วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...จะทำงานทำการอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกาย แต่ถ้าทำด้วยใจจะว่าเมื่อยใจ มันหนักใจ มันเหนื่อยใจ มันเป็นไปได้ ฉะนั้น การทำงานทำการ ถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำงานทำการ ความเมื่อยมันจะหมดไป ความเหนื่อยจะไม่มี หรือมีแล้วเราก็ไม่รับ เพราะว่าความเมื่อยของกาย ความเหนื่อยของใจนั้นมันมีเสมอ แต่ถ้าเราไม่รับมันจะไปไหน มันก็ไม่มี มันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็หายไปฉะนั้น การที่จะทำงานให้ดีก็ต้องมีความร่าเริง ความตั้งใจที่จะทำ เมื่อมีความตั้งใจแล้ว ต้องมีความอดทนเหนียวแน่น"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันจ่าเอก ทวีพงศ์ ปิ่นรอด กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.

การบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพและการสำรวจข้อมูล ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘

วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กล่าวรายงาน
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดให้มีการบรรยายแนะแนวอาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, นาวาโท จุฑา สยนานนท์ กับนาวาตรี สุรินทร์ ปานอำพันธ์ และคุณอนุรัตน์ สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาและ กิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างทั่วไป หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ (การขับรถหัวลากอย่างปลอดภัยและถูกวิธี) พร้อมทั้งคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ก่อนปลดประจำการ
(ที่มา : คพท.)

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา โดยกลุ่มงานบริการรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ไม่จำเพศ มีสัญชาติไทย ส่วนกลุ่มงานเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://info.navy.mi.th/Elecinfo/index.php และ www.elecs.navy.mi.th/e-navydev/index6.php สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๗๖๖
(ที่มา : อล.ทร.)

ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ฝึกปฏิบัติการทางทะเลร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นจะร่วมกันจัดการฝึกการปฏิบัติตาม "ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดคิดในทะเล" (The Code for Unplanned Encounters at Sea : CUES) ที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะลูซอน ฟิลิปปินส์ ใกล้ Scarborough Shoal ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ทั้งนี้ การฝึกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน (ที่มา : ขว.ทร.)