วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

การแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่าง ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดให้มีการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในปีนี้จะทำการแข่งขันที่มีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวล ถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์
         สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท "ซูเปอร์มด" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท "โอเค" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้น ในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" เป็นเวลา ๑ ปี พร้อมจารึกชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา โดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวม ๙ ประเภท จำนวนประมาณ ๑๓๐ ลำ ปัจจุบันมี ๔ ประเภท ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ อาคารนาวีภิรมย์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. และพิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรม รีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ที่มา : ขส.ทร.)

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ปรับลดการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสนามกอล์ฟ

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ปรับลดการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสนามกอล์ฟกลางคืน จากเดิม ๒๐๐ บาท เหลือ ๑๐๐ บาท สำหรับข้าราชการกองทัพเรือที่มาใช้บริการโดยมีเงื่อนไขคือ ในการออกรอบจะต้องใช้เจ้าหน้าที่แบกถุงทุกครั้ง โดยสามารถออกรอบสนามกอล์ฟเวลากลางคืนได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ที่มา : ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา)

โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัย และเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ

 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลสได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัยและยังเหลือห้องชุดบางส่วนขายให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน ๑๔ ยูนิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด จำนวน ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษ เครื่องปรับอากาศ (ที่มา : สค.รน.)

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน และเผยแพร่ให้กำลังพลได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้านการกำลังพล ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีหัวข้อย่อยของการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมา ASEAN ประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.person.navy.mi.th/navyaec (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุ ตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘