วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีทฤษฏีเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ถือว่าการทำลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นนั้น เป็นวิธีการสร้างสรรค์ของผู้มีปัญญา ทฤษฎีนี้น่าจะนำมาศึกษาวิจัยกันว่าควรรับไว้ได้เพียงใดหรือไม่ เพราะการล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่ นั้น อาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วย และทำให้ความเจริญต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง การสร้างสรรค์ควรกระทำได้ด้วยวิธีการที่ แยบคายกว่านั้น โดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาการล้มเลิกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีการอันรุนแรงนั้น ย่อมทำความปั่นป่วนและแตกร้าวให้เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและประเทศชาติ กล่าวคือ การทำลายนั้นจะทำให้ความต่อเนื่องของโครงงานต่างๆ ขาดตอนลง ความแตกร้าวจะทำให้เสียกำลังคนดีที่จะมาร่วมงานเป็นประโยชน์ ในที่สุด กำลังทั้งปวงของส่วนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไปพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕

เชิญร่วมส่งของขวัญและความปรารถนาดี ไปยังข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนร่วมส่งความ ปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยการส่งของขวัญ อาทิ อาหาร ขนม ที่เก็บได้นาน ยารักษาโรค ชา กาแฟ ผงซักฟอก เสื้อกล้าม ถุงเท้า กางเกงชั้นใน(ชาย) สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ พร้อมบัตรอวยพร (ส.ค.ส.)ทั้งนี้ กรณีพัสดุมีน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม จัดส่งแบบธรรมดา สามารถส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) วงเล็บมุมกล่องบนขวาว่า (ทร.สนามชายแดน) ส่งไปยังพื้นที่ กรมทหารราบ ที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน / หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ กรุณาส่งไปที่ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ส่งไปยังพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรุณาส่งไปที่ ค่ายตากสิน ๘ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐ และส่งไปยังพื้นที่ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กรุณาส่ง ไปที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม ๑๘๕ บ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน ๕ กิโลกรม กรุณาส่งไปที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๖๘ ๕๘๖๐ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๗๙๕(ที่มา : กพร.ทร.)

เชิญร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ”

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กำหนดจัดงาน “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๙ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และยังทรงเป็น “เสด็จเตี่ย” หรือ “ หมอพร” ของประชาชนผู้สนใจสมัครร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารร้านสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abhakara.org(ที่มา:มูลนิธิอาภากร)

มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรีย ก่อนรับเข้าพักพิงในประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีรายงานการเปิดเผยของ นาย Masir Kujat รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเลเซียว่า มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ ตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรียเพื่อสกัดกั้นผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้าย ก่อนรับเข้าพักพิงในมาเลเซีย ก่อนหน้านี้ ดาโด๊ะ เซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ประกาศว่า รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายรับผู้อพยพชาวซีเรีย ๓,๐๐๐ คน ที่ได้รับผลกระทบจาก ความขัดแย้งในซีเรียให้เข้าพักพิงในมาเลเซียเป็นเวลา ๓ ปี(ที่มา : ขว.ทร.)