วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทัพเรือนิวซีแลนด์ จะจัดการฝึกทางทะเลเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานจากกองทัพนิวซีแลนด์ ว่า กองทัพเรือนิวซีแลนด์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกทางทะเลเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่อ่าว Hauraki เมืองโอ๊กแลนด์ โดยมีเรือรบ ๕ ลำ และกำลังพล ๖๐๐ นาย จาก ๑๓ ประเทศ เข้าร่วม อาทิ ออสเตรเลีย จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อทดสอบความพร้อมของนิวซีแลนด์ในการให้ความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นการฝึกครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือนิวซีแลนด์ ในรอบหลายทศวรรษ (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร จังหวัดชุมพร

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดย พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดจะมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
         กิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน และการกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมกับ นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ สำนักสงฆ์บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
          กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามแผนงานด้านความมั่นคงของทัพเรือภาค ที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ ด้วยการจัดโครงการเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน และสถานศึกษาบริเวณพื้นที่ชายแดน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนและรวบรวมประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง ที่แท้จริงในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาต่อไป พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเสริมสร้างความสามัคคี เทิดทูนสถาบัน และอุดมการณ์รักชาติ ได้แก่ การจัดแสดงดนตรี การจัดแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี พร้อมกับมอบธงชาติและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ณ สำนักสงฆ์บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (ที่มา : ทรภ.๑)

พิธีเปิดการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒

 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นางสุมาน พรรธนะแพทย์ ภริยา พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางสุมาน พรรธนะแพทย์ ภริยา พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ นายทหารนอกราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
          - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
          - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา
         - พนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร กลุ่มงานเทคนิค เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น และกลุ่มงานบริการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีบิดาและมารดาของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/elecwww/
(ที่มา : อล.ทร.)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๗ วัน ณ วัดเทพนิมิต ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และรุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
         ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม กรุณาแจ้งยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรุ่นที่จะเข้ารับการอบรม ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกอบรมศีลธรรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๖๑๗
(ที่มา : ยศ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ ความว่า
           "ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในการงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง เพราะความจริงใจนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการผดุงและสร้างเสริมความมีสมานฉันท์ ความประสานสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของส่วนรวม ประการที่สาม จำเป็นต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ แล้วพยายามปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญเติบโตทำความเสื่อมเสียแก่การกระทำและความคิด ประการที่สี่ ต้องฝึกฝนให้มีความสงบหนักแน่น ทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด เพราะความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหา และกระทำ ได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีมีประสิทธิผล"