วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๕๓๖ กำหนดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน นี้ สามารถดูหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (ที่มา : กพ.ทร.)

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ใน ๗ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, วันที่ ๘ เมษายน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม และวันที่ ๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : วพร.ทร.)

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันมวยการกุศล "THAI FIGHT จักรีนฤเบศร" เพื่อหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จัดการแข่งขันมวยการกุศล "THAI FIGHT จักรีนฤเบศร" ณ บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวลไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกและหารายได้เข้า "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"้
        ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันมวยการกุศล "THAI FIGHT จักรีนฤเบศร" ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือประสงค์ร่วมบริจาคเงินเพื่อกุศล สามารถบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองงทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี Thai Fight จักรีนฤเบศร เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒๑๗๐๘๗-๒ และให้สำเนาใบโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และธนาณัติสั่งจ่าย กรมการเงินทหารเรือ ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.๑๑๑ ณ ท่าเรือแหลมเทียน

วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.๑๑๑ ตามโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ณ ท่าเรือหมายเลข ๕ (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานกรรมการร่วมกองทัพเรือ-บริษัทมาร์ซัน จำกัด และรองเสนาธิการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทมาร์ซัน จำกัด ให้การต้อนรับ
         พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๑ ประกอบด้วย ในช่วงเช้าประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และพิธีสงฆ์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับมอบเรือ ฯ มี ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด กล่าวรายงานมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๑ และผู้บัญชาการทหารเรือมอบเอกสารการส่งมอบเรือ ฯ ให้แก่ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อส่งมอบเรือให้ พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ต่อไป
         กองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จำนวน ๓ ลำ พร้อมระบบสื่อสาร อาวุธ ระบบอื่น ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเล อันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ออกแบบและต่อเรือ ซึ่งเรือทั้ง ๓ ลำ ตั้งชื่อว่า "เรือ ต.๑๑๑", "เรือ ต.๑๑๒" และ "เรือ ต.๑๑๓"
           ลักษณะของเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือมีความยาวตลอดลำ ๓๖ เมตร, ความกว้างกลางลำ ๗.๖๐ เมตร, ความลึกกลางน้ำ (Molded Depth) ๓.๖๐ เมตร, เรือกินน้ำลึกเต็มที่ไม่เกิน (Molded Draught) ๑.๗๐ เมตร, ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ลิตร, ความจุถังน้ำจืด ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลิตร, มีถังน้ำจืดสำรองความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร และมีระวางขับน้ำเต็มที่ ประมาณ ๑๕๐ ตัน
          ขีดความสามารถทั่วไปของเรือดังกล่าวมีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่ต่ำกว่า ๒๗ นอต, ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ ๑๕ นอต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ไมล์ทะเล, สามารถปฏิบัติการในสภาวะทะเลได้ถึง Sea State 5 (ความสูงคลื่น ๒.๕ - ๔ เมตร), สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน, ปฏิบัติการทางเรือได้อย่างต่อเนื่องในทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และสามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ ได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ นอกจากนี้ สามารถ หยุดยั้ง ขัดขวาง เรือผิวน้ำ และป้องกันตนเองจากข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ, ตรวจสอบเรือต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมและคุ้มครองเรือประมงและทรัพยากรธรรมชาติ, เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
           เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ นอกจากจะมีขีดความสามารถทั่วไปแล้ว ยังมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการขนส่งทางธุรการชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสความเร็วสูง (RIB) อย่างน้อย ๑ ชุด ปฏิบัติการพิเศษ, ลำเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ลำเลียงอุปกรณ์ปรับความดันบรรยากาศของกองทัพเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับกองเรือในทะเลตามขีดความสามารถของเรือ และสามารถบรรทุกและรองรับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ พร้อมกับบรรทุกถังน้ำมันแบบยางขนาด ๕๐๐ แกลลอน จำนวน ๑ ถัง (ที่มา : สยป.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สสอท.รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบ ๒/๒๕๕๗

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน (สอ.นย.) แจ้งว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบ ๒/๒๕๕๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี (เกิดปี ๒๔๙๗ เป็นต้นไป) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๐ บาท ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
         คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
          สมาชิก สอ.นย.ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ สอ.นย. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘ ๗๒๓ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๑ (ที่มา : สอ.นย.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว


ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
          หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
         ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
         ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการบรรยาย "กระบวนการ การประเมินความพึงพอใจ และการจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ"

 กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดการบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการ การประเมินความพึงพอใจ และการจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ" ณ ห้องกรุงเทพ ๑ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของหน่วยมีความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพ เรือ ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้กำหนดให้มีนายทหารประสานงานเครือข่ายชุมชนของหน่วยและนายทหารสัญญาบัตร ที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๐๙๕ (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ถึง ๑ เมษายน นี้

 กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานตัดผม, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ รวมจำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง ช่างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์, เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น, เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเลี่ยนชื่อ - นามสกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ กำหนดยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓ (ที่มา : พธ.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ ๑ - ๑๑ เมษายน นี้


กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
           ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑๗ - ๒๕ เมษายน นี้

 กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้น ไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้น เป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

สหรัฐฯ-เกาหลีใต้-ออสเตรเลียจะฝึกยกพลขึ้นบก

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ร่วมฝึกผสมยกพลขึ้นบก ซังยอง บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในปฏิบัติการระหว่างกองทัพ โดยมีเรือสะเทินน้ำสะเทินบกจากเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ๑๒ ลำ นาวิกโยธิน และ กองทัพเรือสหรัฐฯ ๙,๕๐๐ นาย นาวิกโยธินและกองทัพเรือเกาหลีใต้ ๔,๕๐๐ นาย ยุทโธปกรณ์และกำลังพลจากออสเตรเลียอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วม อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เกาหลีเหนือยิงอาวุธนำวิถี ๒๕ ลูก ไปยังทะเลญี่ปุ่นเพื่อประท้วงการฝึกระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ (ที่มา : ขว.ทร.)

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดสร้างเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขง จัดสร้างเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีไว้สักการะ และหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์หน่วยเรือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจในชาติและระลึกถึงวีรกรรมของบรรพ ชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดยจะมีพิธี ปลุกเสกในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (วันเสาร์ ๕) ที่บริเวณกลางแม่น้ำโขง หน้าลานพนมนาคา จังหวัดนครพนม และในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (วันอาภากร) ที่บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้า กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จากเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดภาคอีสาน
          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเหรียญที่ระลึกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ นาวาเอก ยุทธพล สิงห์สถิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๑๑ ๒๐๕ ต่อ ๓๑๒๔๐ และ ๐๘๑ ๘๑๒ ๓๓๖๘ หรือ นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๑๑ ๒๐๕ ต่อ ๓๑๒๒๐ และ ๐๘๖ ๓๖๓ ๑๕๒๖ หรือ นาวาโท วัชรา โสธรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๑๑ ๒๐๕ ต่อ ๓๑๒๔๑ - ๔๒ และ ๐๘๖ ๓๑๘ ๔๕๙๒ และโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๔๐๘ - ๐ - ๗๗๓๐๕ - ๖ ชื่อบัญชี "สร้างอนุสรณ์สถานีวีรชนและพิพิธภัณฑ์ นรข." กำหนดรับเหรียญที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
(ที่มา : นรข.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "สองคนยลตามช่อง"

 กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "สองคนยลตามช่อง"
        นักสอนศาสนาท่านหนึ่งเขียนไว้ว่า "สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย" เพื่อจะไขปริศนาธรรมดังกล่าว โบราณาจารย์ท่านได้แนะนำสั่งสอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์เลือกมองสิ่งต่าง ๆ เฉพาะแต่ในแง่ที่เป็นประโยชน์ หรือพินิจพิจารณาปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาให้เป็นปัญญาและปรับเปลี่ยน วิกฤตให้เป็นโอกาส โดยยกตัวอย่างบุคคล ๒ คน ที่ประสบปัญหาเหมือนกัน แต่มีวิธีคิดและมุมมองในการแก้ปัญหาต่างกันดังนี้
         ตัวอย่างที่ ๑ มีแก้ว ๑ ใบ มีน้ำเหลืออยู่ในแก้วครึ่งหนึ่ง คนที่ต้องการดื่มน้ำคนแรกมองเห็นแต่ในแง่ลบด้วยความโลภว่า มีน้ำเหลืออยู่แค่ครึ่งแก้ว คงไม่พอสำหรับดื่มดับกระหาย แต่อีกคนหนึ่งกลับมองแต่ในแง่บวกด้วยความมักน้อยสันโดษว่า มีน้ำเหลืออยู่ตั้งครึ่งแก้ว น่าจะเพียงพอสำหรับดื่มดับกระหายได้
          ตัวอย่างที่ ๒ ในใบจ่ายเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ ๒ นาย แจ้งยอดเงินรายได้รวมจำนวน ๓ แสนบาท และเงินภาษีรวมหักถึงเดือนปัจจุบัน จำนวน ๘ พันบาท เท่ากัน ข้าราชการคนแรกมองเห็นแต่ในแง่เสียด้วยความเห็นแก่ตัวว่า ถูกหักภาษีรวมเป็นเงินถึง ๘ พันบาท แต่ข้าราชการอีกคนหนึ่งกลับมองแต่ในแง่ดีอย่างภูมิอกภูมิใจว่า แค่เดือนปัจจุบันนี้ เรามีเงินรายได้รวมถึง ๓ แสนบาท
         ตัวอย่างที่ ๓ พนักงานขายจาก ๒ บริษัท ได้ถูกส่งไปเปิดตลาดรองเท้าที่ประเทศแอฟริกา พร้อม ๆ กัน คนแรกเห็นคนพื้นเมืองแอฟริกาไม่ใส่รองเท้าเลยแม้แต่คนเดียว จึงรีบโทรศัพท์รายงานบริษัทด้วยน้ำเสียงท้อแท้สิ้นหวังว่า "อย่าส่งรองเท้ามาขายที่นี่ เพราะคนแอฟริกาไม่นิยมใส่รองเท้า" แต่อีกคนหนึ่งกลับรีบโทรศัพท์รายงานษริษัทอย่างดีใจเปี่ยมด้วยความหวังว่า "ให้รีบส่งรองเท้ามาทันที เพราะคนที่แอฟริกานี้ไม่มีรองเท้าใส่"
         จากเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นสัจธรรมชีวิตว่า ทุกคนมีปัญหาและในทุกปัญหา ถ้าหากใช้ปัญญาก็มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงว่า "คนโง่เขามักมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส แต่คนฉลาดมักมองเห็นโอกาสในทุกปัญหา" เท่านั้น
(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๕ ในรายการฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๕ โดยทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับสโมสรตราด เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.๑๑๑ ณ ท่าเรือแหลมเทียน

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.๑๑๑ ตามโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ณ ท่าเรือหมายเลข ๕ (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานกรรมการร่วมกองทัพเรือ-บริษัทมาร์ซัน จำกัด และรองเสนาธิการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทมาร์ซัน จำกัด ให้การต้อนรับ
         พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๑ ประกอบด้วย ในช่วงเช้าประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และพิธีสงฆ์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับมอบเรือ ฯ มี ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด กล่าวรายงานมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๑ และผู้บัญชาการทหารเรือมอบเอกสารการส่งมอบเรือ ฯ ให้แก่ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อส่งมอบเรือให้ พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ต่อไป กองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จำนวน ๓ ลำ พร้อมระบบสื่อสาร อาวุธ ระบบอื่น ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเล อันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ออกแบบและต่อเรือ ซึ่งเรือทั้ง ๓ ลำ ตั้งชื่อว่า "เรือ ต.๑๑๑", "เรือ ต.๑๑๒" และ "เรือ ต.๑๑๓"        
        ลักษณะของเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือมีความยาวตลอดลำ ๓๖ เมตร, ความกว้างกลางลำ ๗.๖๐ เมตร, ความลึกกลางน้ำ (Molded Depth) ๓.๖๐ เมตร, เรือกินน้ำลึกเต็มที่ไม่เกิน (Molded Draught) ๑.๗๐ เมตร, ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ลิตร, ความจุถังน้ำจืด ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลิตร, มีถังน้ำจืดสำรองความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร และมีระวางขับน้ำเต็มที่ ประมาณ ๑๕๐ ตัน
        ขีดความสามารถทั่วไปของเรือดังกล่าวมีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่ต่ำกว่า ๒๗ นอต, ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ ๑๕ นอต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ไมล์ทะเล, สามารถปฏิบัติการในสภาวะทะเลได้ถึง Sea State 5 (ความสูงคลื่น ๒.๕ - ๔ เมตร), สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน, ปฏิบัติการทางเรือได้อย่างต่อเนื่องในทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และสามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ ได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ นอกจากนี้ สามารถ หยุดยั้ง ขัดขวาง เรือผิวน้ำ และป้องกันตนเองจากข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ, ตรวจสอบเรือต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมและคุ้มครองเรือประมงและทรัพยากรธรรมชาติ, เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
         เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ นอกจากจะมีขีดความสามารถทั่วไปแล้ว ยังมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการขนส่งทางธุรการชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสความเร็วสูง (RIB) อย่างน้อย ๑ ชุด ปฏิบัติการพิเศษ, ลำเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ลำเลียงอุปกรณ์ปรับความดันบรรยากาศของกองทัพเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับกองเรือในทะเลตามขีดความสามารถของเรือ และสามารถบรรทุกและรองรับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ พร้อมกับบรรทุกถังน้ำมันแบบยางขนาด ๕๐๐ แกลลอน จำนวน ๑ ถัง (ที่มา : สยป.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่ได้เลื่อนยศขึ้นมาตามลำดับนั้น ก็นับว่าต้องถือเป็นเกรียติแก่ตัว แต่ก็ต้องนึกถึงว่าเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าผู้ที่มียศสูงขึ้นไป มีผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือมีผู้ที่มียศต่ำกว่ามากขึ้น ฉะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องตั้งตัวให้ดีว่าความรับผิดชอบยิ่งขึ้นนั้น จะต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรงยิ่งขึ้น เวลาพูดถึงความรับผิดชอบอะไรสำคัญที่สุด สำหรับทหารก็จะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและในความผาสุขของประเทศชาติ ซึ่งจะปฏิบัติได้ก็ด้วยความมีหลักวิชา ด้วยความมีความกล้าหาญ ด้วยความมีความซื่อสัตย์สุจริต และสำคัญมากก็คือ ด้วยความมีความสามัคคีปรองดองระหว่างกัน"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
        หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
         ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

ที่ปรึกษากองทัพเรือ เยี่ยมทหารป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ ที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญรับฟังการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเรื่อง "โครงการจำนำข้าวกับเกษตรกร : กรณีศึกษา นโยบาย ปัญหาอุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข"

 สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง "โครงการจำนำข้าวกับเกษตรกร : กรณีศึกษา นโยบาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข" ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๑๑ หรือที่อีเมล์ suwannabut_bow@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : เนติบัณฑิตยสภา)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ศีลแปดสำหรับทหาร"


กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ศีลแปดสำหรับทหาร"
         พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ทรงนิพนธ์บทเพลง เพลงหนึ่งที่ไม่ค่อยจะได้ยินกันบ่อยนัก บทเพลงนั้น คือ ศีลแปดสำหรับทหาร ซึ่งมีเนื้อหาสาระแฝงไว้ด้วยหลักคำสอนทางศาสนาที่ทหารเรือควรจะได้ประพฤติ ปฏิบัติที่สำคัญ ๘ ประการ ได้แก่
        ๑. มีความกล้าหาญ คือ กล้าหาญในทางที่ชอบ ในทางที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ไม่ก่อให้เกิดความความเดือดร้อนแก่ใคร ๆ
        ๒. มีความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำ แม้จะเป็นสิ่งผิดก็ไม่พยายามปัดหรือโยนความผิดนั้นให้ผู้อื่น
        ๓. ไม่ละโมบ คือ ไม่โลภจนต้องทำผิดกฎหมายหรือทำการทุจริตคอร์รัปชัน
        ๔. มีความกตัญญู คือ รู้คุณของผู้ที่มีคุณต่อตนและหาทางตอบแทนเมื่อมีโอกาส
        ๕. มีความอดทน คือ อดทนอดกลั้นต่อความลำบากตรากตรำ อดทนต่อความเจ็บป่วย อดทนต่อความเจ็บใจ และอดทนต่ออำนาจกิเลสของตนเอง
        ๖. มีความสุภาพอ่อนโยน คือ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่แข็งกระด้างอวดดี
        ๗. ไม่ละเมิดในทรัพย์สินและลูกเมียของคนอื่น ได้แก่ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้และไม่ประพฤติผิดลูกเมียของใคร ๆ
        ๘. มีเมตตา คือ จิตใจรักใคร่ปรารถนาดีต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่คิดริษยาอาฆาตมุ่งร้ายใคร
        บทเพลง "ศีลแปดสำหรับทหาร" ดังกล่าว หากใครสามารถน้อมนำเนื้อหาสาระในเนื้อเพลงที่ทรงนิพนธ์ไว้ไปประพฤติปฏิบัติได้ ก็เชื่อว่าจะมิใช่เป็นเพียงแค่เพลงที่ขับกล่อมเพื่อความเพลิดเพลินใจเท่านั้น แต่จะเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้ทหารทุกคนเป็นทหารที่มีทั้งคุณภาพและจริยธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจของ "ขีดสมรรถนะหลักของข้าราชการกองทัพเรือ" และ "ค่านิยมของกองทัพเรือ" อย่างแท้จริง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ เชิญชวนตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗

 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อบริการให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
         ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความยุติธรรม เที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความพร้อมทั้งในความคิดและการกระทำ อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความมีปัญญาคือ มีความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่และความเพ่งพินิจ ไม่ประกอบกิจการงานด้วยความประมาทหละหลวม มีทิฎฐิ และอคติ และอีกประการสำคัญจะต้องอาศัยความเสร็จสมบูรณ์พอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน ทั้งปวง"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

๑ เมษายน วันจัดตั้งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ มีภารกิจในการทำลายข้าศึก เข้ายึด และควบคุมพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ กองพลนาวิกโยธิน มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๒ หน่วย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๑ , กรมทหารราบที่ ๒, กรมทหารราบที่ ๓, กรมทหารปืนใหญ่, กรมสนับสนุน, กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก, กองพันลาดตระเวน, กองพันทหารสื่อสาร, กองพันรถถัง, กองพันทหารช่าง และกองร้อยสารวัตรทหารเรือ
          กองพลนาวิกโยธินกับบทบาทในการป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการจัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ เช่น การป้องกันอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ด้านภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด, การจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกำลังพลปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๒ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ รวมทั้งจัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพ ในติมอร์ตะวันออก จนได้รับการยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กับวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่เป็นบทบาทนำทางทหารในภูมิภาค และการจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติภารกิจในกองร้อยรักษาความสงบ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
          จากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้กำลังพลในสังกัดกองพลนาวิกโยธินได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นเกียรติและประวัติแก่ตนเองและครอบครัวที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตในการปกป้องมาตุภมิเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย ถือได้ว่า เป็นการเสียสละที่สูงยิ่ง สมควรได้รับการสรรเสริญและยกย่องเป็นตัวอย่างแก่ทหารนาวิกโยธินรุ่นหลังจน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้กองพลนาวิกโยธินต้องมีการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะด้านองค์บุคคลนั้นต้องทำการฝึกทบทวนกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนอย่างแท้จริง ปัจจุบันกำลังพลกองพลนาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนเพื่อปกป้อง และรักษาอธิไตยของชาติอย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถของกองพลนาวิก โยธินที่กระทำได้
          นอกจากภารกิจในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติแล้ว ในยามสงบไม่มีศึกสงคราม กองพลนาวิกโยธินยังมีบทบาทด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และพัฒนาประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติอันดีของประชาชนต่อทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือตลอดมา รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนราธิวาส
         ดังนั้น กองพลนาวิกโยธินซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใหน พื้นที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยและตอบสนองต่อภารกิจที่ได้ รับจากหน่วยเหนือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ตามวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่ว่า เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ปัจจุบันกองพลนาวิกโยธิน ภายใต้การนำของ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่านที่ ๑๖ (ที่มา : พล.นย.)

กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ไปเข้าร่วม CTF - 151

 เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กลาโหมสิงคโปร์ แถลงว่า กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ประกอบด้วย เรือฟริเกต RSS Tenacious และเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70B Seahawk ไปเข้าร่วมกองกำลังผสมเฉพาะกิจ ๑๕๑ (Combined Task Force 151 - - CTF 151) เพื่อปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน เป็นเวลา ๓ เดือน อนึ่ง กองทัพสิงคโปร์ส่งเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ และเฮคอปเตอร์ Super Pume จำนวน ๒ เครื่อง เข้าร่วม CTF 151 เมื่อปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ส่วนเมื่อปี ๒๕๕๕ ส่งเรือฟริเกต ชั้น Formidable และเครื่องบิน Fokker - 50 เข้าร่วม CTF - 151 (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา"

 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดทำ "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยจะมีพิธีปลงผมนาค ในวันที่ ๒ เมษายน เวลา ๐๘.๑๙ น. และพิธีบรรพชา เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือจะร่วมบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรพชา ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๖,๐๐๐ บาท สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๙ - ๒ - ๓๓๘๑๕ - ๓ ชื่อบัญชี "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ" (ที่มา : รร.ตท.สปท.)

ขอเชิญร่วมออกซุ้มอาหารในกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔

 กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน จัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่สัตหีบ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้และประสบการณ์ ให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้าง โดยจะนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิกรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพฯ และลพบุรี เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กระยอง และนักเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นประชากร ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อขยายผลในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการจัดออกซุ้มอาหารในราคาซุ้มละ ๕,๐๐๐ บาท
           ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคออกซุ้มอาหาร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินการกุศล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" เลขที่บัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๙๐๒๔๐ - ๑ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๘ ๓๓๔๒๗๕ และโทรสารหมายเลขภายใน ๖๑๐๕๕ (ที่มา : นย.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
          สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขนาดนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก ดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง"
           พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ไปเข้าร่วม CTF - 151


เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กลาโหมสิงคโปร์ แถลงว่า กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ประกอบด้วย เรือฟริเกต RSS Tenacious และเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70B Seahawk ไปเข้าร่วมกองกำลังผสมเฉพาะกิจ ๑๕๑ (Combined Task Force 151 - - CTF 151) เพื่อปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน เป็นเวลา ๓ เดือน อนึ่ง กองทัพสิงคโปร์ส่งเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ และเฮคอปเตอร์ Super Pume จำนวน ๒ เครื่อง เข้าร่วม CTF 151 เมื่อปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ส่วนเมื่อปี ๒๕๕๕ ส่งเรือฟริเกต ชั้น Formidable และเครื่องบิน Fokker - 50 เข้าร่วม CTF - 151 (ที่มา : ขว.ทร.)

๑ เมษายน วันจัดตั้งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ มีภารกิจในการทำลายข้าศึก เข้ายึด และควบคุมพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ กองพลนาวิกโยธิน มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๒ หน่วย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๑ , กรมทหารราบที่ ๒, กรมทหารราบที่ ๓, กรมทหารปืนใหญ่, กรมสนับสนุน, กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก, กองพันลาดตระเวน, กองพันทหารสื่อสาร, กองพันรถถัง, กองพันทหารช่าง และกองร้อยสารวัตรทหารเรือ
          กองพลนาวิกโยธินกับบทบาทในการป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการจัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ เช่น การป้องกันอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ด้านภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด, การจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกำลังพลปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๒ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ รวมทั้งจัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพ ในติมอร์ตะวันออก จนได้รับการยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กับวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่เป็นบทบาทนำทางทหารในภูมิภาค และการจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติภารกิจในกองร้อยรักษาความสงบ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
          จากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้กำลังพลในสังกัดกองพลนาวิกโยธินได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นเกียรติและประวัติแก่ตนเองและครอบครัวที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตในการปกป้องมาตุภมิเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย ถือได้ว่า เป็นการเสียสละที่สูงยิ่ง สมควรได้รับการสรรเสริญและยกย่องเป็นตัวอย่างแก่ทหารนาวิกโยธินรุ่นหลังจน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้กองพลนาวิกโยธินต้องมีการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะด้านองค์บุคคลนั้นต้องทำการฝึกทบทวนกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนอย่างแท้จริง ปัจจุบันกำลังพลกองพลนาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนเพื่อปกป้อง และรักษาอธิไตยของชาติอย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถของกองพลนาวิก โยธินที่กระทำได้
          นอกจากภารกิจในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติแล้ว ในยามสงบไม่มีศึกสงคราม กองพลนาวิกโยธินยังมีบทบาทด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และพัฒนาประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติอันดีของประชาชนต่อทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือตลอดมา รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนราธิวาส
         ดังนั้น กองพลนาวิกโยธินซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใหน พื้นที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยและตอบสนองต่อภารกิจที่ได้ รับจากหน่วยเหนือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ตามวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่ว่า เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ปัจจุบันกองพลนาวิกโยธิน ภายใต้การนำของ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่านที่ ๑๖ (ที่มา : พล.นย.)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา"

 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดทำ "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยจะมีพิธีปลงผมนาค ในวันที่ ๒ เมษายน เวลา ๐๘.๑๙ น. และพิธีบรรพชา เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือจะร่วมบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรพชา ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๖,๐๐๐ บาท สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๙ - ๒ - ๓๓๘๑๕ - ๓ ชื่อบัญชี "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ" (ที่มา : รร.ตท.สปท.)

ขอเชิญร่วมออกซุ้มอาหารในกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔

 กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน จัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่สัตหีบ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้และประสบการณ์ ให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้าง โดยจะนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิกรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพฯ และลพบุรี เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กระยอง และนักเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นประชากร ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อขยายผลในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการจัดออกซุ้มอาหารในราคาซุ้มละ ๕,๐๐๐ บาท
           ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคออกซุ้มอาหาร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินการกุศล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" เลขที่บัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๙๐๒๔๐ - ๑ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๘ ๓๓๔๒๗๕ และโทรสารหมายเลขภายใน ๖๑๐๕๕ (ที่มา : นย.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
          สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขนาดนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก ดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง"
           พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน จัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่สัตหีบ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทุนเพื่อเพื่อน ได้จัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากสถานที่ต่าง ๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้รับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งในปีนี้จะนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิกรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพฯ และลพบุรี เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กระยอง และนักเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดจันทบุรี จำนวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน และอาสาสมัคร จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรม ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
         การที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังมาโดยตลอด จะเป็นการร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๗ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Download แบบฟอร์ม) และกรุณาส่งคืนแบบฟอร์มดังกล่าวให้กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดังนี้
        - พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ - ๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๕
        - พื้นที่สัตหีบ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๑๕๙ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๖๙๒
        - พื้นที่สงขลา กองบังคับการ ฐานทัพเรือสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๒๑๗๑ หรือ ๐๗๔ ๓๑๑ ๘๙๓
        - พื้นที่พังงา กองบังคับการฐานทัพเรือพังงา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๑๒๑๐ หรือ ๐๗๖ ๕๙๕ ๒๘๘ (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือจัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กำลังประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ พร้อมกำลังพล มี พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
        การไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้กำลังทางเรือในเชิงการทูต และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางในน่านน้ำต่าง ประเทศให้กับกำลังพลกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๑)

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์


กิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๗ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Download แบบฟอร์ม) และกรุณาส่งคืนแบบฟอร์มดังกล่าวให้กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดังนี้
        - พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ - ๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๕
        - พื้นที่สัตหีบ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๑๕๙ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๖๙๒
        - พื้นที่สงขลา กองบังคับการ ฐานทัพเรือสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๒๑๗๑ หรือ ๐๗๔ ๓๑๑ ๘๙๓
       - พื้นที่พังงา กองบังคับการฐานทัพเรือพังงา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๑๒๑๐ หรือ ๐๗๖ ๕๙๕ ๒๘๘ (ที่มา : สก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท Jose Luis M Alano ผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
         การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ และภริยา พร้อมด้วยคณะ ในฐานะแขกของกองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวและอำลาในคราวเดียวกัน เนื่องจากผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์จะเกษียณอายุราชการในกลางปี ๒๕๕๗ นี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือฟิลิปปินส์ โดยการเข้าเยี่ยมคำนับ ประกอบด้วยพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การสนทนาข้อราชการ และแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึก โดยมี พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมการรับเยี่ยม (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า อะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้น ๆ ว่า สติ กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทำ จะพูด หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่าง ๆ สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไร จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุรางค์ โรจนะสมิต ภรรยา พลเรือโท อธึก โรจนะสมิต

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุรางค์ โรจนะสมิต ภรรยา พลเรือโท อธึก โรจนะสมิต นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ เมรุวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
(ที่มา : ศปก.ทร.)

บทความแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "หลักการพัฒนาตน"

 
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "หลักการพัฒนาตน"
         ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม ล้วนปรารถนาความสุขสมหวังในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่การที่จะเข้าถึงความสุขสมหวังและดำรงอยู่ในความสุขสมหวังอย่างยั่งยืนนั้น มิได้เกิดขึ้นเองจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาฝึกฝนตนเองในทางที่ถูกต้อง แนวทางที่นักปราชญ์สอนไว?มี ๓ ประการ คือ
          ๑. อ่านตัวให้ออก ได?แก? ทำความเข้าใจตัวเองให้ทะลุปรุโปร่งว่า ตัวเองมีความรู?ความสามารถมีสติปัญญาแค่ไหน มีฐานะอย่างไร มีกำลังเรี่ยวแรงเท่าไร ที่สำคัญจะต้องรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่สอดคล?องกับสิ่งที่ตนมีอยู่
          ๒. บอกตัวให้ได้ ได้แก่ บอกตัวเองว่า ภายใต้ความรู้ ความสามารถ เป็นต้น ที่มีอยู่นั้น จะรองรับงานอะไรได้บ้าง ถ้าเห็นว่างานน้อยก็ต้องเพิ่มงาน ถ้างานมากเกินกำลังก็ต้องลดลง หรือแสวงหาความรู?และประสบการณ?เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทำงานนั้นได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย
          ๓. ใช้ตัวให้เป็น ได?แก? เมื่ออ่านตัวออกบอกตัวได?แล?ว ต่อไปก็ลงมือปฏิบัติด้วยการใช้ศักยภาพในตัวเองให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ท้อแท้ ระดมความเพียรเข้าทำจนงานสำเร็จ หากยังไม่สำเร็จก็ติดตามงานนั้นไม่ปล่อยวาง ที่สำคัญจะต้องใช้สติปัญญาประกอบในการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน
           การเข้าถึงความสุขสมหวังในชีวิต ในทางปฏิบัติอาจจะมีหลากหลายวิธี แต่?เมื่อมองในแง?ที่เป็นหลักใหญ่แล้ว การอ่านตัวให้ออก บอกตัวให้?ได้ ใช้ตัวให้เป็นนี้เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาตนที่สำคัญมาก เพราะความสำเร็จทั้งหลายจะไม่?สามารถเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างถาวรได?เลย ถ้าบุคคลทิ้งหลักการพัฒนาตนเอง ดังกล่าวนี้เสีย (ที่มา : ยศ.ทร.)

พิธีปิดการอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ วัดเทพนิมิต นครปฐม


พลเรือตรี สุวัตถิ ชิตเดชะ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ณ วัดเทพนิมิต อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
          กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดให้มีการ อบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรกองทัพเรือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมการปฏิบัติธรรมได้นำหลักธรรมที่ได้จากการ ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน ๖ คืน จัดให้มีการปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ การสมาทานศีล สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน สอบอารมณ์ และซักถามปัญหาธรรมต่าง ๆ (ที่มา : ยศ.ทร.)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสวัสดิการของศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัครเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภททีม ๓ คน ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถชำระค่าสมัครหรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี "ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ" หมายเลขบัญชี ๐๗๙ - ๒ - ๓๑๙๕๘ - ๔ โอนเงินแล้วกรุณาส่ง FAX ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ หรือทางอีเมล์ nsscthailand@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/activity/310157.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประมวล ศรีชำนาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ (ที่มา : ศยร.ยศ.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในรายการยามาฮ่าลีกวัน ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลึกดิวิชั่น ๑ รายการยามาฮ่าลีกวัน ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓ ระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ ทีมสโมสรศรีราชา บ้านบึง เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
          สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "จิตใจอันต่ำทรามนั้นคือจิตใจที่ อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดีและความสำเร็จในทาง ที่ถูกต้องเป็นธรรม หากแต่เห็นแก่ความสะดวก เอาแต่ง่ายเข้าว่า โดยไม่คำนึงถึงคุณความดี จิตใจเช่นนี้จึงทำให้บุคคลเป็นคนมักง่ายยอมเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งเลวทราม และทุจริต ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็หาแต่ทางที่ง่ายที่ต่ำ เพราะเห็นไปว่าจะได้ผลโดยสะดวกรวดเร็วด้วยวิธีการอย่างนั้น ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ คนมักง่ายผู้เห็นแต่กับความสะดวกนี้ ยิ่งทำงานไปก็ยิ่งก่อปัญหาเพราะไม่เคยชินกับงานที่ยากลำบาก ไม่เคยฝึกเผชิญกับความอดทนกับความจริงและการแก้ปัญหาในทางที่ถูก ผลที่สุดจะเอาตัวไม่รอดจะต้องจมอยู่ในตม คือความต่ำทรามนั่นเองงานที่ตนทำก็ต้องพลอยทรุดต่ำลงไป"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑