วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ (Ao Dong Tan 1st Half Marathon 20014) ณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๒๒๗ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ฝึกส่งกำลังทางอากาศ

 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๕๕ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ โดยมี พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก
         การฝีกส่งกำลังทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นการดำเนินการฝึกในเรื่อง การส่งกำลังทางอากาศ มีความมุ่งหมายการฝึกเพื่อดำรงและพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์บุคคลของ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ในการปฏิบัติการส่งกำลังทางอากาศ และเพื่อเพิ่มพูน พัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสามารถแทรกซึมทาง ยุทธวิธี เข้าสู่ที่หมายโดยการส่งกำลังทางอากาศ โดยมีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การโดดร่ม แบบสายดึงประจำที่ การโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ การโดดร่มแบบกระตุกเอง การโดดร่มลงน้ำ การโดดร่มทางยุทธวิธีประกอบอุปกรณ์ การแทรกซึมทางอากาศ (ที่มา : นสร.กร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 วันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๕๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพล มอบของขวัญให้แก่หน่วยต่าง ๆ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการงานปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกอง ทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดยมี นาวาเอก นภดล ฐิตรัตนะสกุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ
(ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ความว่า
         "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่ บัดนี้เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"