วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวายองค์บิดาของทหารเรือไทย

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่ากุ่ม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของวัด
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการกุศลบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "ผ้าป่าสามัคคี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๗๘๔๘๒ - ๕ จากนั้นสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคส่งทางโทรสารหมายเลข ๗๙๐๖๗ - ๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : สอ.รฝ.)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๒๒

 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (สปท.) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๔๕ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่สอบผ่านภาควิชาการแล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้
        สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (http://www.navy.mi.th/person/personal/index1.php) (ที่มา : กพ.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม นี้

ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร
        หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๑ ๔๕๑ - ๕ ต่อ ๒๒๑๑๕ - ๖ (ที่มา : ทรภ.๒)

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีทัศน์

วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาเอก ภราดร พวงแก้ว รองเลขาธิการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลและรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาไทย อาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทางไกลวิดีทัศน์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยมีศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมวางแผนจัดงาน ฯ ซึ่งการจัดงานสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จะเป็นการจัดงานแบบรวมเขต ระยะเวลาจัดงาน ๓ วัน มีศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ (ที่มา : ยก.ทร.)

สหรัฐฯ เข้าประจำ บ.ลาดตระเวนใหม่ในญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินลาดตระเวน P-8A Posidon จำนวน ๒ เครื่อง ไปประจำการในญี่ปุ่นตามแผนระยะยาว ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่จีนประกาศเขต ADIZ โดยเครื่องบิน P-8A Posidon เดินทางออกจากฐานทัพในเมืองนอร์ฟอล์ค รัฐเวอร์จิเนีย ไปฐานทัพอากาศ คาเนดะของญี่ปุ่น ทั้งนี้ เครื่องบินถูกออกแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการลาดตระเวนระยะไกลของกอง ทัพเรือสหรัฐฯ ในการตรวจจับเรือดำน้ำ (ที่มา : ขว.ทร.)

โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ

 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
         ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

กองทัพเรือ นำคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ นำคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ ซึ่งในครั้งนี้ คณะผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน จะเข้าพบ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
         การที่คณะผู้นำศาสนาและเยาวชนเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ นอกจากจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้นำศาสนา และเยาวชนแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพเรือที่ มีต่อประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ความว่า
         "ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเล็งเห็นและเข้าใจ สถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง ว่า เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งรีบ เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มเม็ด เต็มหน่วย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยทุกคน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุผลใด ๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่า ๆ ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดความเห็นให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง ให้ได้ ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความรู้ ความคิด และความสามารถ ด้วยความจริงใจ ด้วยความเมตตาปรองดอง และความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกัน ผลงานของทุกคนจักได้ประมวลกันขึ้นเป็นประโยชน์สุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดของเรา"