๙ นาย และผู้ที่ได้รับโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ นาย (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. นาวาเอก พลเดช คชา รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยมีครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
         กองทัพเรือ โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปศ.ทร.) จัดกิจกรรม "ครอบครัวกองทัพเรืออาสา ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและสร้างความ สัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัวของกองทัพเรือ โดยนำข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๕๐ ครอบครัว ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร-ธิดา ประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘, กิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยชังเชือก, การเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การจัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความรักสามัคคี โดยวิทยากรจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ
          กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือในกลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพเรือ
(ที่มา : กพร.ทร.)

เกาหลีใต้และสหรัฐ ฯ ฝึกภาคทะเลในการฝึก Foal Eagle

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีใต้และสหรัฐ ฯ จัดการฝึกภาคทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี Foal Eagle ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ เมืองท่าโปฮาง เกาหลีใต้ มีกำลังพลจากกองทัพเรือทั้งสองประเทศเข้าร่วมประมาณ ๔,๑๐๐ นาย และนาวิกโยธิน ๓,๕๐๐ นาย (ที่มา : ขว.ทร.)