วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
          - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดพิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
          - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน ขนาด ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร หรือขนาด เอ ๔ ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
         สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ๒๓ กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

 กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
         การขัดแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวที่ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
         สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
         ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒
          นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าแข่งขันสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ (ที่มา : กร.)

งดทำบัตรประจำตัวที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและ บัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและบัตรประจำตัวพนักงานราชการที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงมีความจำเป็นต้องงดทำบัตรประจำตัวที่กรมกำลังพลทหารเรือในช่วงวันดัง กล่าว
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นบริเวณหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานจากหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นว่า เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) เรือตรวจการณ์ของจีน ๓ ลำเข้าไปในน่านน้ำหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู ในทะเลจีนตะวันออก ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑๒ ไมล์ทะเล นับเป็นครั้งล่าสุดที่เรือของจีนรุกล้ำน่านน้ำดังกล่าว หลังจากนายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าทีการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลของจีน รวมทั้งให้คำมั่นกับญี่ปุ่นว่า จะให้ความคุ้มครองญี่ปุ่น รวมถึงกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

เรือกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ลำ เข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔

 เรือของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือ USAV CONTRERARS (LCU 2015) และเรือ USAV COAMO (LCU 2014) เข้าเยี่ยมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ กับกองทัพไทย รวมทั้งเข้ารับการส่งกำลังบำรุงในห้วงภายหลังจากการฝึก ฯ โดยเข้าจอดเรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยเจ้าภาพในการรับรอง (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และรับฟังการบรรยายสรุปจากบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทโกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัท โกลว์ พนักงาน จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : ทรภ.๑)

พิธีมอบเงินรางวัลพิเศษการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

วันนี้ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองมองด์ตูบอง สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเป็นนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวนักกีฬาของกองทัพเรือได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและกองทัพเรือ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิง และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นักกีฬาสังกัดกองทัพเรือ สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑๒ เหรียญทอง ๑๕ เหรียญเงิน และ ๗ เหรียญทองแดง (ที่มา : สบฬ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒