วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ ประกาศยกย่องชมเชยกำลังพลกองทัพเรือ

ด้วย เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี ได้ให้การช่วยเหลือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา จากเหตุการณ์พลัดตกน้ำทะเล เหตุเกิดที่บริเวณน่านน้ำในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ระยะประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๕๐ น. โดยนายสุเมธ ฯ ไปปฏิบัติราชการตามตามคำสั่งปฏิบัติการ “การตรวจเรือประมงพาณิชย์” ในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทางทะเล เดินทางไปกับเรือหลวงปัตตานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องการค้ามนุษย์ ได้ทำการตรวจเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ และเรือประมง ชัยนาวี ๑๗ นั้น ขณะที่นายสุเมธ ฯ ได้ก้าวข้ามจากเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ ไปยังเรือประมงชัยนาวี ๑๗ ที่จอดเทียบกันกลางทะเล เป็นช่วงที่คลื่นลมแรง ทำให้เรือมีอาการโคลงจนเป็นเหตุให้นายสุเมธ ฯ เสียหลักล้มศีรษะกระแทกกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ พลัดตกลงน้ำทะเลระหว่างช่องว่างของประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งยืนอยู่ใกล้เหตุการณ์ได้กระโดดลงไปช่วยเหลือในทันที และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นของเรือหลวงปัตตานีกับลูกเรือประมงในบริเวณที่เกิดเหตุได้เข้าช่วยเหลือขึ้นจากน้ำทะเลในเวลาต่อม นายสุเมธ ฯ มีแผลแตกบริเวณคาง มีอาการสำลักน้ำ เจ็บหลัง จึงได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น จากนั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ นำเรือ ต.๒๑๘ รับนายสุเมธ ฯ จากเรือหลวงปัตตานี นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จนกระทั่งอาการปลอดภัยการกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ การกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ตนเอง นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง      กองทัพเรือขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ เป็นผู้ประกอบ คุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป(ที่มา : สลก.ทร.)

สิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที่สถานศึกษาในประเทศหลายแห่ง ได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง /จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษา ในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงิน หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาในต่างประเทศ นั้น กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษ กับสถานศึกษาในต่างประเทศ มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศที่จัดหลักสูตร ต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป(ที่มา : สปช.ทร.)

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (สทป.) มีกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนักบินภายนอก/ภายใน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เพื่อผลิตนักบินภายนอก /ภายใน กระทรวงกลาโหม รองรับความต้องการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานภาคพลเรือน และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และ/หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก info.oper.navy.mi.th ประสานการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท สัจจา อินทโกสุม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๓๔ ๘๓๒๖ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๘๗๖ หรือประสานเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พิทักษ์ ประกรแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๑๗๑๘ E-mail: pitak.p@dti.or.th(ที่มา : ยก.ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอให้ผู้พักอาศัยอาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ แจ้งเหตุความจำเป็นในการ พักอาศัย

กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง (ปิดห้องทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน) ส่งคืนห้องพักอาศัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ทั้งนี้ หากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ มีความจำเป็นและประสงค์จะพักอาศัยต่อ ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อประกอบการพิจารณาในการพักอาศัยต่อไป และหากไม่แจ้งเหตุผลความจะเป็นจะถือว่าหมดความจำเป็นในการพักอาศัยฯ(ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย

กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญรับชมสารคดี เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และในวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลโดย- กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองพันทหารสื่อสาร
- กองทัพบก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ |- กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- กองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(ที่มา : กร.ทหาร)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาสำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน อื่น ๆ ของธนาคาร ที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และหมายเลข โทรศัพท์ ให้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ และหมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๘๘ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะเก็บเงินไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะนำเงินรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขอโอนเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป(ที่มา : สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด)

เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการและสวัสดิการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต ปิ่นเกล้า ชั้น ๓ กรุงเทพมหานครผู้มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมบริจาค สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ๐๘ ๑๖๔๙ ๕๙๖๙ นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ๐๘ ๙๐๖๗ ๙๔๑๔ นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๕๔๒ นาวาตรีหญิง ธนาภรณ์ ทับทิมอ่อน ๐๘ ๑๑๗๔ ๘๒๑๓ และ เรือเอกหญิง รัตนา ประณีตทอง ๐๘ ๙๒๔๕ ๒๙๒๕(ที่มา : สลก.ทร.)