วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจการราชนาวีสโมสร รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร

กิจการราชนาวีสโมสร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนและแบบบุฟเฟ่ต์ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเกียรตินาวี ห้องศรีนาวี และห้องหรรษานาวี โดยรับสมัคร ผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารประเภทโต๊ะจีน จำนวน ๔ ราย และประเภทบุฟเฟ่ต์และค็อกเทล จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครคัดเลือกเป็น ผู้ประกอบการได้มากกว่า ๑ รายการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด ของผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและทีมงานผู้ปรุงอาหาร
         สนใจสามารถซื้อใบสมัครในราคาฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ที่ ฝ่ายการตลาด ชั้น ๒ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๑ และ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ (ที่มา : ราชนาวีสโมสร)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : วพร.ทร.)

กองทัพเรือรัสเซียจะได้รับเรือใหม่ ๔๐ ลำ ในปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ มี รายงานคำกล่าวของ พลเรือตรี Viktor Bursuk รองผู้บัญชาการทหารเรือรัสเซียว่า กองทัพเรือรัสเซียจะได้รับเรือใหม่จำนวน ๔๐ ลำ ในปี ๒๕๕๗ ตามแผนจัดหายุทโธปกรณ์ มูลค่า ๖๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ชั้น Borey ลำที่ ๓ ชื่อ Vladimir Monomakh เรือดำน้ำดีเซล - ไฟฟ้า ชั้น Varshavyanka และเรือค้นหาและกู้ภัย Igor Belousov นอกจากนี้ จะซ่อมบำรุงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ ชื่อ Admiral Nakhimov ซึ่งคาดว่าจะกลับเข้าประจำการได้ในปี ๒๕๖๑ (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ (Ao Dong Tan 1st Half Marathon 20014) ณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
       ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๒๒๗ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

กรมอู่ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ๑๒๔ ปี


วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๕๕ น. พลเรือโท หม่อมหลวง อนุนพนันท์ นวรัตน์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ โดยประกอบพิธีสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร ภายในบริเวณกรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ, ถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ภายในบริเวณกรมอู่ทหารเรือ, พิธีมอบรางวัลให้ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล และพิธีสงฆ์ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในโอกาสนี้ กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๑๓ ทุน และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในเรื่องการเพิ่มสมุทรทานุภาพ หรือการขยายอำนาจทางทะเลของประเทศไทย จึงทรงโปรดกระหม่อมให้สร้างอู่ซ่อม - สร้างเรือขึ้นโดยพัฒนา "อู่ดิน" ซึ่งใช้สร้างและซ่อมเรือสำเภาที่มีอยู่แต่เดิมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้าน ทิศใต้ของวัดระฆังโฆษิตตาราม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจการซ่อมและสร้างเรือรบของทหารเรือ และทรงพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด "อู่เรือหลวง" ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๓๓ นับถึงวันนี้ รวม ได้ ๑๒๔ ปี ปัจจุบันมี พลเรือโท หม่อมหลวง อนุนพนันท์ นวรัตน์ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ (ที่มา : อร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ความว่า
        "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน"