วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นและออสเตรเลียร่วมมือด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีเรือดำน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย (ประชุม ๒+๒) ที่กรุงโตเกียว มีการออกแถลงการณ์ยืนยันความร่วมมือด้านความมั่นคง และยุทโธปกรณ์ รวมถึงการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำระหว่างกัน โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมต่อต้านการใช้กำลังบังคับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน พื้นที่เหนือทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

 ฝ่ายการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภายใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช ๒๕๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
        ๑. กำหนดให้ห้องศูนย์ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เป็นพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด โดยให้เข้มงวดในการอนุญาตผ่านเข้า - ออกเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เท่านั้น
        ๒. ห้ามบันทึกภาพภายใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ โดยเด็ดขาด
        ๓. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการประชุมลับโดยเด็ดขาด
        ๔. ห้ามนายทหารชั้นประทวนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาในห้อง ศูนย์ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยเด็ดขาด โดยให้ฝากไว้กับ เจ้าหน้าที่ กรมสารวัตรทหารเรือ บริเวณทางเข้า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑
        ๕. ให้หน่วยต่าง ๆ กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
         จึงขอแจ้งให้กำลังพลทุกท่านทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ที่มา : ฝขว.ศปก.ทร.)

กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
         พิธีไหว้ครูดุริยางค์ เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
        ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมี พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ฯ และเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการเรียกพล ฯ
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒