วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

โครงการหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคาร โลก ซึ่ง นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายและได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ โดยให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ โดยให้พิจารณาการปลูกตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ และควรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา ทดลองให้ครอบคลุมทุกด้าน
        ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รวบรวมได้ ๓๐ ครั้ง โดยในระยะแรกหน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ สำนักงาน กปร.ปัจจุบันมีหน่วยงานมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ
         หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้างฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกันแน่นยาว หยั่งลึกในดิน มีช่อดอกตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน
         ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกซึ่งเหมาะแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนี้ แตกหน่อรวมเป็นกอเบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง แตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุมการแพร่ขยายได้ มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไป และส่วนที่เจริญต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดีในสภาพต่าง ๆ (ที่มา : กพ.ทร.)

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน โดยมี นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ฯ ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
        กองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นกำลังพลกึ่งทหาร เป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่สนับสนุนทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ จวบจนปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของภารกิจ สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
        กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานและมอบเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนประเภทต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบรางวัลให้กองร้อยอาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น (ที่มา : กพ.ทร.)

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดรถจักรยานไว้สำหรับบริการกำลังพลกองทัพเรือ ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยเตรียมรถจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ไว้คอยให้บริการ คิดค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๑๐ บาท หลักฐานการเช่ารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข กับ กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดต่อขอใช้บริการรถจักรยานได้ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมประมง เตรียมประกาศ ปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุมเข้มรับนโยบายรัฐบาลป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวไทย เตรียมประกาศปิดอ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที
        กรมประมง ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ของทุกปี บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยาย พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ "ปลาทู" ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นจะ ต้องดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน
        สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ได้แก่
         ๑. เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น)
         ๒. เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู หรือด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
         ๓. เครื่องมืออวนติดตามทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง ยกเว้น เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่วางเครื่องกลางลำไม่มีเก๋ง ขนาดความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร หรือการใช้เครื่องมืออวนติดตามที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์เพลาใบจักรยาว และเครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลและเครื่องมือกว้าน ช่วยในการทำการประมงโดยใช้อวนที่มีขนาดความลึกอวนไม่เกิน ๗๐ ช่องตาอวน ความยาวอวนตั้งแต่ ๔,๐๐๐ เมตร ลงมา ในขณะทำการประมงแต่ละครั้ง ทำการประมงในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี
         ๔. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง
         ๕. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำหนดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงปลากะตัก
         ๖. เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า ๑๔ เมตรขึ้นไป
         หากชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ
         นอกจากนี้ มาตรการปิดอ่าวไทยในปี ๒๕๕๘ ยังเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล. ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมศุลกากร) ในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย จากการปิดอ่าวในปีที่ผ่านมา พบว่ามีความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี และประชาชนมีสัตว์น้ำบริโภคตลอดไป
       จึงขอแจ้งให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศปิดอ่าว ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ที่มา : กรมประมง)