วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนจะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
          ส่วนผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอ ทุนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๕)
          หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา, สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตรที่มีผลคะแนน เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖, สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือทั้งด้านหน้าและหลัง, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน, หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง
          สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ แล้ว
          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕, ๕๓๒๔๓ หรือที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘ หรือ นาวาตรีหญิง ปุณยวีร์ อิสราอมรพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๒๙ ๙๐๔๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และทุนผูกพัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวอาชีพ จากบริษัทชั้นนำมากว่า ๒๐ บริษัท และรับสมัครงาน ณ นันทอุทยานสโมสร


วันนี้ (๖ มีนาคม ๒๕๕๗) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดย สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ๕ นำบริษัทชั้นนำ กว่า ๒๐ บริษัท มาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะครบกำหนดปลดจากกอง ประจำการเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และรวมถึงผลัดที่ ๒/๕๕ ที่มีความสนใจจะสมัครงาน หลังจากปลดประจำการแล้วจะได้มีงานทำ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานโดยตรง
        ขอเชิญชวนข้าราชการที่กำลังจะหางานทำให้กับบุตร หลาน และบุคคลภายในครอบครัว เข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน

 กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการในการกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยการจัดส่งคณะตรวจสอบออกตรวจตาม โครงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ โดยพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถให้สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ สารสนเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านข้อมูล สถิติ และงานทะเบียน ซึ่งได้จัดทำโปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศแล้วจัดส่งผล การตรวจสภาพรถมายังกรมการขนส่งทางบกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Real time
          ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะทำให้การควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถมีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุเกิดจากความชำรุดบกพร่องของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการสถานตรวจสภาพรถอีกทางหนึ่งด้วย
          หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๑๓ หรือแจ้ง Call Center 1584 (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
            - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
           - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน ขนาด ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร หรือขนาด เอ ๔ ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
            สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเปิดรับศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิก ใน ๗ มีนาคม

 สามสมอสมาคม จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย นายกสมาคม สามสมอสมาคมและผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
        สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม
          ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคมและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามสมอสมาคมได้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ที่มา : สามสมอสมาคม)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"
          พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔