วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "กำลังใจ"


กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "กำลังใจ"
         ในการปฏิบัติภารกิจประจำวันของคนเรา กำลังใจนับว่ามีส่วนสำคัญช่วยผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย ดังมีคำกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว หรือ กายเหมือนหุ่นใจเหมือนคนเชิดหุ่น สอดรับกับพุทธภาษิตที่ว่า "ทุกอย่างมีใจเป็นหัวหน้า มีใจสำคัญ ขึ้นอยู่ที่ใจ ถ้าใจดี การทำการพูดก็ดี ถ้าใจเสีย การทำการพูดก็เสีย ส่งผลเป็นความสุขหรือทุกข์ที่ติดตามเราไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค ฉะนั้น"
          ในแวดวงกีฬา กำลังใจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นักกีฬาที่พอรู้ตัวว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ในการแข่งขันแต่อาศัยกำลังใจรวมเป็นหนึ่ง คิดว่าตนต้องเอาชนะให้ได้แล้วฮึดสู้ ภายหลังก็สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้
          คนที่ขาดกำลังใจมักแสดงออกในรูปแบบของความเฉื่อยชา ท้อแท้ ไม่สดชื่น ไม่อยากทำอะไร หรือถึงทำก็ทำแบบหมดกำลังใจ ที่เรียกว่าซังกะตาย ผลงานไม่เรียบร้อย ไม่น่าชื่นชม หาความสดชื่นแจ่มใสได้ยาก ซึ่งอาจส่งผลให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย คิดสั้น มีอารมณ์วู่วามหวั่นไหวง่าย ทำให้บั่นทอนความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตรงข้ามกับคนที่มีกำลังใจมักเป็นคนมีความกระตือรือร้น บากบั่นมุมานะอดทน ร่าเริงแจ่มใส หนักแน่นเยือกเย็น สามารถคลี่คลายปัญหาชีวิตที่ยุ่งยากสำเร็จได้โดยง่าย มองโลกในแง่ดีเสมอ
         ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแล้วจะทำอย่างไรให้มีกำลังใจ นั่นคือ ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ประการ ดังต่อไปนี้คือ
           ๑. ต้องเชื่อมั่นตนเองว่า จะทำงานนั้นสำเร็จให้ได้ ไม่มีอะไรที่คนอื่นทำได้แล้วเราทำไม่ได้ และเขาก็ไม่ได้ทำเป็นมาแต่แรกเกิดเหมือนกับเราเช่นกัน
           ๒. พยายามทำดีในทุกรูปแบบ งานใดที่ตนไม่ถนัดไม่เชี่ยวชาญ ต้องพยายามขวนขวายหาความรู้ ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ และเพียรประพฤติตนเป็นคนดีให้ผู้อื่นยึดถือเป็นต้นแบบได้ เพื่อปิดช่องทางแห่งการถูกตำหนิติเตียน
           ๓. หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเคยชินหรือถูกเพื่อนชักจูง ระลึกเสมอว่า อบายมุขคือทางเดินไปสู่ความตกต่ำของชีวิต
           เมื่อยามที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ ลองนำแนวทางดำเนินชีวิตข้างต้นไปปฏิบัติดูบ้างแล้วจะพบว่า ชีวิตนี้ยังไม่สิ้นหวัง โลกนี้ยังน่าอยู่และมีอะไรที่น่าอภิรมย์อีกมากมาย
(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๑

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประธานในพิธีปิด
          คณะกรรมการดำเนินโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานโครงการ ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกองทัพเรือสนับสนุนให้คณะเยาวชน ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๗๐ คน เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ พร้อมรับฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"
(ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๖.๕๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ บนเรือหลวงอ่างทอง และกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยในช่วงเช้าเป็นการชมการปฏิบัติการของ AAV จากเรือหลวงสุรินทร์ คลื่นที่ ๒ ลงน้ำ จำนวน ๙ คัน, ชมการปฏิบัติของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก และการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกทางอากาศ
        จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปยังกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ชมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณหน้าหาด โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
        การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการฝึกทดสอบขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทัพเรือให้ดำรงความพร้อมรบ ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จของกองทัพเรือและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาประเทศชาตินั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูนกัน"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ฟิลิปปินส์ และสหรัฐ ฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร

  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ฟิลิปปินส์
และสหรัฐอเมริกา ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๙ ที่ กรุงมะนิลา โดยข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กองทัพสหรัฐ ฯ นำเครื่องบินรบและเรือรบมาประจำการในฟิลิปปินส์
เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการฝึกผสม และเป็นกำลังเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ อนึ่ง ฟิลิปปินส์ไม่อนุญาตให

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ข้อคิดจากวันแรงงาน"


กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ข้อคิดจากวันแรงงาน"
        วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หรือที่ชาวโลกเรียกว่า วัน May Day ในส่วนของประเทศไทยได้มีการประกาศให้วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ ความสำคัญของวันนี้จริง ๆ มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้แรงงานหรือว่ากรรมกรนั่นเอง เพราะผลิตผลต่าง ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากผู้ใช้แรงงาน พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้แต่งเป็นคำกลอนสอนใจ สำหรับผู้ใช้แรงงานว่า
          ฉันรักงานรักจริงยิ่งชีวิต ถูกหรือผิดอยากจะทำให้ถ้วนทั่ว
          ถูกหรือผิดก็เป็นครูอยู่แก่ตัว ดีหรือชั่วขอแต่ให้ได้ทำงาน
         เคยมีคนถาม โธมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์เอกของโลกคนหนึ่งซึ่งประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติมากมาย ด้วยอยากจะรู้ว่าเอดิสันมีหลักการในการทำงานอย่างไร ทำไมถึงได้สร้างผลงานการประดิษฐ์ออกมามากมาย คำตอบที่ได้รับคือ เอดิสัน ตอบว่า "ในชีวิตผมไม่เคยทำงาน" ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้านกับการกระทำของเขาเป็นอย่างมาก เพราะเขาเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลก แต่กลับบอกว่า เขาไม่เคยทำงาน แต่แล้วก็เข้าใจได้เมื่อเอดิสันอธิบายว่า "ในชีวิตผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องทำงาน แต่ผมมีความสนุกกับงานมากกว่า จึงไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องทำงาน" มนุษย์เราต้องทำงานเพื่องาน แต่ถ้าทำงานเพื่อเงิน ก็คือ การตกเป็นทาสของกิเลส เด็กจะไม่ตั้งใจทำงาน เพราะเด็กจะไม่เข้าใจความหมาย แล้วเด็กก็พยายามจะทำงานอย่างลวก ๆ หรืออย่างมีเงื่อนไข ถ้าลูกกวาดบ้านคุณแม่ต้องให้รางวัล ถ้ามีกลวิธีที่จะทำให้เขาได้มาซึ่งผลประโยชน์ เขาก็จะไม่ทำงานเพื่องาน นี่คือ ความเป็นจริงของชีวิต สิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังคือ ต้องทำงานให้เป็นสุข และสนุกกับการทำงาน เข้าลักษณะ "คนสำราญ งานสำเร็จ"
          พุทธศาสนามีหลักคำสอนที่มุ่งเน้นเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นต้น หากใครปฏิบัติได้ก็จะมีความสุขกับการทำงานอย่างไม่ต้องสงสัย และวิธีตรวจสอบว่าวันนี้เรามีความสุขกับการทำงานหรือไม่ง่าย ๆ ก็คือ ลองถามตัวเองดูว่า วันศุกร์เป็นวันที่เราอยากให้มันมาถึงไว ๆ หรือไม่ วันอาทิตย์เป็นวันที่เราหวาดผวา กลัวว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปทำงานอีกแล้วหรือไม่ ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่า เราเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานแล้ว ต้องรีบหาทางแก้ไข หากปล่อยไว้ก็จะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เรือหลวงอ่างทอง และ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกบนเรือหลวงอ่างทอง พร้อมกับชมการสาธิตการส่งกำลังบำรุงในทะเล ระวางการบรรทุกของยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การปฏิบัติของชุดโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่และชมการชำระล้างสารพิษของชุด สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ซึ่งการตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการทหารเรือ ในครั้งนี้ มี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาหรเรือ, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมประดับยศ
        การประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนพลาธิการ, โรงเรียนนาวิกเวชกิจ, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ จำนวน ๗๖๔ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๗๓๑ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓๐ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๘ นาย ได้แก่
      - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ธนารัตน์ อยู่สวัสดิ์
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อลงกรณ์ โตรา
         - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า รชต ศรีพุทธา
      - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า อภิวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
      - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า เอกชัย ทายทอง
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า พรเทพ เข็มเพชร
       - โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ภูธเนศ เมืองพรหม
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อานนท์ ปรารถ
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พีรณัฐ แย้มดวง
       - โรงเรียนพลาธิการ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า วัฒนศักดิ์ เวชสถล
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า ภาสกร มั่นหมาย
       - โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า นิพนธ์ นวลสนิท
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า วรพงษ์ แก้วยา
       - โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พูลศักดิ์ กลิ่นบัว
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า คมกฤษ คงแก้ว
       - โรงเรียนดุริยางค์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนดุริยางค์ พัทธพงศ์ ยาสมุด
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนดุริยางค์ นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนดุริยางค์หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
(ที่มา : ยศ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่ บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือสิงคโปร์ส่ง RSS Formidable ร่วมการสวนสนามทางเรือที่จีน


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) กองทัพเรือสิงคโปร์ส่งเรือฟริเกต RSS Formidable ร่วมการฝึกผสมพหุภาคีทางทะเลและสวนสนามทางเรือที่เมืองชิงเต่าของจีน พร้อมด้วยเรือรบจากประเทศต่าง ๆ อีก ๑๗ ลำ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนากองทัพเรือจีนครบรอบ ๖๕ ปี อนึ่ง พลเรือตรี อึ้ง ชีเป็ง ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เยือนจีนเพื่อร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดรายงานตัว ใน ๑๗ มิถุนายน

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและ นักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมประดับยศ
         การประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนพลาธิการ, โรงเรียนนาวิกเวชกิจ, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ จำนวน ๗๖๔ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๗๓๑ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓๐ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๘ นาย ได้แก
       - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ธนารัตน์ อยู่สวัสดิ์
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อลงกรณ์ โตรา
           - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า รชต ศรีพุทธา
่        - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า อภิวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
        - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า เอกชัย ทายทอง
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า พรเทพ เข็มเพชร
      - โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ภูธเนศ เมืองพรหม
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อานนท์ ปรารถ
            - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พีรณัฐ แย้มดวง
      - โรงเรียนพลาธิการ
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า วัฒนศักดิ์ เวชสถล
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า ภาสกร มั่นหมาย
        - โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า นิพนธ์ นวลสนิท
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า วรพงษ์ แก้วยา
      - โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พูลศักดิ์ กลิ่นบัว
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า คมกฤษ คงแก้ว
         - โรงเรียนดุริยางค์
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนดุริยางค์ พัทธพงศ์ ยาสมุด
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนดุริยางค์ นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์
            - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนดุริยางค์หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
(ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๓ อัตรา ภายใน ๓๐ เมษายน นี้

 กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้
        - เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - วิทยาศาสตร์บัณฑิตบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - แพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ, อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : พร.)

กำหนดการซ้อมใหญ่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยาฐานะ ใน ๒ และ ๕ พฤษภาคม นี้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมการซักซ้อมและเข้าร่วมพิธี ฯ ฝึกซ้อมในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารพฤกษชาติ พระทรงชัย สถาบันป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
         สำหรับการแต่งกายวันซักซ้อมที่ ๒ พฤษภาคม แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ พร้อมกระบี่ ถุงมือ โดยแต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว พร้อมกระบี่และถุงมือ และ สำหรับวันพิธีจริงแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ พร้อมกระบี่ ถุงมือ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม

สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกัน อย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ ฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส


กองเรือยุทธการ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กรมสวัสดิการทหารเรือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมี นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บังหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ
        การฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกกำลังพลเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยการฝึกเน้นในเรื่องการคุ้มกันขบวนลำเลียงเรือพระที่นั่ง และการลำเลียงเรือพระที่นั่ง การยิงอาวุธประจำกาย การคุ้มกันขบวนยานยนต์/รถยนต์ธุรการ/การต่อต้านการซุ่มโจมตี การป้องกันที่ตั้ง การปฏิบัติตามลำน้ำ และการวางกำลังในการถวายความปลอดภัย (ที่มา : กร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๒๖ เมษายน นี้


กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิ ชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหล้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๙ พบกับ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

พิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ

 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากร ผู้ปกครอง และสมาชิกค่าย เข้าร่วมพิธี ฯ
         สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จัดในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากกรุงเทพมหานครและสัตหีบ ได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นและรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากห้องเรียนและจากการไปทัศนศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ซึ่งในครั้งนี้มีบุตรของข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

พิธีมอบรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔"


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบรายการ "Hua Hin Regatta 2014" ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย อุปนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการแข่งขันมีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวล ถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์
        สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท "ซูเปอร์มด" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท "โอเค" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้น ในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหาง (ที่มา : ขส.ทร.)

กองทัพเรือร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือเอก สรชา ศรประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศสวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
         และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พลเรือโท ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น จะสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันได้"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

กองเรือดำน้ำ รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร INTERNATIONAL DIESEL SUBMARINE TRAINING (IDST) COURSE ณ มลรัฐ CONNECTICUT ประเทศสหรัฐอเมริกา

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี - นาวาเอก สอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร INTERNATIONAL DIESEL SUBMARINE TRAINING (IDST) COURSE ณ NAVAL SUBMARINE SCHOOL เมือง GROTON มลรัฐ CONNECTICUT ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ทุน ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
        กำหนดรายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น. และสอบวิชาความรู้พื้นฐาน ที่ ห้องบรรยายสรุป ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกยุทธการเรือดำน้ำ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น. ในหัวข้อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือดำน้ำ, อุปกรณ์ในเรือดำน้ำ, การปฏิบัติการเรือดำน้ำ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซนาร์ เสียงใต้น้ำ และการป้องกันความเสียหายในเรือดำน้ำ
        ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และแจ้งรายชื่อพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สมัคร ทั้งหมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ กองเรือยุทธการ ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท นักรบ สร้อยนาค หัวหน้ากำลังพล กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๘๒๐๐ (ที่มา : กร.)

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กำหนดยื่นใบสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ๒ อัตรา ภายใน ๒๕ เมษายน นี้

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่สูงขึ้นสายวิทยาการ กรมสารบรรณทหารเรือ กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ อัตราเรือเอก และ เจ้าหน้าที่ประจำสัมพันธ์ แผนกประชาสนเทศ กองประชาสัมพันธ์
         ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบในอัตราที่เปิดสอบ กรุณาเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมระบุตำแหน่งอัตราที่สมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ ตำราและรายละเอียดวิชา สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ http://www.sctr.navy.mi.th (ที่มา : สลก.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นยศ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการเหล่าทัพอื่น ข้าราชการตำรวจ ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันตำรวจเอก ข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ขึ้นไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้บริหาร และนักธุรกิจภาคเอกชนระดับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ เข้ารับการอบรม นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้งานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง (ที่มา : กพร.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน นี้

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
        หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
          ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือมาเลเซียนำเรือเข้าเยี่ยมประเทศไทย

  กองทัพเรือมาเลเซียขออนุญาตนำเรือ ชื่อ KD MAHAWAGSA เข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจอดเรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี นาวาเอก Roslee bin Mohamad Isa เป็น ผู้บังคับการเรือ ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม THAMAI ASEAN HADR 2014 รวมทั้งเข้ารับการส่งกำลังบำรุงและให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการ ฝึก โดยมี ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเจ้าภาพในการรับรอง
(ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๒๖ เมษายน นี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๙ พบกับ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก นพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความกินดีอยู่ดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการดำเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้า หมายได้อย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอปะทิวในครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำการประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ และมีรายได้น้อย ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเล เอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพประมง จึงดำเนินการพัฒนาอาชีพโดยจัดทำโครงการธนาคารปูไข่ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการทำการประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กอีกด้วย (ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ นำบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดย สำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี จะนำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์
และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทต่าง ๆ โดยมีตำแหน่งอัตราว่างงานจำนวนมาก ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
         ขอเชิญทหารกองประจำการที่จะครบกำหนพดปลดฯ และมีความประสงค์จะหางานทำหลังปลดประจำการแล้ว และข้าราชการที่กำลังหางานทำให้กับบุคคลภายในครอบครัว เข้าร่วมฟังข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คพท.)

แจ้งหน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือสังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือที่จะครบเกษียณอายุราชการ พร้อมทะเบียนบ้าน เพื่อจัดทำบัญชีและดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ สังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือ ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมกำลังพลทหารเรือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิกำลังพล จึงขอแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ ทำหน้าที่ และช่วยราชการ พร้อมทะเบียนบ้าน ส่งถึง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ในกรณีที่ทะเบียนบ้านของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ไม่ได้ระบุวัน เดือนเกิด ขอให้ดำเนินการทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/sctr ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือเอก พิฑูรย์ ศรีโภคา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ หมายเลขโทรสาร ๕๕๒๓๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
         หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
        ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือมาเลเซียจะประจำการ UAV บนเรือ LCS เพียง ๒ ลำ

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากการเปิดเผยของ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิส บิน ฮัจซี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซีย จะประจำการอากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบปีกหมุน บนเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ship - LCS) ได้ไม่ครบจำนวนตามแผน โดยจะประจำการได้เพียง ๒ ลำเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ทั้งนี้ มาเลเซียจะรับมอบเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๐ และจะรับมอบเรืออีก ๕ ลำ ในทุก ๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม


สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำการฝึกยิงปืนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ในการฝึกกองทัพเรือ ๕๗

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำการฝึกยิงปืนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ในการฝึกกองทัพเรือ ๕๗ และการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : กปช.จต.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "เมื่อกองทัพของชาติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คอยปรับปรุงสมรรถภาพให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะมีมาก็ยิ่งทำให้ประชาชาติ มีความวางใจ ทำมาหากินได้ด้วยความสงบสุข หมดความระแวงภัยต่ออิสรภาพและอธิปไตย"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวันกองทัพบก ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ๒ อัตรา

 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่สูงขึ้นสายวิทยาการ กรมสารบรรณทหารเรือ กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ อัตราเรือเอก และ เจ้าหน้าที่ประจำสัมพันธ์ แผนกประชาสนเทศ กองประชาสัมพันธ์
           ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบในอัตราที่เปิดสอบ กรุณาเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมระบุตำแหน่งอัตราที่สมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ ตำราและรายละเอียดวิชา สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ http://www.sctr.navy.mi.th (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม

 สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สภากาชาดไทย โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมี องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็น สิริมงคล และเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์สำหรับไว้บริการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยการร่วมสั่งจองร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐, ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑, ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๐๙ หรือ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๘๐, ๐ ๒๒๕๖ ๔๕๐๕, ๐ ๒๒๕๑ ๗๘๐๔ เว็บไซต์ www.chulalongkornhospital.go.th (ที่มา : สภากาชาดไทย)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๓ อัตรา ภายใน ๓๐ เมษายน นี้


กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้
        - เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - แพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ, อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : พร.)

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔"

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ณ อาคารนาวีภิรมย์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการแข่งขันมีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวล ถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์
         สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท "ซูเปอร์มด" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท "โอเค" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้น ในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" เป็นเวลา ๑ ปี พร้อมจารึกชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา โดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวม ๙ ประเภท จำนวนประมาณ ๑๓๐ ลำ ปัจจุบันมี ๔ ประเภท ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลาม แก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความ เจริญและความสำเร็จของการงาน"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สุวัฒน์ จรูญกลรักษ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สุวัฒน์จรูญกลรักษ์ นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ที่มา : ศปก.ทร.)

พิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ

วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากร ผู้ปกครอง และสมาชิกค่าย เข้าร่วมพิธี ฯ
          สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จัดในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากกรุงเทพมหานครและสัตหีบ ได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นและรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากห้องเรียนและจากการไปทัศนศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ซึ่งในครั้งนี้มีบุตรของข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

เวียดนามจัดตั้งกองกำลังควบคุมการประมง

 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Xinhua รายงานว่า กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามจัดตั้งกองกำลังควบคุมการประมงที่ จังหวัดดานัง โดย นายฮวง จางฮาย รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม แถลงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเพื่อควบคุมและรักษาทรัพยากรทาง ทะเลของเวียดนามให้ยั่งยืน รวมทั้งดูแลชาวประมงเวียดนามและเรือทุกลำในน่านน้ำเวียดนาม ทั้งนี้ กองกำลังดังกล่าวอยู่ภายใต้กรมการป้องกันการประมงในฮานอย มีหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจการณ์ ควบคุม ค้นหา และจัดการการละเมิดกฎหมายเวียดนาม (ที่มา : ขว.ทร.)

การแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗


สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
         การแข่งขันเรือพายซีคายัค นับว่าเป็นกีฬาสากลที่นิยมเล่นกันในทวีปยุโรป มีการแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลก ภายใต้การดูแลของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ สำหรับการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ และการแข่งขันเรือคยัค รายการ The 4th Sea Kayak Asian Cup 2014 ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันเรือพายซีคยัคในระดับชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ประเภท โดยทุกประเภทให้มีเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ ๑ - ๓ ดังนี้
         - ประเภท SufrSki เป็นการแข่งขันในรายการ Asian Cup มีนักกีฬาจากประเทศในทวีปเอเซียและทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๐ ลำ แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง นักกีฬาชายจะแข่งขันที่ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร โดยออกจากอ่าวนาง บริเวณกระบี่รีสอร์ท อ้อมเขาพระนาง เข้าเส้นชัยที่ลานปูดำ
        - ประเภทที่ ๒ ได้แก่ ประเภท Sea Kayak ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐ ลำ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ ทั่วไปชาย ทั่วไปหญิง ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร โดยออกจากสุสานหอยเข้าเส้นชัยที่ลานปูดำเช่นกัน โดยเฉพาะในรุ่นทั่วไปชายและหญิง ผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        - ประเภทที่ ๓ ได้แก่ ประเภทผลัด ๒ คน Sea Kayak ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน ๒๐ ลำ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ เยาวชนชายและเยาวชนหญิง ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ไม้แรกพาย ๑๐ กิโลเมตร ได้สองพาย ๑๒ กิโลเมตร โดยออกจากอ่างนาง บริเวณกระบี่รีสอร์ท อ้อมเขาพระนาง เข้าเส้นชัยที่ลานปูดำ
         - ประเภทที่ ๔ เป็นประเภทท่องเที่ยว ๒ คน หรือ Touring Double Kayak ระยะทาง ๒ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๓ รุ่น ได้แก่ ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม โดยออกจากลานปูดำไปอ้อมทุ่นบริเวณหน้าเขาขนาบน้ำ และกลับมาเข้าเส้นชัยที่ลานปูดำที่เดิม
         การแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ของสมาคม ฯ เข้าร่วมดำเนินการจัดการแข่งขัน รวมทั้งเชิญกรรมการสหพันธ์นานาชาติ มาเป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน และในโอกาสนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้เตรียมการรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยมอบหมายให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามัน (ศรภ.ทร.อม) เข้าร่วมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ที่มา : สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยพื้นที่ภาคใต้

 วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และจังหวัดนราธิวาส เพื่อบำรุงขวัญและรับฟังบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยตรวจแถวกองทหารเกียรติ ให้โอวาท และมอบของขวัญให้แก่กำลังพล ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสตูล (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามารถและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะพยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๑ กันยายน ๒๕๒๖

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

การแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่าง ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดให้มีการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในปีนี้จะทำการแข่งขันที่มีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวล ถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์
         สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท "ซูเปอร์มด" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท "โอเค" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้น ในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" เป็นเวลา ๑ ปี พร้อมจารึกชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา โดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวม ๙ ประเภท จำนวนประมาณ ๑๓๐ ลำ ปัจจุบันมี ๔ ประเภท ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ อาคารนาวีภิรมย์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. และพิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรม รีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ที่มา : ขส.ทร.)

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ปรับลดการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสนามกอล์ฟ

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ปรับลดการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสนามกอล์ฟกลางคืน จากเดิม ๒๐๐ บาท เหลือ ๑๐๐ บาท สำหรับข้าราชการกองทัพเรือที่มาใช้บริการโดยมีเงื่อนไขคือ ในการออกรอบจะต้องใช้เจ้าหน้าที่แบกถุงทุกครั้ง โดยสามารถออกรอบสนามกอล์ฟเวลากลางคืนได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ที่มา : ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา)

โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัย และเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ

 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลสได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัยและยังเหลือห้องชุดบางส่วนขายให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน ๑๔ ยูนิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด จำนวน ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษ เครื่องปรับอากาศ (ที่มา : สค.รน.)

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน และเผยแพร่ให้กำลังพลได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้านการกำลังพล ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีหัวข้อย่อยของการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมา ASEAN ประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.person.navy.mi.th/navyaec (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุ ตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘