วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"
        พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ เปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ จะเปิดสอนกีฬาเทนนิสและว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพเรือและเยาวชนทั่วไป อายุ ๗ - ๑๗ ปี ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๑๖ วันทำการ ดังนี้
        - เทนนิส เปิดสอน ๑ รอบ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
         - ว่ายน้ำ เปิดสอน ๒ รอบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
        ค่าใช้จ่ายในการสมัคร บุตรกำลังพลกองทัพเรือ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ส่วนเยาวชนทั่วไป เป็นเงินจำนวน ๘๐๐ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง สุวรรณา อุมาลี หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๕๘๘ (ที่มา : กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.)

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี โดยเปิดรับทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
         กำหนดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
         ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๔ ๗๑๑๔ หรือ ๐๘ ๖๑๔๗ ๑๔๒๔ กำหนดรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๔๔&ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลลาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ที่มา : วศ.ทร.)

กองทัพเรือสิงคโปร์และมาเลเซีย ฝึกผสม Malapura ที่สิงคโปร์

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือ มาเลเซีย จัดการฝึกผสม Malapura ครั้งที่ ๒๕ ที่ฐานทัพเรือซางงี กองทัพเรือสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ โดยมีการฝึกวางแผนในที่บังคับการ และการฝึกภาคทะเลทั้งทางยุทธวิธีและการรักษาความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)