วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญส่งบุตรหลาน อายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗

กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร
       การประกวดสุขภาพเด็กในปีนี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง๕ ปี กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยผู้ปกครองต้องนำใบสมัครพร้อมสูจิบัตร และสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็ก (โดยไม่ต้องนำเด็กมา) มายื่นที่ตึก สก.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาลมาร่วมตัดสินให้คะแนนกับผู้เข้าประกวด รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและตอบข้อซักถามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
        ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๗ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ (ที่มา : สภากาชาดไทย)

พิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้ กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         การอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เรียนรู้ และทำความคุ้นเคยการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลของศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการปฏิบัติงานตาม บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างผู้แทนหน่วยงาน หลัก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ผู้แทนจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต๑ และผู้แทนจากหน่วยงานร่วม ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรืออินเดียและญี่ปุ่นฝึกในอ่าวเบงกอล

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพเรืออินเดียและกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น จัดการฝึกผสมในอ่าวเบงกอล ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีการฝึกต่อต้านโจรสลัด การค้นหาและทำลายเรือดำน้ำ นับเป็นการฝึกผสมครั้งที่ ๒ ตามยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีการฝึกร่วมกันครั้งแรกในน่านน้ำญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ในปลายเดือนมกราคม๒๕๕๗ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะเยือนอินเดียและเข้าร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามในโอกาสวันชาติอินเดียเป็นครั้ง แรก (ที่มา : ขว.ทร.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
         กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเชิดชูและเป็นการระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือไทย ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการป้องกันประเทศ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นสองภาค ได้แก่ ภาคทะเลจะเป็นส่วนของกองทัพเรือรับผิดชอบในการดำเนินการ ในการจัดเรือสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ ที่บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยดำเนินการจัดเรือรบจำนวน ๔ ลำ ให้การสนับสนุน ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และ เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๖ มากระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๑๔๐๐
ส่วนภาคบนบกจะเป็นการจัดงานสมโภชน์โดยร่วมมือกับ จังหวัดตราด ในการจัดงานดังกล่าวบริเวณอนุสรณ์สถานฯ ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการ การจัด วงหัสดนตรีวงใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ มาจอดเรือประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ทรภ.๑)

โรงเรียนนายเรือ กำหนดซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

โรงเรียนนายเรือ กำหนดการซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
        จึงขอแจ้งให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมพิธี ฯ เข้าร่วมซักซ้อม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : รร.นร.)

พิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้ กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         การอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เรียนรู้ และทำความคุ้นเคยการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลของศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการปฏิบัติงานตาม บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างผู้แทนหน่วยงาน หลัก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ผู้แทนจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต๑ และผู้แทนจากหน่วยงานร่วม ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ที่มา : ยก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัยพระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
        "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตน เท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียน ผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้ายอาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้"