วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี ธีระ อุตตรานนท์ ณ วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี ธีระ อุตตรานนท์ นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลา ๔ วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันออกพรรษา ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗


กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลกองทัพเรือแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ ในวันสำคัญต่าง ๆ โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันออกพรรษา จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

ผลการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ได้จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยกองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่าง ๆ เสมอมา ซึ่งการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านมานี้ เป็นครั้งที่ ๔๑ จัดแสดงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นรอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดง ฯ
โดยมีรายได้จากการบริจาคของส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตกุศล รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๑๐,๙๙๕.๖๘ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
          สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๔๒ ในปี ๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดง ฯ กำหนดจัดในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นรอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคงก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมืองตามกฎหมาย แต่กฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะว่าต้องมีความรู้และจะต้องมีความสามารถ ที่จะทำให้ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองได้เท่าที่ได้ทราบแล้ว กฎหมายอาจไม่เป็นสิ่งที่คุ้มครองบุคคลได้ ตรงกันข้ามอาจเป็นเครื่องมือที่กดขี่บุคคล...."
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔