วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนทำงานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน" พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ และการสวัสดิการของโรงเรียนนายเรือ ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ หรือร่วมบริจาคโดยแจ้งความจำนง พร้อมชำระเงินค่าสมัคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรปราการ เลขบัญชี ๐๑๓ - ๒ - ๘๔๐๐๙ - ๑ ชื่อบัญชี "กอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๑๓, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๐๕ (ที่มา : รร.นร.)

หอประชุมกองทัพเรือ ขอเชิญล่องเรืออังสนาชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดกิจกรรมล่องเรืออังสนา "Sweet night by Angsana Cruise" ชมบรรยากาศสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาหารค่ำ (บุฟเฟต์) ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. เส้นทางเดินเรือ จากท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ขึ้นเหนือกลับลำบริเวณสะพานพระรามแปดล่องใต้กลับลำบริเวณสะพานภูมิพล ๑ เทียบท่าหอประชุมกองทัพเรือ บัตรราคา ๗๙๙ บาท
         สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หอประชุมกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือที่เว็บไซต์ mk.navyhall@gmail.com ราคาบัตร ๗๙๙ บาท การชำระเงินค่าบัตร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีกิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๒๔๖๓ - ๐ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ไปที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือส่งทางอีเมล์ mk.navyhall@gmail.com (ที่มา : หอประชุมกองทัพเรือ)

รับสมัครข้าราชการเพื่อไปร่วมปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือประจำศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือสิงคโปร์

 กรมยุทธการทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อไปร่วมปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือ ประจำศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Fusion Centre :IFC) กองทัพเรือสิงคโปร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ นาย โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน ชั้นยศเรือเอก - นาวาโท ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคุณลักษณะ ประสบการณ์ ความชำนาญต่าง ๆ ได้แก่ 
         - ด้านประสบการณ์ เป็นผู้เคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หรือเคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายข่าวและฝ่ายยุทธการในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ อย่างน้อย ๑ ปี 
        - ด้านองค์ความรู้ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด การปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การก่อการร้ายทางทะเล โครงสร้างและการจัดองค์การระหว่างประเทศทางทะเล การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางทะเล ท่าเรือ ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี รวมถึงนโยบายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
        - ด้านทักษะ เป็นผู้มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ และบริหารเหตุการณ์วิกฤติ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
         ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง จะต้องไปช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
         ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติการรับราชการที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยต้นสังกัดส่งให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๘๘๓ (ที่มา : ยก.ทร.)

กลาโหมบรูไนจัดสัมมนาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทะเล

 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กลาโหมบรูไนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งสายด่วนภายในภูมิภาค ASEAN และนอกภูมิภาคเป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ตามความริเริ่มที่มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด ASEAN ครั้งที่ ๒๒ เมื่อเมษายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกASEAN ทั้งหมด ๔๖ คน ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ASEAN จะดำเนินการในขอบข่ายของการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ASEAN (ADMM) (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน โดยได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยจัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบคือ
          - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง รวบรวมเนื้อหาพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณ ในหลากหลายแง่มุม รวมถึงพระรูปและเกร็ดพระประวัติต่าง ๆ ที่ไม่เคยตีพิมพ์และเปิดเผยที่ไหนมาก่อน รูปเล่มสวยงาม ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม จัดพิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ที่สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี ปลุกเสก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
           - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน เป็นหนังสือสรุปย่อพระประวัติที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ขนาดรูปเล่ม ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร (เอ ๔) ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
            ขอเชิญผู้ที่สนใจหนังสือพระประวัติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอบถามรายละเอียดการสั่งจองได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนน ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)
 

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง สามัคคีคือพลัง

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "สามัคคีคือพลัง" เป็นคุณธรรมที่หมายถึงความพร้อมเพรียงกัน การร่วมมือร่วมใจกัน
         ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องแคว้นวัชชีเมืองไพสาลี ซึ่งมีเจ้าลิจฉวีปกครองว่าเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แม้จะมีเมืองอื่นยกทัพมาตีหลายครั้ง ก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าลิจฉวีได้เลย เพราะเหตุที่เจ้าลิจฉวีมีระบบการปกครองที่เรียกว่า สามัคคีธรรม จึงทำให้เมืองไพสาลีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบเนื่องเรื่อยมา ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ส่งวัสสการพราหมณ์เข้าไปยุยงให้พวกเจ้าลิจฉวีเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจนแตกความสามัคคี ทำให้สามารถตีเมืองไพสาลีแตกได้โดยง่าย เพราะไม่มีเจ้าลิจฉวีแม้แต่องค์เดียวที่ออกมาสู้รบปกป้องเมือง เป็นเหตุให้เสียอิสรภาพในที่สุด
          เป็นที่ทราบกันดีว่าความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน การร่วมมือร่วมใจกันกระทำกิจที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้แล้วเสร็จ แต่ถ้าเป็นการร่วมมือกันกระทำกิจที่เป็นเรื่องความเสียหายมักเรียกว่า การสุมหัว เช่น สุมหัวกันกินเหล้า สุมหัวกันปล้น เป็นต้น สังคมใดมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน สังคมนั้นย่อมบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขร่มเย็นดังเช่นสังคมของเจ้าลิจฉวี เป็นต้น
          หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีก็คือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งแปลว่า หลักปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม ๗ ประการ กล่าวคือ
            ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพื่อกระทำกิจการงานของส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
            ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่ควรกระทำ
             ๓. ไม่กระทำในสิ่งที่ผู้นำไม่ได้สั่ง ไม่ละเลยในสิ่งที่ผู้นำให้กระทำ ตระหนักในคำสั่งอยู่เสมอ
             ๔. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
             ๕. ไม่ข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่ทำอะไรตามใจอยากของตนเอง
              ๖. ยินดีภูมิใจในสิทธิของตนด้วยความสันโดษ ไม่ละเมิดสิทธิความเชื่อของผู้อื่น
              ๗. ยกย่องและสนับสนุนให้คนดีมีความสามารถได้ปกครองบ้านเมือง
           อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะโดยส่วนรวม และเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมโดยแท้ เพราะเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่คณะตามพุทธศาสนสุภาษิตว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ นำสุขมาให้ นั่นเอง
(ที่มา : ยศ.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)