วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กำหนดยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม นี้

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๕๖ มีประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี,สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น, มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม, ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปี ๒๕๕๖ และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๒๖๒
         หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ - สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และหลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เห็นสมควร
          สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ ให้ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับกำหนดการมอบทุนการศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๘๐๘ (ที่มา : สอ.วด.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่าง ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม นี้

กองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยผู้บัญชาการทหารเรือทั้ง ๙ ชาติในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมโดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม
        บริบท (Theme) ของการประชุมในครั้งนี้ คือ "ASEAN Underway : Navies after 2015" มีสาระสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางทะเล ในหัวข้อ "บทบาทของกองทัพเรืออาเซียนภายหลังการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕" หรือ "Roles for the ASEAN Navies after ASEAN Intergration ๒๐๑๕" นอกจากนี้ กองทัพเรือได้เตรียมประเด็นที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งการเสนอแนวความคิดจัดการฝึกผสมทางเรือแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพเรือ ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน (ASEAN Navies Multi 3 Lateral Sea Exercise)
         สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อรับผิดชอบการเตรียมการด้านต่าง ๆ มี พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุม ฯ (ที่มา : สลก.ทร.)

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๑๕ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ สำหรับกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและหน่วยใกล้เคียง ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        กองทัพเรือ จัดให้มีการวิ่งแข่งขันพื่อสุขภาพให้แก่กำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและ บริเวณใกล้เคียง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยก่อนการวิ่งแข่งขันจะมีการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต พร้อมกับมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข
         ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมวิ่งแข่งขัน ฯ พร้อมรับของรางวัลในวันดังกล่าว โดยกรมการขนส่งทหารเรือสนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่ง โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์พระราชวังเดิม และหน้ากรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๓.๑๕ น. (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗"

วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ ประธานกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ และรองเสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับ
         นิทรรศการ "วันแห่งการจัดการความรู้" เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ แสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่าง ๆ ทราบ และส่งเสริมให้หน่วยเห็นความสำคัญ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถเผยแพร่ให้หน่วยต่าง ๆ นำองค์ความรู้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป
         นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหน่วยต่าง ๆ เสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล จำนวน ๑๕ หน่วย แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน, ระดับก้าวหน้า, ระดับดีเด่น และระดับดีเลิศ โดยมีหน่วยผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน จำนวน ๙ หน่วย, ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า จำนวน ๔ หน่วย และผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น จำนวน ๒ หน่วย ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล และเงินรางวัลให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับ ดังนี้
          - รางวัลการจัดการความรู้ ระดับพื้นฐานของกองทัพเรือ ได้แก่ กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ, กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
          - รางวัลการจัดการความรู้ ระดับก้าวหน้าของกองทัพเรือ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ ๒, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กรมการขนส่งทหารเรือ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
         - รางวัลการจัดการความรู้ระดับดีเด่นของกองทัพเรือ ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ (ที่มา : สปช.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙