วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นทหารก็คือ ความมีวินัย วินัยนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะทำให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประพฤติตนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในส่วนรวมวินัยนั้นจะทำให้หน่วยงานสังคม ตลอดจนชาติบ้านเมืองมีความแข็งแกร่งสามารถปฏิบัติการต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่าง วินัยจึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเป็นปรกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม ถ้าทหารทุกนายจะได้ศึกษาเรื่องวินัยให้กระจ่าง รักษาวินัยให้เคร่งครัด และใช้วินัยในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความเจริญรุ่งเรืองในงานของตน และส่วนรวมคือ ประเทศชาติก็จะมั่นคงดำรงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระได้ตลอดไป” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ย้ายที่ตั้งเข้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๔ ระหว่าง ๑๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กำหนดย้ายที่ตั้งหน่วยเข้าพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๔ พื้นที่พระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี กองทัพเรือมีนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กองบัญชาการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๘ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธบัญญัติ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรสืบไป (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมเยียนผู้นำทางทหารราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และหารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำทางทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยตามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ที่มา : ยก.ทร.)
พล เรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำทางทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยตามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ที่มา : ยก.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3574#sthash.maphLRNs.dpuf

ญี่ปุ่นจะยกปัญหาทะเลจีนใต้ขึ้นหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่า จะนำประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เข้าหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการประชุม G-20 ที่ตุรกี การประชุม APEC ที่ฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่มาเลเซีย ซึ่งจีนและสมาชิก ASEAN จะเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ ในการใช้หลักนิติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)