วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นทหารก็คือ ความมีวินัย วินัยนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะทำให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประพฤติตนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในส่วนรวมวินัยนั้นจะทำให้หน่วยงานสังคม ตลอดจนชาติบ้านเมืองมีความแข็งแกร่งสามารถปฏิบัติการต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่าง วินัยจึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเป็นปรกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม ถ้าทหารทุกนายจะได้ศึกษาเรื่องวินัยให้กระจ่าง รักษาวินัยให้เคร่งครัด และใช้วินัยในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความเจริญรุ่งเรืองในงานของตน และส่วนรวมคือ ประเทศชาติก็จะมั่นคงดำรงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระได้ตลอดไป” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓