วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเคร่งครัดหมายถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการให้เที่ยงตรงครบถ้วนตามแบบแผนและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้นย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน และเหตุผลที่จำทำให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้ ก็ต้องเป็นเหตุผลตามความจริงแท้ที่ได้พิสูจน์เห็นจริงแล้วด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลำเอียง และความหลงผิดตามอารมณ์"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี
         กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการทหารเหล่าทัพอื่น ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลภาคเอกชนซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการ พลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือบรรลุผลโดยการสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่าง ๆ กับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ ความสำคัญของทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และงานสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดการอภิปรายและสัมมนาเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน
         การเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกองทัพเรือและบุคลากรจากหลาย ภาคส่วนได้อย่างแน่นแฟ้น รวมทั้งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ทำให้มีทัศนคติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015)

พลเรือตรีหญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Bolld Donor Day 2015) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับบริจาคโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต,โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อวันผู้บริจาคโลหิต โลก เพื่อเป็นการขอบคุณ
(ที่มา : กพ.ทร.)

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ใน ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต

คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุน ของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" กำหนดระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และ ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรม และ พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
         จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรม "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.runlah.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือสหรัฐฯ - กองทัพเรือเกาหลีใต้ฝึก Silent Shark 2015

กองทัพเรือสหรัฐฯ และ กองทัพเรือเกาหลีใต้ เข้าร่วมการฝึกปราบเรือดำน้ำ Silent Shark 2015 บริเวณเกาะกวม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีเรือดำน้ำชั้น Los Angeles และเรือลาดตระเวน USS Shiloh (CG ๖๗) ของกองทัพเรือสหรัฐฯ เรือดำน้ำเกาหลีใต้ และอากาศยานอีกหลายลำเข้าร่วม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในการเฝ้าติดตามและปราบเรือดำน้ำ และเพื่อรักษาเสถียรภาพในน่านน้ำแปซิฟิกฝั่งตะวันตก (ที่มา : ขว.ทร.)