วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘ กำลังพลของหน่วยรับการฝึก พร้อมแขกรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
          ในการนี้ ในช่วงเช้า ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และตรวจแถวกองทหารเกียรติ พร้อมกับกล่าวเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จากนั้น ชมการฝึกสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเยี่ยมชม STATIC DISPLAY การแสดงผลงานวิจัย
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี เป็นการบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒, ทัพเรือภาคที่ ๓, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, กรมสรรพาวุธทหารเรือ, กรมพลาธิการทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารเรือ, การการขนส่งทหารเรือ, กรมอุทกศาสตร์, กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และมี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ
          แนวทางการฝึกกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามโครงสร้างและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ ในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" คือ หน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ ได้นำปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา นำมาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งขอบเขตการฝึกครอบคลุมทั้งในส่วนของการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึก, ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก โดยห้วงระยะเวลาการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม การฝึกด้วยเครื่องจำลองยุทธ์ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน และการฝึกภาคสนาม/ทะเล ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ศกนี้ (ที่มา : ยก.ทร.)

ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ และเยี่ยมชมและหารือการฝึก

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเจ้าของเรือไทยมาให้คำแนะนำบริษัทเรือและแนว ทางการปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดให้ทหารกองประจำการสมัครงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการเดินเรือ พาณิชย์
         การจัดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีความรู้ในสาขาการเดินเรือและการช่างกลเรือ และอยู่ในวาระใกล้จะปลดประจำการ ได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้น และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการฝึกอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ และรับฟังการบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยจัดฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมกับเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรช่างตัดผม (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายในงานมีบริการสุขภาพฟรี โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนุกสนานไปกับตลาดนัด ดารามากกว่า ๕๐ ร้าน และประมูลของรักดารา เพื่อนำรายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และชมการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star ช่อง ๓ กับ ทีม Navy Star VIP โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น.
        จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมการแสดง Mini Concert พร้อมรับประทานอาหาร ฟังเพลง จิบไวน์ แบบบรรยากาศในสวนอังกฤษ โดยมีศิลปิน ก้อง สหรัถ, นก KPN, แกรนด์ The Star
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาใบละ ๒๕๐ บาท, บัตรชมการแสดง Mini Concert & Dinner ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย ๐๔๐ - ๒ - ๓๑๖๘๐ - ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ (LINE ID) pinklaocharity หรือ Email : pinklaodonation@nmd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๗๖, ๐๘๔ ๖๙๙ ๘๘๕๗ (ที่มา : พร.)

อินเดียจะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์และเรือฟริเกตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า อินเดียจะใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในการสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ จำนวน ๖ ลำ และเรือฟริเกต จำนวน ๗ ลำ เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามจากปากีสถาน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างฐานอุตสาหกรรมเพื่อการ ป้องกันภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)