วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔

ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชา นุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ร่วมวางพานพุ่มและพวงมาลา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
          การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘ ภายในงานมีการประกอบพิธีเทิดเกียรตินายกรัฐมนตรี, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘
          โรงเรียนเตรียมทหาร จัดพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและได้ รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่า ทัพ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ในปีที่ศิษย์เก่าได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำหรับในปี ๒๕๕๘ ผู้ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจักรดาว เข็มเชิดชูเกียรติ "เกียรติยศจักรดาว" มีจำนวน ๖ ท่าน ในจำนวนนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (ที่มา : สลก.ทร.)

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสมหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ - ๑ ต่อ ๑๒๓ (ที่มา : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

ขอเชิญศิษย์เก่าเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น. จากนั้น ถวายสังฆทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับนำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กพิการ ณ โรงเรียนวัดทุ่งรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        ขอเชิญศิษย์เก่าเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารโดยพร้อมเพรียง (ที่มา : กปช.จต.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "มนุษย์ปรสิต"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "มนุษย์ปรสิต" ดังนี้
ในวงการแพทย์เรียกสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับพืชจำพวกกาฝากว่า ปรสิต ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้คำนิยามสอดคล้องต้องกันว่า สัตว์จำพวกพยาธิที่อาศัยอยู่ในมนุษย์และสัตว์
       ปรสิต จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่น หรือเซลล์ชนิดอื่นเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร ในขณะเดียวกันก็คอยเบียดเบียนทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์ นั้นให้เกิดอาการอ่อนแอเจ็บป่วยจนถึงกับเสียชีวิตก็มี เช่น พยาธิ เป็นต้น
       ในสังคมมนุษย์มีคนประเภทปรสิตจำนวนไม่น้อยซึ่งเรียกว่ามนุษย์ปรสิต ได้แก่ คนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต้องคอยแต่จะคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เช่น คนขอทาน เด็กไร้เดียงสาและ คนพิการ เป็นต้น แต่คนเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ปรสิตเต็มขั้น เพราะว่าไม่ได้ทำร้ายหรือก่อโทษภัยให้แก่คนที่เป็นประโยชน์แก่ตน ทั้งคนที่ช่วยเหลือต่างก็คิดว่า มนุษย์ทุกคนควรช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า หรือยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ภายใต้กรอบ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก"
        แต่ก็มีมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ปรสิตเต็มขั้นก็ได้ เพราะว่าแม้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ก็ไม่ใส่ใจเห็นคุณค่า คอยแต่จะคิดพึ่งพาหรืออาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นอยู่ร่ำไป ทั้งเมื่อได้พึ่งพาที่พักอาศัย อาหารการกิน และผลประโยชน์ต่าง ๆ จากคนอื่นหรือหน่วยงานที่ตนได้อาศัยอยู่แล้วก็ยังไม่สำนึกในบุญคุณ คอยแต่จะคิดผลาญประโยชน์เบียดเบียนทำร้ายทำลาย หรือลบหลู่ดูหมิ่นเนรคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการกระทำ และคำพูดให้คนหรือหน่วยงานที่ได้พักพิงอาศัยเสียหายต่าง ๆ นานา
          สัตว์ปรสิตไม่มีคุณ มีแต่โทษ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครต้องการ เพราะเมื่อไปเกาะอาศัยสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว ยังคอยเบียดเบียนทำร้ายทำลายจนอ่อนแอเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ หากเข้าไปอาศัยอยู่กับสิ่งใดก็ไม่มีใครต้องการ มีแต่จะขับไล่ให้พ้นจากร่างกาย ฉันใด มนุษย์ปรสิต ก็ฉันนั้น คือมุ่งแต่เกาะเกี่ยวอาศัยคนอื่นและก่อทุกข์โทษภัยแก่คนหรือหน่วยงานที่ตน ได้พึ่งพาอาศัย เป็นคนที่สังคมรังเกียจไม่มีใครอยากได้ อยากพบเจอ แต่อยากจะขจัดขับไล่ไสส่งให้ออกจากชีวิตหรือหน่วยงานนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา
          ดังนั้น ใครที่กำลังเป็นหรือคิดจะเป็นมนุษย์ปรสิตก็ควรคิดพิจารณาให้ดี และดูจากสัตว์ปรสิตเป็นตัวอย่าง เพราะความผิดพลาดของคนอื่นคือบทเรียนโดยอ้อมของเรา โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนทำผิดพลาดด้วยตนเอง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)