วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันแห่งความรักแท้

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วันแห่งความรักแท้" ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ
         หากจะตั้งคำถามว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญอะไรบ้าง คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า วันวาเลนไทน์ซึ่งหมายถึงวันแห่งความรักของหญิงชายที่คนทั่วไปเข้าใจ ส่วนความหมายจริง ๆ ของวันวาเลนไทน์เป็นอย่างไร ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะสื่อต่าง ๆ เผยแพร่มามากแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันแห่งความรักแท้อีกวันหนึ่ง นั่นคือ วันมาฆบูชา
         ความที่สื่อถึงความหวังดีปรารถนาดีและผูกพันต่อกันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือความรักที่หวังผลตอบแทน เช่น ความรักระหว่างหญิงชายอย่างหนึ่ง และความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนมีแต่เมตตากรุณาและความหวังดีเป็นที่ตั้ง เช่น ความรักของบิดามารดาต่อบุตรอีกอย่างหนึ่ง
          พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์ความรักและความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งได้พร้อมใจมาประชุมกันในวันมาฆบูชา เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว พระพุทธองค์ทรงถือโอกาสนั้นประทานคำสอนแก่พระสาวก ว่า ขันติด คือ ความอดทนเป็นตบะชั้นยอด พระนิพพานเป็นบรมสุข ผู้ที่ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่า เป็นนักบวช การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำใจให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นต้น
           พระโอวาทเหล่านี้แสดงถึงความรักแท้ของพระพุทธองค์ที่มีต่อพระ สาวกเพราะไม่มุ่งผลตอบแทนกลับคืนสู่พระองค์ แต่มุ่งประโยชน์สุขของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก ดุจบิดามารดามีความรักความหวังดีต่อบุตร จึงแนะนำพร่ำสอนแต่สิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ ดังนั้น วันมาฆบูชาจึงเป็นต้นแบบวันแห่งความรักแท้อย่างแท้จริง หากเราจะนำวิธีแสดงความรักแท้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเช่นนี้มา ปฏิบัติบ้าง คงจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบร่มเย็นได้อย่างแน่นอน (ที่มา : ยศ.ทร.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร จังหวัดชุมพร

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๕๕ น. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนสิ่งอุปกรณ์การเรียน (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว ชลบุรี

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ บริเวณสนามฝึกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็น ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ และเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ชมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกำลังพลและถ่ายภาพร่วมกับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกบริเวณหาดยาว
          การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ (COBRA GOLD) เป็นการฝึกร่วมของกองกำลังนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแปซิฟิก เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วม/ผสม ในลักษณะพหุภาคี (Multi Lateral Exercise) ของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ ฯ และกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นการฝึกครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีชาติที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน จัดการฝึกครอบคลุมการปฏิบัติการทางทหาร ทุกสาขา ในส่วนของกองทัพไทย ได้มีการจัดกำลังทั้ง ๓ เหล่าทัพ เข้าร่วมการฝึก โดยกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก มีเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔
          การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้า ร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถ การอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ต่อกำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ การป้องกันประเทศให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และการฝึกการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การต่อต้านการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งฝึกการใช้กำลังในลักษณะการรวมขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางเรือ สาขาต่าง ๆ ให้เกิดการรวมพลังอำนาจ (Synergy) ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด โดยแบ่งการฝึกออกเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) เป็นการฝึกวางแผนการใช้กำลังทหารจากกองกำลังผสมนานาชาติปฏิบัติการเพื่อบีบ บังคับให้เกิดสันติภาพ มีกองทัพบกเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก, การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise: FTX) กองกำลังกองทัพเรือผสม จะทำการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกทางผิวพื้น ใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย โดยจัดตั้งกองบังคับการกองกำลังกองทัพเรือผสม ณ อาคารฝึกร่วม กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง สำหรับกองกำลังนาวิกโยธินผสม จะทำการฝึกในระดับหน่วยทางยุทธวิธี ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา โดยใช้พื้นที่ฝึกบริเวณจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดลพบุรี จัดตั้งกองบังคับการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ที่ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (ที่มา : กยพ.กร.)

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทางไทยพีบีเอส

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เคยออกอากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอนความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๒๕ น. - ๒๓.๓๐ น. และในวันเสาร์ เวลา ๑๕.๕๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด

 ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ มี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน
        กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายข่าวสารภาคประชาชนในการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬา โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จำนวน ๘๐ คน ภายในกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด" แบ่งกลุ่มทำงานและแถลงผล ทัศนศึกษานอกสถานที่ และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนและผู้บริหารโรงเรียนที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรม (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว ชลบุรี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ บริเวณสนามฝึกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็น ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ และเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ชมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกำลังพลและถ่ายภาพร่วมกับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกบริเวณหาดยาว
         กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่จังหวัดพิษณุโลก การฝึกนี้เป็นการฝึกแบบ HEAVY YEAR เน้นการฝึกภาคสนามทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษและ การฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร โดยมี ชาติที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย ไทย สหรัฐ ฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และมาเลเซีย และอีก ๑๑ ประเทศ ส่งกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ กลาโหมจีนส่งกำลังพล จำนวน ๑๗ นาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเขตภาคทหารกวางโจวเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรก โดยจะเข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม การปฏิบัติการในศูนย์บัญชาการ และประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและการแพทย์ และแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการแพทย์ทหาร
         การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้า ร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถ การอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ต่อกำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ การป้องกันประเทศให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และการฝึกการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การต่อต้านการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งฝึกการใช้กำลังในลักษณะการรวมขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางเรือ สาขาต่าง ๆ ให้เกิดการรวมพลังอำนาจ (Synergy) ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด โดยแบ่งการฝึกออกเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) เป็นการฝึกวางแผนการใช้กำลังทหารจากกองกำลังผสมนานาชาติปฏิบัติการเพื่อบีบ บังคับให้เกิดสันติภาพ มีกองทัพบกเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก, การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise: FTX) กองกำลังกองทัพเรือผสม จะทำการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกทางผิวพื้น ใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย โดยจัดตั้งกองบังคับการกองกำลังกองทัพเรือผสม ณ อาคารฝึกร่วม กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง สำหรับกองกำลังนาวิกโยธินผสม จะทำการฝึกในระดับหน่วยทางยุทธวิธี ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา โดยใช้พื้นที่ฝึกบริเวณจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดลพบุรี จัดตั้งกองบังคับการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ที่ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(ที่มา : กยพ.กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ความว่า
          "คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"