วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๕ อัตรา และสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรือโครงการ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรม และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย อาทิ สด.๘ , สด.๔๓
         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือให้ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชุมคณะ รัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในกิจการประมงอยู่
        สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง เพราะเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่สะท้อนมายังภาครัฐ ขณะเดียวกันยังมีเรือบางส่วนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากออกเรือเป็นเวลานานแล้วมาจดทะเบียนไม่ทัน จึงได้กำหนดให้เปิดจดทะเบียนเพิ่มสัปดาห์ละ ๑ วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดำเนินการได้
         ขณะที่ความคืบหน้าการให้การดูแลแรงงานต่างด้าว ตามระบบประกันสังคมนั้น ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติตั้งคณะกรรมการยกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ โดยเป็นไปในรูปแบบของไตรภาคี ในการร่วมกันออกกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
         ทั้งนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไทยถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็งอีกด้วย (ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ฟิลิปปินส์เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ประจำการฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์
เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ ไปประจำการที่ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก ทางฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทะเลจีนใต้ โดยจะเริ่มใช้ฐานทัพดังกล่าวในต้นปี ๒๕๕๙ อนึ่ง ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเป็นฐานประจำการเรือรบ ของสหรัฐ ฯ ระหว่างการฝึกร่วมกับฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ การเข้าไปใช้ฐานทัพเรือดังกล่าวนับเป็นมาตรการล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ใช้เพื่อ ตอบโต้การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)