วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี ณรงค์ บัวทรัพย์ ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ

 วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญนักเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ ๑๙ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๐๔ และผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี ณรงค์ บัวทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : ศปก.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ภายใน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้แจ้งให้สมาชิกท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาใดก็ได้ของสมาชิกเอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุหมายเลขสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเหตุว่าบัญชีนี้เพื่อโอนเงินปันผลปละเงินเฉลี่ยคืน ส่งไปยังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด โดยตรง หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสารภายใน ๕๕๐๘๘ และ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
(ที่มา : สอ.วด.)

อินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางและ เครื่องบินขับไล่

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่าอินเดียได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล พื้น-สู่-พื้น Agni-III ซึ่งสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ขนาด ๑,๕๐๐ กก. จากฐานปล่อยขีปนาวุธในรัฐโอริสสา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ อินเดียประสบความสำเร็จในการบินทดสอบทางยุทธวิธีของเครื่องบินขับไล่ขนาดเบา รุ่น LCA Tejas ตามโครงการพัฒนา บ.รบ ซึ่งมีกำหนดนำเข้าประจำการได้ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ โครงการขีปนาวุธและการพัฒนา บ.รบ ของอินเดีย เป็นการเสริมสร้างอำนาจต่อรองในภูมิภาคและลดช่องว่างด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ขีปนาวุธกับจีน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของอินเดียในการป้องกันประเทศ
(ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดความแออัดในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่ง สินค้าในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดความแออัดในการเดินทาง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการของ ประชาชนในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๒ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่
           - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
            - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
            - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
            - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
            - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
            - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
            - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
           สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ความว่า
         "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่ บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"