วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ได้เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่ โดยย้ายจากบริเวณชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ ไปที่ ชั้น ๒ ซึ่งปรับปรุงใหม่เพื่อให้บริการผู้มารับการตรวจสุขภาพได้รับการบริการที่รวด เร็วขึ้น ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop service) ยกเว้น x - ray ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๔๖๒ (ที่มา : www.navy.mi.th)

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด และเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมโดยผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ เคหสถานราชนาวี จำกัด ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ฯ (ที่มา : สค.รน.)

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ ๒๗

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง
        การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๐ และได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลกับชื่อการแข่งขันว่า "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ซึ่ง กองทัพเรือให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๗ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. และพิธีปิดในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (ที่มา : กพร.ทร.)

กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๕ ใน ๓ ธันวาคม นี้

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
         กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ดำเนินโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" เพื่อให้บุตรของกำลังพลกองทัพเรือมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตในสังคม ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง โดยนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับโครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๕ โดยมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จะกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา สนทนาธรรมกับผู้ร่วมพิธี ฯ และมอบประกาศนียบัตรในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑
         "การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์ บังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้น ๆ ได้ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะประกอบกิจใด ๆ แม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วย"

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยสมาชิก สอ.วด.ท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ของตัวท่านเอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุหมายเลขสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเหตุด้วยว่าโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส่งไปยังสำนักงาน สอ.วด.โดยตรง หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๘ และ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : สอ.วด)

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธง และผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง งานฝ่ายเสนาธิการ ประจำตัวผู้บังคับบัญชา การไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ มารยาททั่วไป การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของนายธงตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายธงประจำผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเป็น ไปตามแบบธรรมเนียมทหาร
        สำหรับหัวข้อการบรรยายและสัมมนา ได้แก่ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือที่เกี่ยวกับนายธง มารยาททั่วไปและการแต่งกาย งานฝ่ายเสนาธิการประจำตัวผู้บังคับบัญชา หน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง ระเบียบงานสารบรรณที่สำคัญ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวินเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกองกำลังทางเรือของสาธารณรัฐสิงคโปร์

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก - นาวาตรี พรรคนาวิน ๑ นาย เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกองกำลังทางเรือของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านยุทธการ ในกองกำลังเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ในอ่าวเอเดน ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีบุคลิกภาพและลักษณะท่าทางดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ กำหนดสอบภาษาอังกฤษที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๘๐ และสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วแจ้งรายชื่อให้ กรมกำลังพลทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ภูวดล ดิษบรรจง ประจำแผนกจัดการกำลังพล กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๖๕๓ (ที่มา : กพ.ทร.)

ตำรวจอินโดนีเซีย จะไม่ขัดขวางผู้อพยพทางเรือที่จะไปออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีรายงานคำกล่าวของ ผู้บัญชาการตำรวจอินโดนีเซีย ว่า อินโดนีเซียจะไม่ขัดขวางผู้อพยพทางเรือที่ใช้อินโดนีเซียเป็นทางผ่านไปยังออสเตรเลีย เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย และยังเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งระงับความร่วมมือด้านปราบปรามการลักลอบ เข้าเมืองที่มีกับออสเตรเลียของประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน เพื่อตอบโต้กรณีหน่วยข่าวกรองออสเตรเลียดักฟังโทรศัพท์ของประธานาธิบดีอินโดนีเซียและภรรยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซีย เมื่อปี ๒๕๕๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ได้เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่ โดยย้ายจากบริเวณชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ ไปที่ ชั้น ๒ ซึ่งปรับปรุงใหม่เพื่อให้บริการผู้มารับการตรวจสุขภาพได้รับการบริการที่รวด เร็วขึ้น ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop service) ยกเว้น x - ray ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๔๖๒ (ที่มา : www.navy.mi.th)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ที่มา : ทรภ.๓)

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม พิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗ ความตอนหนึ่งว่า
        "วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติ เป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็จะสำเร็จผล ทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ คือ คิดก็เป็นระเบียบ ทำก็เป็นระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ตามกาละเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงาน สามารถนำวิชาความรู้และความชำนาญทุก ๆ ประการไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดหมายทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มี วินัยให้เจริญสวัสดีทุกเมื่อ"

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ พลเรือตรี สุชาติ อุกฤษ ณ วัดเครือวัลย์

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๘.๓๐ น. ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี สุชาติ อุกฤษ นายทหารพ้นราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๖ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และร่วมงานฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดจัดทำบัตรแสดงตนแบบ RFID สำหรับกำลังพลที่ยังไม่ได้รับการแจกจ่ายบัตร ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน นี้ ยกเว้น วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กรมข่าวทหารเรือ แจ้งการจัดทำบัตรแสดงตนแบบ RFID สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ได้แจกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้าราชการ ทหารประจำการ และลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้จัดทำบัตรแสดงตนแบบ RFID และผู้ที่มาดำเนินการถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแจกจ่ายบัตร ฯ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำบัตร ฯ ในวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ยกเว้นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องถ่ายบัตรแสดงตน กองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารเรือ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ ดังนี้
       - สำนักงานผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       - กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ที่ตกค้าง ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
         ทั้งนี้ ในช่วงการรอจัดทำบัตร ฯ เพิ่มเติม กำลังพลที่มาดำเนินการทำบัตร ฯ ในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตร ฯ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถใช้นิ้วชี้มือขวาแตะช่องอ่านลายนิ้วมือของเครื่องอ่านบัตร ฯ เพื่อให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารส่วนบัญชาการ ฯ ได้ แต่สำหรับกำลังพลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัตร ฯ ใหม่และสแกนลายนิ้วมือ เมื่อมาปฏิบัติงานที่อาคารส่วนบัญชาการ ฯ ให้มาแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่เวรศูนย์ รักษาความปลอดภัย ณ ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัยอาคารส่วนบัญชาการ ฯ ชั้น ๑ (ที่มา : ขว.ทร.)

จีนปล่อยเรือพิฆาต ชั้น 052D ลำที่ ๔ ลงน้ำ

 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพเรือจีน ทำพิธีปล่อยเรือพิฆาต Chengdu ซึ่งเป็นเรือชั้น 052D ลำที่ ๔ ลงน้ำ ขณะที่เรือพิฆาต ชั้น 052D ลำแรก ชื่อ Kunming ได้เสร็จสิ้นการทดสอบระบบขับเคลื่อนในทะเลจีนตะวันออกแล้ว ทั้งนี้ เรือพิฆาต ชั้น 052D ติดตั้งปืนใหญ่ ขนาด ๑๓๐ มิลลิเมตร แท่นยิงแนวดิ่ง แบบ ๖๔ ท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศ HQ-9 อาวุธปล่อยนำวิถีแบบครูซ DH-10 พร้อมทั้งระบบเรดาร์ AESM มีขีดความสามารถเทียบเท่าเรือพิฆาต ชั้น Arleigh Burke ของ กองทัพเรือสหรัฐฯ นอกจากนี้ จีนกำลังออกแบบเรือพิฆาต ชั้น 055 ซึ่งมีขีดความสามารถเทียบเท่าเรือพิฆาต ชั้น Zumwalt ของกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยจะติดตั้งระบบปืนใหญ่ Raingun และอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - อากาศ HQ-26 (ที่มา : ขว.ทร.)

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงาน กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถานศึกษา และกลุ่มมวลชน ในพื้นที่สัตหีบ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๒๙ น. (ที่มา : ฐท.สส.)

กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น ในการฝึกผสม KAKADU 2014

 กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม KAKADU 2014 ตามคำเชิญของกองทัพเรือออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
        การฝึกผสม KAKADU เป็นการฝึกผสมทางทะเลในลักษณะพหุภาคีของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน่านน้ำออสเตรเลีย ทำการฝึกปีเว้นปี โดยกองทัพเรือออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทรรศนะในการปฏิบัติการทางทะเล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากปลัดกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรสวีเดน

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก Mr.Carl von der Esch ปลัดกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักร สวีเดน ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อสนทนาและเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทย - สวีเดน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         การเยือนประเทศไทยของปลัดกระทรวงกลาโหมสวีเดน ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือด้านการทหารแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
"หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยสมาชิก สอ.วด.ท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ของตัวท่านเอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุหมายเลขสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเหตุด้วยว่าโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส่งไปยังสำนักงาน สอ.วด.โดยตรง หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๘ และ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : สอ.วด)

ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือทุกรุ่น ทุกพรรคเหล่าและครอบครัว ร่วมงานสองสมอสังสรรค์ ๒๔ พฤศจิกายน นี้

 สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือทุกรุ่น ทุกพรรคเหล่าและครอบครัว ร่วมงานสองสมอสังสรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ พื้นที่กรุงเทพ ฯ ติดต่อที่ นาวาโท มานะ สกุลพิทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๙๓ ๖๙๑๒ พื้นที่สัตหีบ ติดต่อที่ นาวาเอก ก้องหล้า ตุ้มภู่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๐๙๔ ๐๗๕๐ (ที่มา : www.navy.mi.th)

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ได้เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่ โดยย้ายจากบริเวณชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ ไปที่ ชั้น ๒ ซึ่งปรับปรุงใหม่เพื่อให้บริการผู้มารับการตรวจสุขภาพได้รับการบริการที่รวด เร็วขึ้น ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop service) ยกเว้น x - ray ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๔๖๒
(ที่มา : www.navy.mi.th)

กองทัพเรือเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ทำการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๒๘

กองทัพเรือและกองทัพเรือเวียดนาม จะทำการลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ ๒๘ ในวันที่ ๒๓ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกำลังเข้าลาดตระเวนร่วม ฯ จัดเรือฝ่ายละ ๒ ลำ ทำการลาดตระเวนร่วมตามแนวเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย - เวียดนาม (K-C Line) ฝ่ายไทย จัดเรือประกอบกำลัง เป็น "หมู่เรือลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม" ประกอบด้วย เรือหลวงสุโขทัย และเรือหลวงคีรีรัฐ มี นาวาโท สมชาย บัวงาม ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ฯ
        การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม เป็นการดำเนินการตามมติ ที่ประชุมของคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๑๕ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการจัดกำลังเข้าลาดตระเวนร่วม ฯ เพื่อร่วมมือในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลร่วมกัน รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับการลาดตระเวนร่วม ฯ ในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๒๘ กองทัพเรือเวียดนามเป็นเจ้าภาพ มีขั้นการฝึกขั้นพื้นฐานระหว่างการลาดตระเวนร่วม ฯ ประกอบด้วย การฝึกธงสองมือสากล การฝึกโคมไฟสากล การฝึกติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรศัพท์ และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (ที่มา : ยก.ทร.)

ออสเตรเลียชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการสกัดกั้นผู้อพยพทางเรือต่อรัฐสภา

 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลโท อังกุส แคมป์เบล ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลีย ชี้แจงต่อวุฒิสภาว่า แผนของรัฐบาลที่จะรับซื้อเรือประมงที่กลุ่มผู้ค้ามนุษย์มักใช้เป็นพาหนะนำ ผู้อพยพจากอินโดนีเซียมายังออสเตรเลียตามมาตรการสกัดกั้นผู้อพยพทางเรือเข้า ออสเตรเลีย ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ และไม่ใช่มาตรการที่รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างกัน ด้าน นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียชี้แจงต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลยึดมั่นในทุกนโยบายเพราะเป็นนโยบายที่ได้ผล ซึ่งขณะนี้จำนวน ผู้อพยพมาทางเรือลดจำนวนลงมาก จากการสานต่อนโยบายรัฐบาลพรรคแรงงานเรื่องส่งกลับหรือนำผู้ลี้ภัยไปยังปาปัว นิวกินีหรือนาอูรูในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ (ที่มา : สำนักข่าวไทย)

กองทัพเรือ เตรียมจัดเรือหลวง ๒ ลำ ลำเลียงข้าวสารและสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่น Haiyan สาธารณรัฐฟิลิปปินส

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำลังดำเนินการจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูประสบภัยพิบัติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (มวก.ชฟภ.ฟป.) ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น Haiyan เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งลำเลียงข้าวสารและสิ่งของนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ตามที่รัฐบาลสั่งการ
         สำหรับกำลังทางเรือชุดหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง กำลังพลประจำเรือ เฮลิคอปเตอร์ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดแพทย์สนาม ชุดกู้และซ่อม และเรือหลวงสีชัง พร้อมกำลังพลประจำเรือใช้สำหรับลำเลียงข้าวสารและสิ่งของ โดยหมู่เรือเฉพาะกิจดังกล่าว จะออกเดินทางหลังจากที่รัฐบาลสั่งการ (ที่มา : ยก.ทร.)

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่า เพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของหน่วยเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมบุคลากร กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการจัดการและควบคุมการฝึก โดยจัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่า ระหว่าง ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ท่าเทียบเรือพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของหน่วยเรือ ในด้านความรู้ขององค์บุคคลในทีมตามสาขา ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขาและความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ตามสาขาความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขา และความพร้อมของยุทโธปกรณ์ตามสาขา โดยมีเรือหลวงที่รับการประเมิน ได้แก่ เรือหลวงมันใน เรือหลวงอ่างทอง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงตากใบ เรือหลวงกระบี่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงปิ่นเกล้า เรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และ เรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๑๘ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๘๑ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
(ที่มา : กฝร.กร.)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยในทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ กำหนดการเยี่ยมหน่วยงานในทัพเรือภาคที่ ๑ และหน่วยในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
         การตรวจเยี่ยมหน่วยในทัพเรือภาคที่ ๑ ของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่ย้ายเข้ามาบรรจุ ใหม่ในทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ ๑ และหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลเขต ๑ รวมทั้งพบปะหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับผู้บริหารของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่
        สำหรับการตรวจเยี่ยม ฯ ประกอบด้วย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๑ และคณะ จะเดินทางเข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ และหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑
         ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ประสานหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง จังหวัดตราด และในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะหมาก และเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ และ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด (ที่มา : ทรภ.๑)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเรื่อง "กาลเวลาคือนาทีทอง"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท ในวันนี้นำเสนอเรื่อง "กาลเวลาคือนาทีทอง"
         ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายที่ผ่านไปเป็นวินาที ชื่อว่าเป็นช่วงแห่งการเป็นอยู่ที่ตกอยู่ในอำนาจของกาลเวลาและผู้ไม่รู้จักคุณค่าของกาลเวลาจะถูกกาลเวลาทำโทษคือ กลืนกินอยู่โดยไม่รู้ตัวดังปริศนาธรรมคำกลอนที่ว่า "พญายักษ์ตนหนึ่งนา มีนัยน์ตาอยู่สองข้าง ข้างหนึ่งสว่าง ข้างหนึ่งริบหรี่ มีปากสิบสองปาก มีฟันไม่มาก ปากละสามสิบซี่ กินสัตว์ทั่วปฐพี ยักษ์ตนนี้คืออะไร" คำเฉลยก็คือ กาลเวลาที่ผ่านไปเป็นวัน คืน เดือน ปี นั่นเอง มีนัยน์ตาสองข้างคือ กลางคืนและกลางวัน มีปากสิบสองปาก ได้แก่ หนึ่งปีมีสิบสองเดือน เดือนหนึ่งมีสามสิบวัน เท่ากับฟันของพญายักษ์สามสิบซี่ กินสัตว์ทั่วปฐพีคือ วันเวลาจะกลืนกินชีวิตของสรรพสัตว์ทั่วแผ่นดิน
        นักปราชญ์ท่านหนึ่งได้นำความหมายของคำว่า Watch ที่แปลว่า นาฬิกา มาอธิบายเป็นแนวทางการใช้เวลาให้คุ้มค่าไว้อย่างน่าคิด คือ คำว่า Watch แปลว่า นาฬิกา หากเป็นคำกริยา แปลว่า เฝ้าระวัง คือ ให้ระวังกิริยาวาจาอัธยาศัย ตามความหมายของอักษรอังกฤษที่มาจากคำว่า Watch ดังนี้
          ๑. W หมายถึง Watch your WORD ให้เฝ้าระวังคำพูด อย่าพูดก่อนคิด แต่จงคิดก่อนพูด ตรงกับสุภาษิตที่ว่า อยู่ร่วมมิตรต้องระวังยั้งคำขาน
          ๒. A หมายถึง Watch your ACTION ให้เฝ้าระวังการกระทำโดยเฉพาะในการรับราชการ ตรงกับสุภาษิตที่ว่า อยู่ร่วมราชต้องคอยตั้งระวังการณ์
          ๓. T หมายถึง Watch your THOUGHT ให้เฝ้าระวังความคิดตัวเอง ตรงกับสุภาษิตที่ว่า อยู่คนเดียวต้องระวังยั้งความคิด
          ๔. C หมายถึง Watch your CHARACTER ให้เฝ้าระวังบทบาทในการทำหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ อย่าให้บกพร่องผิดพลาด งานหลวงก็ไม่ขาด งานราษฎร์ก็ไม่เสีย
          ๕. H หมายถึง Watch your HEART ให้เฝ้าระวังใจให้ผูกพันอยู่กับพระ คือ คุณงามความดี อย่าให้อยู่กับผี คือ ความชั่วตกเป็นทาสอารมณ์ฝ่ายต่ำ
         นับจากนี้ไปเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดังนั้น จึงไม่ควรปล่อยให้วัน เวลาผ่านไป โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไร แต่ควรเฝ้าระวัง หมั่นฝึกฝนและปฏิบัติตนให้เป็นคนมีคุณความดี มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ตามวัน เวลา ที่ผ่านไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้คุ้มค่า เวลาที่ใช้ก็จะกลายเป็นนาทีทอง และผู้ที่ใช้เวลาได้เช่นนี้ จะประสบผลสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในทุกด้านเช่นกัน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวัดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และโรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
        ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน (ที่มา : สร.)

ออสเตรเลียมีแผนจะส่งมอบเรือตรวจการณ์ให้แก่ศรีลังกาใช้จัดการกับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แถลงถึงแผนการฝึกเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในทะเล เพื่อจัดการกับปัญหาผู้อพยพทางเรือเข้ามายัง ออสเตรเลียโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยถึงแผนการที่จะส่งมอบเรือตรวจการณ์จำนวน ๒ ลำ ให้แก่กองทัพเรือศรีลังกา เพื่อใช้จับกุมผู้อพยพทางเรือโดยผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลศรีลังกา (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ สนับสนุนการบรรจุและลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อประทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่จำนวนวันละ ๑๕๐ นาย และจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน ๓ คัน รถหัวลากพร้อมหางลากยาว จำนวน ๑ คัน และตู้คอนเทนเนอร์ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนในการบรรจุและลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเก็บเครื่องบินฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ที่มา : ทรภ.๑)

รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ทำหน้าที่บูรณาการและบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ทางทะเล ผ่านเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือที่กองทัพเรือเข้าเป็นภาคีและความร่วมมืออื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบริษัทเจ้าของเรือเมื่อ เรือเดินทางผ่านย่านอันตรายจากการกระทำอันเป็นโจรสลัด
         การขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ฯ ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท.ฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบการปฏิบัติในการติดตามและแจ้งเตือนภัยเรือขนส่งปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท.ฯ ที่เดินทางผ่านพื้นที่ย่านอันตรายจากการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือ โดยใช้อาวุธ และการที่กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. ฯ นับเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ฯ ในการสนับสนุนการติดตามตำบลที่เรือและการแจ้งเตือนสถานการณ์ทางทะเลให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งปิโตรเลียมทางทะเล (ที่มา : ยก.ทร.)

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖


วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๘.๕๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันและปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบธงจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นหน่วยเจ้าภาพจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๖ และมอบธงให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป
         พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ ในช่วงเช้ามีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาทหารเรือ การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศประเภททั่วไป การแสดงจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ระยะสั้นรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาทหารเรือรอบชิงชนะเลิศ การเดินขบวนพาเหรด และปิดท้ายด้วยการเชิญธงกีฬานาวีลงจากยอดเสา ดับไฟกระถางคบเพลิง นักกีฬาร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และจุดพลุและดอกไม้ไฟ (ที่มา : สลก.ทร.)

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จำหน่ายข้าวสารในราคาถูก

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ ได้จัดหาข้าวสาร ๕ เปอร์เซ็นต์ คุณภาพดี ราคาถูก บรรจุถุงขนาด ๕ กิโลกรัม ภายใต้ชื่อตรากะลาสีไทย จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด มาจำหน่ายในราคาถุงละ ๘๕ บาท ให้กับข้าราชการและครอบครัว สังกัดกองทัพเรือ ได้บริโภค ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายจำหน่ายสินค้าเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๙ หรือ นาวาตรี ประสพโชค ภู่ทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๕๓ ๙๓๔๕ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดส่งสินค้าภายใน ๑๐ วัน และกำหนดชำระเงินภายใน ๓๐ วัน ภายหลังได้รับสินค้าแล้ว (ที่มา : กิจการเกษตรกรรม ทร.)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เปิดอบรมหลักสูตรการวิจัยฯ รุ่นที่ ๙ ใน ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน นี้

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการอบรม ๕ วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือตรี - นาวาเอก จากหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ จำนวน ๓๐ นาย ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ชั้น ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
         การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยและพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของกองทัพเรือ และเป็นการจุดประกายให้ข้าราชการกองทัพเรือสนใจงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
(ที่มา : สวพ.ทร.)

รัสเซียส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบิน INS Vikramaditya ให้อินเดีย

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายดมิตรี โรโกซิน รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และ นาย เอ.เค.อันโทนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย ร่วมพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบิน INS Vikramaditya ให้แก่อินเดีย ที่เมืองท่า Severodvinsk โดยเรือดังกล่าว พร้อมด้วยหมู่เรือคุ้มกัน ๕ ลำ จะเดินทางถึงอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การส่งมอบเรือล่าช้าถึง๕ ปี เนื่องจากปัญหางบประมาณในการปรับปรุงเรือเพิ่มขึ้นจาก ๗๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น ๒,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อนึ่ง เรือ INS Vikramaditya เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒ ของอินเดีย มีระวางขับน้ำ ๔๔,๕๐๐ ตัน สามารถรองรับอากาศยาน ๓๐ เครื่อง ลูกเรือ ๑,๖๐๐ คน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และถ่วงดุลอำนาจทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลายกับ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทุกวันจันทร์

ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "นาวีรักษ์ฟัน" โดยการให้ความรู้ตรวจสุขภาพช่องปาก และขูดหินน้ำลายโดยทันตแพทย์ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าบริการในรายที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ที่ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และทันตกรรมการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว ร่วมตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ที่มา : พร.)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมสารคดี เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี

วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระราชวังเดิม และทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม และ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จากนั้นเวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ
       ในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๐๗ ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ทางราชการ จึงถือเป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรพชนทหารเรือได้เสียสละและอุทิศตนอย่างเข้มแข็ง กล้าหาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาวะสงครามและยามสงบ สร้างความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพเรือจนมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มาจนถึงปัจจุบัน
        เนื่องในวันกองทัพเรือของทุกปี กองทัพเรือประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ให้แก่กำลังพลที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ โดยบุคคลดีเด่นกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ มีจำนวน ๗ นาย ดังนี้
          - กลุ่มงานกำลังรบ จำนวน ๓ นาย ได้แก่ นาวาโท ธรรมนูญ วรรณา เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, เรือเอก เมธา คงเจริญ สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, จ่าเอก สุทิน สีม่วง สังกัด กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
         - กลุ่มงานยุทธบริการ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ นาวาเอก ปิยวัฒน์ วงษ์วานิช ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, ว่าที่เรือตรี อำนาจ สมภาร หัวหน้าช่างเครื่องประมวลแสดงผลและเครือข่าย โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
          - กลุ่มงานการศึกษาและวิจัย ได้แก่ นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ สำนักงานวิจัยละพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
         - กลุ่มงานกิจการพิเศษ ได้แก่ นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ นายทหารปฏิบัติการประจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ช่วยปฏิบัติราชการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีสารแสดงความขอบคุณ ความปรารถนาดี และส่งกำลังใจไปยังกำลังพลทุกนายให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมกันก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐๘ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแก่กองทัพเรืออันเป็นที่ รักยิ่งต่อไป (ที่มา : สลก.ทร.)

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สค.รน.กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และปิดทำการ พร้อมโอนเงินปันผลหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) แจ้งกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว และจะโอนเงินปันผลพร้อมเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกหลังเสร็จสิ้นการประชุม
จึงขอแจ้งให้สมาชิก สค.รน.ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สค.รน.)

ขอเชิญข้าราชการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
        ขอเชิญชวนข้าราชการที่มีความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการลาอุปสมบทในครั้งนี้ไม่ถือเป็นการลาราชการ สามารถประสานรายละเอียดได้ที่ พระครูภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๘๐ ๓๖๕๖ (ที่มา : กพร.ทร.)

เชิญชวนข้าราชการใช้บริการห้องพัก อาคารนันทาภิรมย์

อาคารนันทาภิรมย์ ขอเชิญชวนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่เดินทางมาเพื่อปฏิบัติราชการหรือภารกิจส่วนตัว สามารถติดต่อขอเข้าพัก ณ อาคารรับรองพื้นที่กรุงเทพฯ ถนนอิสรภาพ ในราคาประหยัด สำรองห้องพักได้ ทุกวัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๙๐๑ - ๒ (ที่มา : อาคารนันทาภิรมย์)

กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๔๕ น. มีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม และเวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ
         ในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๐๗ ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ทางราชการจึงถือเป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรพชนทหารเรือได้เสียสละและอุทิศตนอย่างเข้มแข็ง กล้าหาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาวะสงครามและยามสงบ สร้างความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพเรือจนมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มาจนถึงปัจจุบัน
         เนื่องในวันกองทัพเรือของทุกปี นอกจากจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ให้แก่กำลังพลที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ โดยบุคคลดีเด่นกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ มีจำนวน ๗ นาย ดังนี้
           - กลุ่มงานกำลังรบ จำนวน ๓ นาย ได้แก่ นาวาโท ธรรมนูญ วรรณา เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, เรือเอก เมธา คงเจริญ สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, จ่าเอก สุทิน สีม่วง สังกัด กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
          - กลุ่มงานยุทธบริการ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ นาวาเอก ปิยวัฒน์ วงษ์วานิช ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, ว่าที่เรือตรี อำนาจ สมภาร หัวหน้าช่างเครื่องประมวลแสดงผลและเครือข่าย โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
          - กลุ่มงานการศึกษาและวิจัย ได้แก่ นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ สำนักงานวิจัยละพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
           - กลุ่มงานกิจการพิเศษ ได้แก่ นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ นายทหารปฏิบัติการประจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ช่วยปฏิบัติราชการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีสารถึงข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ๒๑ อัตรา

 กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑ อัตรา ได้แก่ แพทยศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเชลล์วิทยา, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, เภสัชศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗, ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ที่มา : พร.)

กองทัพเรืออินเดียจะเพิ่มเรือรบเป็น ๒๐๐ ลำในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลเรือตรี อตุล คุมาร์ ผู้บัญชาการกองเรือภาคตะวันออกของอินเดีย แถลงว่า กองทัพเรืออินเดียมีแผนเพิ่มเติมเรือรบจากปัจจุบัน ๑๓๖ ลำ เป็น ๒๐๐ ลำ ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า รวมทั้งนำเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการให้ครบทั้งกองเรือภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ นอกจากนี้ กองทัพเรืออินเดียเตรียมต่อเรือพิฆาต เรือฟริเกต และเพิ่มจำนวนเรือสนับสนุนยกพลขึ้นบกอเนกประสงค์ (LPD) จาก ๑ ลำ เป็น ๔ ลำ ทั้งนี้ กองทัพเรืออินเดียจะนำเรือบรรทุกเครื่องบิน INS Vikramaditya เข้าประจำการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือร่วมสังเกตการณ์บนอากาศยานกองทัพเรืออินเดียในการลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๗

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพลเดินทางไปสังเกตการณ์บนอากาศยานกองทัพเรืออินเดีย ระหว่างการลาดตระเวนร่วมกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณแนวรอยต่อเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
         การเข้าร่วมสังเกตการณ์บนอากาศยานกองทัพเรืออินเดีย ระหว่างการลาดตระเวนร่วมครั้งที่ ๑๗ ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วม กับกองทัพเรืออินเดีย รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (OFFICIAL VISIT) ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (ที่มา : กพ.ทร.)

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่แก้ไขอุปกรณ์ส่วนควบมีความผิดถูกปรับตามกฎหมาย

 กรมการขนส่งทางบก แจ้งเตือนเจ้าของรถที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น แก้ไขปรับแต่งระบบไฟฟ้าของรถยนต์ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสัญญาณต่าง ๆ ระบบห้ามล้อและระดับเสียงดังของรถ รวมทั้งมีการแก้ไขสภาพตัวถัง เช่น โครงรถ สีรถ ซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา ๑๒ ฐานใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่า รถนั้นมีส่วนควบหรืออุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงหรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และอาจจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา ๗๑ ฐานใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยเอาเปรียบผู้โดยสาร สภาพรถไม่สมบูรณ์ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ เตือนว่าการตัดลดงบประมาณด้านกลาโหมทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

 เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลเรือเอก เจมส์ อามอส ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กล่าวเตือนคณะกรรมาธิการด้านอาวุธของวุฒิสภาสหรัฐฯ ว่า การตัดลดงบประมาณของกองทัพจำนวนมาก จะส่งผลให้กำลังทหารสหรัฐฯ อยู่ในสภาพไม่พร้อม และมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียในพื้นที่รบ อย่างไรก็ตาม แม้มีการตัดลดงบประมาณด้านกลาโหมครั้งใหญ่ แต่ยอดงบประมาณจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของสหรัฐฯ ก็ยังสูงกว่างบประมาณด้านกลาโหมของประเทศอื่นๆ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ โดยมีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
         ในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรง เปิดโรงเรียนนายเรือ ทางราชการจึงถือเป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรพชนทหารเรือได้เสียสละและอุทิศตนอย่างเข้มแข็ง กล้าหาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาวะสงครามและยามสงบ สร้างความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพเรือจนมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มาจนถึงปัจจุบัน
          เนื่องในวันกองทัพเรือของทุกปี นอกจากจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ให้แก่กำลังพลที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ โดยบุคคลดีเด่นกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ มีจำนวน ๗ นาย ดังนี้

       - กลุ่มงานกำลังรบ จำนวน ๓ นาย ได้แก่ นาวาโท ธรรมนูญ วรรณา เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, เรือเอก เมธา คงเจริญ สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, จ่าเอก สุทิน สีม่วง สังกัด กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        - กลุ่มงานยุทธบริการ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ นาวาเอก ปิยวัฒน์ วงษ์วานิช ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, ว่าที่เรือตรี อำนาจ สมภาร หัวหน้าช่างเครื่องประมวลแสดงผลและเครือข่าย โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
         - กลุ่มงานการศึกษาและวิจัย ได้แก่ นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ สำนักงานวิจัแยละพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
         - กลุ่มงานกิจการพิเศษ ได้แก่ นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ นายทหารปฏิบัติการประจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ช่วยปฏิบัติราชการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีสารถึงข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส และเอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ประจำประเทศไทย


วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายลุยส์ มานูเอล บาเครา เดอ โซซา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นางคริสตี้ เอ เคนนี้ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตนเองและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารับ ตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
        การที่กองทัพเรือให้การต้อนรับของเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศ ประจำประเทศไทยในครั้งนี้
จะเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใดจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้งยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๗

 กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยรับสมัคร ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๐ นาย นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๗๘ นาย และรับสมัครจากหน่วยนอกองทัพเรือ ได้แก่ กองทัพบก จำนวน ๕ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๒ นาย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๕ นาย
         คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติและระเบียบวินัยดี มีอายุไม่เกิน ๒๙ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีชั้นยศไม่เกินเรือเอก ร้อยเอก เรืออากาศเอก สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของเหล่าทัพ หรือโรงเรียนทหารต่างประเทศที่เทียบเท่า หรือสถาบันการศึกษาที่จัดให้มีการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี และนายทหารประทวนจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของกองทัพ เรือหรือโรงเรียนทหารเหล่าทัพอื่นที่เทียบเท่า สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกิน ร้อยตำรวจเอก สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า และนายตำรวจชั้นประทวน สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ยื่นใบสมัครต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึงกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ กำหนดรายงานตัวต่อประธานกรรมการสอบคัดเลือกที่ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกาย นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และนักเรียนนายเรือ สังกัดกองทัพเรือ แต่งเครื่องแบบหมายเลข ๓ และหน่วยนอกองทัพเรือ แต่งกายชุดปกติตามเหล่าทัพ พร้อมทั้งเตรียมชุดกีฬามาด้วย (ที่มา : กร.)

ขอเชิญตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลายกับ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทุกวันจันทร์

ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "นาวีรักษ์ฟัน" โดยการให้ความรู้ตรวจสุขภาพช่องปาก และขูดหินน้ำลายโดยทันตแพทย์ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าบริการในรายที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ที่ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และทันตกรรมการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว ร่วมตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินน้ำลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ที่มา : พร.)

กำหนดแถวฟังสารเนื่องในวันกองทัพเรือ

เนื่องในวันกองทัพเรือในปี ๒๕๕๖ ที่จะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มีสารถึงกำลังพลกองทัพเรือ โดยกรมสารบรรณทหารเรือดำเนินการจัดพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่ออ่านสารเนื่องในวันกองทัพเรือหน้าแถวในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก สรชา ศรประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (OFFICIAL VISIT) ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
(ที่มา : กพ.ทร.)