วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ในชีวิตของคนเราแต่ละคนต้องผ่านพบเรื่องราวและเหตุการณ์หลากหลายมากมาย        มาตั้งแต่เกิด หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหาที่ต้องนำมาขบคิดหาเหตุผล ความกระจ่างจริง เพื่อยุติแก้ไขประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ ย่อมสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นเป็นความรู้ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักนำมาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้ถูกถ้วนพอเหมาะพอดี ด้วยความเพ่งพินิจโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด”พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯการทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดฝึกอบรมอาชีพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) จัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันละ ๘ หลักสูตรหลักสูตรละ ๑๙๙ บาทสมาชิก ฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ” สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๖ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๒๕๗ และ ๕๓๓

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๖ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงแจ้งมายัง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยการลาดตระเวนร่วมฯ ประกอบด้วย เรือหลวงชลบุรี และอากาศยาน การจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม ระหว่างกอทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ เพื่อประชุมพิจารณาแผนการลาดตระเวนร่วมฯ และแลกเปลี่ยนนายทหารสังเกตการณ์บนอากาศยานของกองทัพเรืออินเดีย (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๔๖๕๗)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง" ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมี       รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุดมเกียรติ นนทแก้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัยด้านความมั่นคง และเป็นผู้ประสานงานและประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในการสนับสนุนทุนการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรบริหารโครงการที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรยายจะเสริมประเด็น "แนวคิดการเสนอขอทุนวิจัยด้านความมั่นคง" ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอทุนวิจัยกับ สกว.ขอเชิญชวนข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง       ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๗๖ (ที่มา :สวพ.ทร.)